En|Sr


KRIVIČNI ZAKONIK

(«Službeni list Republike Crne Gore», br.70/04, 13/04)

OPŠTI DIO

GLAVA PRVA

OSNOVNE ODREDBE

Osnov i granice krivičnopravne prinude

Član 1

Zaštita čovjeka i drugih osnovnih društvenih vrijednosti predstavlja osnov i granice za određivanje krivičnih djela, propisivanje krivičnih sankcija i njihovu primjenu, u mjeri u kojoj je to nužno za suzbijanje tih djela.

Zakonitost u određivanju krivičnih djela i propisivanju krivičnih sankcija

Član 2

Kazna ili druga krivična sankcija može se izreći samo za djelo koje je, prije nego što je učinjeno, bilo zakonom određeno kao krivično djelo i za koje je bila zakonom propisana kazna .

Nema kazne bez krivice

Član 3

Kazna i mjere upozorenja mogu se izreći samo učiniocu koji je kriv za učinjeno krivično djelo.

Krivične sankcije i njihova opšta svrha

Član 4

(1) Krivične sankcije su: kazne, mjere upozorenja, mjere bezbjednosti i vaspitne mjere.

(2) Opšta svrha propisivanja i izricanja krivičnih sankcija je suzbijanje djela kojima se povređuju ili ugrožavaju vrijednosti zaštićene krivičnim zakonodavstvom.

GLAVA DRUGA

KRIVIČNO DJELO

1. Opšte odredbe o krivičnom djelu

Krivično djelo

Član 5

Krivično djelo je društveno opasno djelo koje je zakonom određeno kao krivično djelo, koje je protivpravno i koje je skrivljeno.

Način izvršenja krivičnog djela

Član 6

(1) Krivično djelo može se učiniti činjenjem ili nečinjenjem.

(2) Krivično djelo je učinjeno nečinjenjem kad je učinilac propustio činjenje koje je bio dužan da izvrši.

(3) Nečinjenjem može biti učinjeno i krivično djelo koje zakonom nije određeno kao neči-njenje, ako je učinilac propuštanjem dužnog činjenja ostvario obilježja krivičnog djela.

Vrijeme izvršenja krivičnog djela

Član 7

(1) Krivično djelo je učinjeno u vrijeme kad je izvršilac radio ili bio dužan da radi, bez obzira kad je posljedica djela nastupila.

(2) Za saučesnika se smatra da je krivično djelo učinio u vrijeme kad je radio ili bio duž-an da radi.

Mjesto izvršenja krivičnog djela

Član 8

(1) Krivično djelo je učinjeno u mjestu gdje je izvršilac radio ili bio dužan da radi ili gdje je u cjelini ili djelimično nastupila posljedica djela, a u slučaju pokušaja i tamo gdje je posljedica pokušanog djela po njegovom mišljenju trebalo ili mogla da nastupi.

(2) Za saučesnika se smatra da je djelo učinio i u mjestu u kojem je preduzeo radnju saučesništva.

Djelo malog značaja

Član 9

(1) Nije krivično djelo ono djelo koje, iako sadrži obilježja krivičnog djela, predstavlja dje-lo malog značaja.

(2) Krivično djelo je djelo malog značaja ako priroda i težina djela, okolnosti pod kojima je učinjeno, pobude iz kojih je učinjeno, stepen krivice učinioca, odsutnost ili neznatnost štetnih posljedica i druge okolnosti  ukazuju na mali značaj djela.

(3) Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne mogu se primijeniti na krivična djela za koja je pro-pisana kazna zatvora preko tri godine.

Nužna odbrana

Član 10

(1) Nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u nužnoj odbrani.

(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugoga odbije istovremen ili neposredno predstojeći protivpravan napad.

(3) Učinilac koji je prekoračio granice nužne odbrane može se blaže kazniti, a ako je prekoračenje učinio usljed jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom, može se i osloboditi od kazne.

Krajnja nužda

Član 11

(1) Nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u krajnjoj nuždi.

(2) Krajnja nužda postoji kad je djelo učinjeno radi toga da učinilac otkloni od svog dobra ili dobra drugoga istovremenu ili neposredno predstojeću neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti, a pri tom učinjeno zlo nije veće do zla koje je prijetilo.

(3) Učinilac koji je sam izazvao opasnost, ali iz nehata ili je prekoračio granice krajnje nužde, može se blaže kazniti, a ako je prekoračenje učinjeno pod naročito olakšavajućim okolnostima, može se i osloboditi od kazne.

(4) Nema krajnje nužde ako je učinilac bio dužan da se izlaže opasnosti koja je prijetila.

Sila i prijetnja

Član 12

(1) Nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno pod dejstvom apsolutne sile.

(2) Ako je djelo učinjeno da bi učinilac od svog dobra ili dobra drugoga otklonio opasnost koja je nastala usljed sile koja nije apsolutna ili prijetnje, na učinioca će se primijeniti odredbe člana 11 ovog zakonika, uzimajući silu ili prijetnju kao neskrivljenu opasnost.

(3) Ako je krivično djelo učinjeno pod dejstvom sile ili prijetnje, a nijesu ispunjeni uslovi iz st. 1 ili 2 ovog člana, učinilac se može blaže kazniti, a ako je djelo učinjeno pod naročito olakšavajućim okolnostima, može se i osloboditi od kazne.

(4) U slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana, ako se lice prema kojem je primijenjena sila ili prijetnja ne smatra izvršiocem krivičnog djela, kao izvršilac krivičnog djela smatraće se lice koje je primijenilo silu ili prijetnju.

Krivca

Član 13

(1) Kriv je za krivično djelo učinilac koji je uračunljiv i koji je postupao sa umišljajem.

(2) Za krivično djelo učinjeno iz nehata učinilac može biti kriv samo kad to zakon odre-đuje.

Uračunljivost

Član 14

(1) Nije uračunljiv učinilac koji u vrijeme izvršenja protivpravnog  djela određenog u zakonu kao krivično djelo nije mogao da shvati značaj svog djela ili nije mogao da upravlja svojim postupcima usljed duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti, zaostalog duševnog razvoja ili druge teže duševne poremećenosti (neuračunljivost).

(2) Učinilac krivičnog djela čija je sposobnost da shvati značaj svog djela ili sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena usljed nekog stanja iz stava 1 ovog člana (bitno smanjena uračunljivost) može se blaže kazniti.

(3) Krivica učinioca krivičnog djela koji se upotrebom alkohola, droga ili na drugi način doveo u stanje u kojem nije mogao da shvati značaj svog djela ili da upravlja svojim postupcima utvrđuje se prema vremenu neposredno prije dovođenja u takvo stanje.

(4) Učiniocu koji je pod okolnostima iz stava 3 ovog člana učinio krivično djelo u stanju bitno smanjene uračunljivosti ne može se ublažiti kazna.

Umišljaj

Član 15

Krivično djelo je učinjeno sa umišljajem kad je učinilac bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje ili kad je učinilac bio svjestan da može učiniti djelo pa je na to pristao.

Nehat

Član 16

Krivično djelo je učinjeno iz nehata kad je učinilac bio svjestan da svojom radnjom može učiniti djelo, ali je olako držao da do toga neće doći ili da će to moći spriječiti ili kad nije bio svjestan da svojom radnjom može učiniti djelo iako je prema okolnostima pod kojima je ono učinjeno i prema svojim ličnim svojstvima bio dužan i mogao biti svjestan te mogućnosti.

Odgovornost za težu posljedicu

Član 17

Kad je iz krivičnog djela proizašla teža posljedica zbog koje zakon za to djelo propisuje težu kaznu, ta se kazna može izreći ako je učinilac u odnosu na tu posljedicu postupao iz nehata, a i sa umišljajem ako time ne ostvaruje obilježja nekog drugog krivičnog djela.

Stvarna zabluda

Član 18

(1) Nije kriv učinilac koji u vrijeme izvršenog krivičnog djela nije bio svjestan nekog njegovog zakonom određenog obilježja ili koji je pogrešno smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi, da su one stvarno postojale, to djelo bilo dozvoljeno.

(2) Ako je učinilac bio u zabludi usljed nehata, kriv je za krivično djelo učinjeno iz nehata kad to zakon određuje.

Pravna zabluda

Član 19

(1) Nije kriv učinilac koji nije mogao i nije bio dužan da zna da je djelo zabranjeno.

2. Pokušaj krivičnog djela i dobrovoljni odustanak

Pokušaj

Član 20

(1) Ko sa umišljajem započne izvršenje krivičnog djela, ali ga ne dovrši, kazniće se za pokušaj krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, a za pokušaj drugog krivičnog djela samo kad zakon izričito propisuje kažnjavanje i za pokušaj.

(2) Kao započinjanje izvršenja krivičnog djela smatra se i upotreba određenog sredstva ili primjena određenog načina izvršenja, ako su oni zakonom određeni kao obilježja krivičnog djela.

(3) Učinilac će se za pokušaj kazniti kaznom propisanom za krivično djelo, a može se i blaže kazniti.

Nepodoban pokušaj

Član 21

Učinilac koji pokuša da izvrši krivično djelo nepodobnim sredstvom ili prema nepodobnom predmetu može se osloboditi od kazne.

Dobrovoljni odustanak

Član 22

(1) Učinilac koji je pokušao izvršenje krivičnog djela, ali je dobrovoljno odustao od njegovog izvršenja, može se osloboditi od kazne.

(2) U slučaju dobrovoljnog odustanka, učinilac će se kazniti za one radnje koje čine neko drugo samostalno krivično djelo, koje nije obuhvaćeno krivičnim djelom od čijeg izvršenja je učinilac odustao.

3. Saučesništvo u krivičnom djelu

Saizvršilaštvo

Član 23

Ako više lica, učestvovanjem u radnji izvršenja ili na drugi način, zajednički izvrše krivi-čno djelo, svako od njih kazniće se kaznom propisanom za to djelo.

Podstrekavanje

Član 24

(1) Ko drugog sa umišljajem podstrekne da učini krivično djelo, kazniće se kao da ga je sam izvršio.

(2) Ko drugog sa umišljajem podstrekava na izvršenje krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, a djelo ne bude ni pokušano, kazniće se kao za pokušaj krivičnog djela.

Pomaganje

Član 25

(1) Ko drugom sa umišljajem pomogne u izvršenju krivičnog djela, kazniće se kao da ga je sam izvršio, a može se i blaže kazniti.

(2) Kao pomaganje u izvršenju krivičnog djela smatra se naročito: davanje savjeta ili uputstava kako da se izvrši krivično djelo, stavljanje učiniocu na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog djela, stvaranje uslova ili otklanjanje prepreka za izvršenje krivičnog djela, kao i unaprijed obećano prikrivanje krivičnog djela, učinioca, sredstava kojima je krivično djelo izvršeno, tragova krivičnog djela ili predmeta pribavljenih krivičnim djelom.

Granice odgovornosti i kažnjivosti saučesnika

Član 26

(1) Saizvršilac je krivično odgovoran u granicama svog umišljaja ili nehata, a podstrekač i pomagač u granicama svog umišljaja.

(2) Saizvršilac, podstrekač ili pomagač koji je dobrovoljno spriječio izvršenje krivičnog djela može se osloboditi od kazne.

(3) Lični odnosi, svojstva i okolnosti usljed kojih zakon isključuje krivicu ili dozvoljava oslobođenje od kazne, od kojih zavisi postojanje lakšeg ili težeg oblika djela ili koje utiču na odmjeravanje kazne, mogu se uzeti u obzir samo onom izvršiocu, saizvršiocu, podstrekaču ili pomagaču kod kojeg takvi odnosi, svojstva i okolnosti postoje.

Kažnjavanje podstrekača i pomagača za pokušaj i lakše krivično djelo

Član 27

(1) Ako je krivično djelo ostalo u pokušaju podstrekač i pomagač će se kazniti za pokušaj.

(2) Ako je izvršilac izvršio lakše krivično djelo od onog na koje se podstrekavanje ili pomaganje odnosi, a koje bi bilo njime obuhvaćeno, podstrekač i pomagač će se kazniti za krivično djelo koje je učinjeno.

(3) Odredba stava 2 ovog člana neće se primijeniti ako bi se podstrekač strože kaznio primjenom člana 24 stav 2 ovog zakonika.

4. Posebne odredbe o krivičnoj odgovornosti za krivična djela učinjena putem medija

Odgovornost  urednika

Član 28

(1) Za krivična djela učinjena putem medija krivično je odgovoran  urednik, odnosno lice koje ga je zamjenjivalo u vrijeme objavljivanja informacije, ako:

    1) je do završetka glavnog pretresa pred prvostepenim sudom autor ostao nepo-znat;

    2) je informacija objavljena bez saglasnosti autora;

    3) su u vrijeme objavljivanja informacije postojale stvarne ili pravne smetnje za go-njenje autora, koje i dalje traju.

(2) Nije krivično odgovoran urednik, odnosno lice koje ga zamjenjuje ako iz opravdanih razloga nije znao za neku od okolnosti navedenih u stavu 1 tač. 1 do 3 ovog člana.

Odgovornost izdavača, štampara i proizvođača

Član 29

(1) Kad postoje uslovi iz člana 28 ovog zakonika krivično su odgovorni:

    1) izdavač – za krivično djelo učinjeno putem nepovremene štampane publikacije, a ako nema izdavača ili postoje stvarne ili pravne smetnje za njegovo gonjenje – štampar koji je za to znao;

    2) proizvođač – za krivično djelo učinjeno putem kompakt diska, gramofonske ploče, magnetofonske trake i drugih auditivnih sredstava, filma za javno i privatno prikazivanje, dijapo-zitiva, video-sredstava ili sličnih sredstava namijenjenih širem krugu lica.

(2) Ako je izdavač, štampar ili proizvođač pravno lice ili državni organ, krivično je odgo-vorno lice koje odgovara za izdavanje, štampanje ili proizvodnju.

Primjenjivanje odredaba iz čl. 28 i 29

Član 30

Odredbe o krivičnoj odgovornosti lica iz čl. 28 i 29 ovog zakonika primjenjuju se samo, ako se ta lica po opštim odredbama ovog zakonika ne mogu smatrati učiniocem krivičnog djela.

5. Odgovornost pravnih lica za krivično djelo

Član 31

(1) Odgovornost pravnih lica za krivična djela, kao i sankcije za njih biće zakonom predvidjene.

(2) Krivična djela za koja može biti odgovorno pravno lice biće zakonom propisana.

GLAVA TREĆA

KAZNE

1. Svrha kažnjavanja, vrste kazni i uslovi za njihovo izricanje

Svrha kažnjavanja

Član 32

U okviru opšte svrhe krivičnih sankcija (član 4 stav 2), svrha kažnjavanja je:

    1) sprječavanje učinioca da čini krivična djela i uticanje na njega da ubuduće ne čini krivična djela;

    2) uticanje na druge da ne čine krivična djela;

    3) izražavanje društvene osude za krivično djelo i obaveze poštovanja zakona;

    4) jačanje morala i uticaj na razvijanje društvene odgovornosti.

Vrste kazni

Član 33

Učinocu krivičnog djela mogu se izreći sljedeće kazne:

    1) zatvor od trideset godina;

    2) kazna zatvora;

    3) novčana kazna;

    4) rad u javnom interesu.

Glavne i sporedne kazne

Član 34

(1) Zatvor od trideset godina, kazna zatvora i rad u javnom interesu mogu se izreći samo kao glavne kazne.

(2) Novčana kazna može se izreći i kao glavna i kao sporedna.

(3) Ako je za jedno krivično djelo propisano više kazni, samo se jedna može izreći kao glavna kazna.

Kazna zatvora od trideset godina

Član 35

(1) Za najteže oblike teških krivičnih djela može se propisati kazna zatvora od trideset godina, s tim da se ne može propisati kao jedina kazna za određeno krivično djelo.

(2) Kazna zatvora od trideset godina ne može se izreći:

    1) licu koje u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršilo dvadeset jednu godinu života;

    2) licu kojem je u vrijeme izvršenja krivičnog djela uračunljivost bila bitno smanjena (član 14 stav 2);

    3) za pokušaj krivičnog djela.

Kazna zatvora

Član 36

(1) Kazna zatvora ne može biti kraća od trideset dana niti duža od dvadeset godina.

(2) Kazna zatvora iz stava 1 ovog člana izriče se na pune godine i mjesece, a do šest mjeseci i na dane.

Uslovni otpust

Član 37

(1) Osuđeni koji je izdržao polovinu kazne zatvora ili kazne zatvora od trideset godina može se uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne, ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može sa osnovom očekivati da će se na slobodi dobro vladati a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne učini novo krivično djelo. Pri ocjeni da li će se osuđeni uslovno otpustiti uzeće se u obzir njegovo vladanje za vrijeme izdržavanja kazne, izvršavanje radnih obaveza, s obzirom na njegovu radnu sposobnost, kao i druge okolnosti koje pokazuju da je postignuta svrha kažnjavanja.

(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, ako uslovni otpust ne bude opozvan, smatra se da je osuđeni izdržao kaznu.

Opozivanje uslovnog otpusta

Član 38

(1) Sud će opozvati uslovni otpust ako osuđeni, dok je na uslovnom otpustu, učini jedno ili više krivičnih djela za koja je izrečena kazna zatvora preko jedne godine.

(2) Sud može opozvati uslovni otpust, ako uslovno otpušteni učini jedno ili više krivičnih djela za koja je izrečena kazna zatvora do jedne godine. Pri ocjeni da li će opozvati uslovni

otpust sud će naročito uzeti u obzir srodnost učinjenih krivičnih djela, pobude iz kojih su učinjena i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost opozivanja uslovnog otpusta.

(3) Odredbe st. 1 i 2 ovog člana primjenjivaće se i kad se uslovno otpuštenom sudi za krivično djelo koje je učinio prije nego što je uslovno otpušten.

(4) Kad sud opozove uslovni otpust izreći će kaznu primjenom odredaba čl. 48 i 50 stav 2 ovog zakonika, uzimajući ranije izrečenu kaznu kao već utvrđenu. Dio kazne koji je osuđeni izdržao po ranijoj osudi uračunava se u novu kaznu, a vrijeme provedeno na uslovnom otpustu ne uračunava se.

(5) Ako uslovno otpušteni bude osuđen na kaznu zatvora do jedne godine, a sud ne opozove uslovni otpust, produžava se uslovni otpust za vrijeme koje je osuđeni proveo na izdržavanju te kazne zatvora.

(6) U slučaju iz st. 1 do 3 ovog člana uslovni otpust se može opozvati najkasnije u roku od dvije godine od dana kad je uslovni otpust istekao.

Novčana kazna

Član 39

(1) Novčana kazna ne može biti manja od dvije stotine eura. Novčana kazna ne može biti veća od dvadeset hiljada eura, a za krivična djela učinjena iz koristoljublja veća od sto hiljada eura.

(2) Novčana kazna kao glavna kazna izriče se u sljedećim iznosima:

    1) do dvije hiljade eura za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora do tri mjeseca;

    2) od četiri stotine do četiri hiljade eura za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora do šest mjeseci;

    3) od šest stotina do osam hiljada eura za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora do jedne godine;

    4) od osam stotina do šesnaest hiljada eura za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora do dvije godine;

    5) najmanje hiljadu i dvije stotine eura za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora do tri godine;

    6) najmanje hiljadu i dvije stotine eura za krivična djela za koja je kao jedina kazna propisana novčana kazna.

(3) Za krivična djela učinjena iz koristoljublja novčana kazna kao sporedna kazna može se izreći i kad nije propisana zakonom ili kad je zakonom propisano da će se učinilac kazniti kaznom zatvora ili novčanom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora.

(4) Ako sud utvrdi novčanu kaznu kao glavnu kaznu, a utvrdi i novčanu kaznu kao sporednu kaznu, izreći će jednu novčanu kaznu po pravilima iz člana 48 ovog zakonika.

(5) U presudi se određuje rok plaćanja novčane kazne koji ne može biti kraći od petnaest dana niti duži od tri mjeseca. U opravdanim slučajevima sud može dozvoliti da osuđeni plati novčanu kaznu u ratama, s tim da rok isplate ne može biti duži od jedne godine.

(6) Ako osuđeni ne plati novčanu kaznu u određenom roku, sud će novčanu kaznu zamijeniti kaznom zatvora, tako što će za svakih započetih četrdeset eura novčane kazne odre-

diti  jedan dan kazne zatvora, s tim da kazna zatvora ne može biti duža od šest mjeseci, a ako je izrečena novčana kazna u iznosu većem od četrnaest hiljada eura, kazna zatvora ne može biti duža od jedne godine.

(7) Ako osuđeni plati samo dio novčane kazne, sud će ostatak kazne srazmjerno zamije-niti kaznom zatvora, a ako osuđeni isplati ostatak novčane kazne, izvršenje kazne zatvora će obustaviti.

(8) Poslije smrti osuđenog novčana kazna neće se izvršiti.

Novčana kazna u dnevnim iznosima

Član 40

(1) U slučajevima kada je moguće utvrditi prihode i rashode učinioca krivičnog djela sud može izreći novčanu kaznu u dnevnim iznosima.

(2) Dnevni iznos novčane kazne utvrđuje se na osnovu prihoda i rashoda učinioca krivičnog djela, s tim što jedan dan novčane kazne ne može biti manji od deset eura, niti veći od hiljadu eura.

(3) Broj dnevnih iznosa ne može biti manji od deset, niti veći od tristašesdeset dana. Broj dnevnih iznosa za učinjeno krivično djelo odmjerava se na osnovu opštih pravila za odmjeravanje kazne (član 42).

(4) Do iznosa novčane kazne sud će doći množenjem odmjerenog broja dnevnih iznosa sa utvrdjenom vrijednošću jednog dnevnog iznosa.

(5) U cilju utvrdjivanja vrijednosti novčanog iznosa sud može da zahtijeva podatke od banaka ili drugih finansijskih ustanova, državnih organa i pravnih lica koji su dužni da dostave tražene podatke i ne mogu se pozivati na zaštitu poslovne ili druge tajne.

(6) Odredbe člana 39 st. 3 do 8 ovog zakonika primjenjuju se i u slučaju kada se novčana kazna izriče u skladu sa odredbama ovog člana.

Rad u ja­vnom interesu

Član 41

(1) Rad u javnom interesu može se izreći za krivična djela za koja je propisana novčana kazna ili zatvor do tri godine.

(2) Rad u javnom interesu ne može biti kraći od četrdeset časova niti duži od dvjesta četrdeset časova i određuje se za vrijeme koje ne može biti kraće od trideset dana, niti duže od šest mjeseci.

(3) Ova kazna se izriče uz pristanak učinioca krivičnog djela i ne može biti duža od četrdeset časova u toku jednog mjeseca.

(4) Rad u javnom interesu je svaki onaj društveno koristan rad kojim se ne vrijeđa ljudsko dostojanstvo i ne vrši se u cilju sticanja dobiti.

(5) Prilikom izricanja ove kazne sud će voditi računa o vrsti učinjenog krivičnog djela, kao i o ličnosti učinioca.

(6) Ukoliko učinilac ne vrši rad u javnom interesu, ova kazna će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će svakih započetih četrdeset časova rada u javnom interesu zamijeniti kaznom zatvora u trajanju od jednog mjeseca.

 2. Odmjeravanje kazne

Opšta pravila o odmjeravanju kazne

Član 42

(1) Sud će učiniocu krivičnog djela odmjeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to djelo, imajući u vidu svrhu kažnjavanja i uzimajući u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), a naročito: stepen krivice, pobude iz kojih je djelo učinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, okolnosti pod kojima je djelo učinjeno, raniji život učinioca, njegove lične prilike, njegovo držanje poslije učinjenog krivičnog djela, a naročito njegov odnos prema žrtvi krivičnog djela kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca.

(2) Pri odmjeravanju novčane kazne sud će posebno uzeti u obzir i imovno stanje učinioca.

(3) Okolnost koja je obilježje krivičnog djela ne može se uzeti u obzir i kao otežavajuća, odnosno olakšavajuća okolnost, izuzev ako prelazi mjeru koja je potrebna za postojanje krivičnog djela ili određenog oblika krivičnog djela ili ako postoje dvije ili više ovakvih okolnosti, pa je samo jedna dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog djela.

Povrat

Član 43

Kad sud odmjerava kaznu učiniocu za krivično djelo koje je učinio poslije izdržane, oproštene ili zastarjele kazne ili oslobođenja od kazne, po proteku roka za opozivanje uslovne osude ili poslije izrečene sudske opomene, može tu okolnost uzeti kao otežavajuću, cijeneći pri tom posebno težinu ranije učinjenog krivičnog djela, da li je ranije djelo iste vrste kao i novo djelo, da li su oba djela učinjena iz istih pobuda, okolnosti pod kojima su djela učinjena i koliko je vremena proteklo od ranije osude, odnosno od izrečene, oproštene ili zastarjele kazne, oslobođenja od kazne, od proteka roka za opozivanje ranije uslovne osude ili od izrečene sudske opomene.

Višestruki povrat

Član 44

(1) Za krivično djelo učinjeno sa umišljajem za koje je propisana kazna zatvora sud može izreći strožu kaznu od propisane, pod sljedećim uslovima:

    1) ako je učinilac ranije bio dva ili više puta osuđivan za krivična djela sa umišljajem na kaznu zatvora od najmanje jednu godinu i pokazuje sklonost za vršenje krivičnih djela;

    2) ako od dana otpuštanja učinioca sa izdržavanja ranije izrečene kazne do izvršenja novog krivičnog djela nije proteklo pet godina.

(2) Stroža kazna ne smije preći dvostruku mjeru propisane kazne ni dvadeset godina zatvora.

(3) Pri ocjeni da li će izreći kaznu strožu od propisane sud će naročito uzeti u obzir broj ranijih osuda, srodnost učinjenih krivičnih djela, pobude iz kojih su učinjena, okolnosti pod kojim su učinjena, kao i potrebu da se radi  ostvarivanja svrhe kažnjavanja izrekne takva kazna.

Ublažavanje kazne

Član 45

Sud može učiniocu krivičnog djela izreći kaznu ispod granice propisane zakonom ili blažu vrstu kazne, kad:

    1) zakon predviđa da se učinilac može blaže kazniti;

    2) zakon predviđa da se učinilac može osloboditi od kazne, a sud ga ne oslobodi od kazne;

    3) utvrdi da postoje naročito olakšavajuće okolnosti i ocijeni da se i sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja.

Granice ublažavanja kazne

Član 46

(1) Kad postoje uslovi za ublažavanje kazne iz člana 45 ovog zakonika, sud će ublažiti kaznu u ovim granicama:

    1) ako je za krivično djelo kao najmanja mjera kazne propisan zatvor u trajanju od pet ili više godina, kazna se može ublažiti do dvije godine zatvora;

    2) ako je za krivično djelo kao najmanja mjera kazne propisan zatvor u trajanju od tri ili više godina, kazna se može ublažiti do jedne godine zatvora;

    3) ako je za krivično djelo kao najmanja mjera kazne propisan zatvor od dvije godine, kazna se može ublažiti do šest mjeseci zatvora;

    4) ako je za krivično djelo kao najmanja mjera kazne propisan zatvor od jedne godine, kazna se može ublažiti do tri mjeseca zatvora;

    5) ako je za krivično djelo kao najmanja kazna propisan zatvor ispod jedne godine, kazna se može ublažiti do trideset dana zatvora;

    6) ako je za krivično djelo propisana kazna zatvora bez naznačenja najmanje mjere, umjesto zatvora može se izreći novčana kazna;

    7) ako je za krivično djelo propisana novčana kazna sa naznačenjem najmanje mjere, kazna se može ublažiti do šest stotina eura.

(2) Kad je sud ovlašćen da učinioca krivičnog djela oslobodi od kazne može mu kaznu ublažiti, bez ograničenja propisanih za ublažavanje kazne.

Oslobođenje od kazne

Član 47

(1) Sud može osloboditi od kazne učinioca krivičnog djela samo kad to zakon izričito predviđa.

(2) Sud može osloboditi od kazne i učinioca krivičnog djela učinjenog iz nehata kad posljedice djela tako teško pogađaju učinioca da izricanje kazne u takvom slučaju očigledno ne bi odgovaralo svrsi kažnjavanja.

(3) Sud može osloboditi od kazne i učinioca krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora do pet godina, ako poslije izvršenog krivičnog djela, a prije nego što je saznao da je otkriven, otkloni posljedice djela ili nadoknadi štetu prouzrokovanu krivičnim djelom.

Sticaj krivičnih djela

Član 48

(1) Ako je učinilac jednom radnjom ili sa više radnji učinio više krivičnih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud će prethodno utvrditi kazne za svako od tih djela, pa će za sva ta djela izreći jedinstvenu kaznu.

(2)  Jedinstvenu kaznu sud će izreći po sljedećim pravilima:

    1) ako je za neko od krivičnih djela u sticaju utvrdio kaznu zatvora od trideset godina izreći će samo tu kaznu;

    2) ako je za krivična djela u sticaju utvrdio kazne zatvora, povisiće najtežu izrečenu kaznu, s tim da jedinstvena kazna ne smije dostići zbir utvrđenih kazni, niti preći dvadeset godina zatvora;

    3) ako su za sva krivična djela u sticaju propisane kazne zatvora do tri godine, jedinstvena kazna ne može biti veća od deset godina zatvora;

    4) ako je za krivična djela u sticaju utvrdio samo novčane kazne, izreći će jednu novčanu kaznu u visini zbira utvrđenih kazni, s tim da ona ne smije preći dvadeset hiljada eura, odnosno sto hiljada eura kad su jedno ili više krivičnih djela izvršeni iz koristoljublja;

    5) ako je za neka krivična djela u sticaju utvrdio kazne zatvora, a za druga djela novčane kazne, izreći će jednu kaznu zatvora i jednu novčanu kaznu po odredbama tač. 2 do 4 ovog stava.

(3) Novčanu kaznu kao sporednu kaznu sud će izreći ako je utvrđena makar i za jedno krivično djelo u sticaju, a ako je utvrdio više novčanih kazni, izreći će jednu novčanu kaznu po odredbi stava 2 tačka 4 ovog člana.

(4) Ako je sud za krivična djela u sticaju utvrdio kazne zatvora i maloljetničkog zatvora, izreći će kaznu zatvora kao jedinstvenu kaznu primjenom pravila predviđenih u stavu 2 tačka 2 ovog člana.

Produženo krivično djelo

Član 49

(1) Produženo krivično djelo čini više istih ili istovrsnih krivičnih djela učinjenih u vremenskoj povezanosti od strane istog učinioca i koja predstavljaju cjelinu zbog postojanja najmanje dvije od sledećih okolnosti: istovjetnosti oštećenog, istovrsnosti predmeta djela, korišćenja iste situacije ili istog trajnog odnosa, jedinstva mjesta ili prostora izvršenja djela ili  jedinstvenog umišljaja učinioca.

(2) Krivična djela upravljena protiv ličnosti mogu činiti produženo krivično djelo samo ako su učinjena prema istom licu.

(3) Ne mogu činiti produženo krivično djelo ona djela koja po svojoj prirodi ne dopuštaju spajanje u jedno djelo.

(4) Ako produženo krivično djelo obuhvata lakše i teže oblike istog djela smatraće se da je produženim krivičnim djelom učinjen najteži oblik od učinjenih djela.

Odmjeravanje kazne osuđenom licu

Član 50

(1) Ako se osuđenom licu sudi za krivično djelo učinjeno prije nego što je započelo izdržavanje kazne po ranijoj osudi ili za krivično djelo učinjeno za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili maloljetničkog zatvora, sud će izreći jedinstvenu kaznu za sva krivična djela primjenom odredaba člana 48 ovog zakonika, uzimajući ranije izrečenu kaznu kao već utvrđenu. Kazna ili dio kazne koju je osuđeni izdržao uračunaće se u izrečenu kaznu zatvora.

(2) Za krivično djelo učinjeno u toku izdržavanja kazne zatvora ili maloljetničkog zatvora sud će učiniocu izreći kaznu, nezavisno od ranije izrečene kazne, ako se primjenom odredaba člana 48 ovog zakonika, s obzirom na težinu krivičnog djela i neizdržani dio ranije izrečene kazne, ne bi mogla ostvariti svrha kažnjavanja.

(3) Osuđeni koji za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili maloljetničkog zatvora učini krivično djelo za koje zakon propisuje novčanu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine, kazniće se disciplinski.

Uračunavanje pritvora i ranije kazne

Član 51

(1) Vrijeme provedeno u pritvoru, kao i svako drugo lišenje slobode u vezi sa krivičnim djelom uračunavaju se u izrečenu kaznu zatvora, maloljetničkog zatvora i novčanu kaznu.

(2) Ako je krivični postupak vođen za više krivičnih djela u sticaju, a pritvor nije određen za svako od njih, vrijeme provedeno u pritvoru uračunava se u izrečenu kaznu zatvora, maloljetničkog zatvora i novčanu kaznu za krivično djelo za koje je okrivljeni osuđen.

(3) Zatvor ili novčana kazna koju je osuđeni izdržao, odnosno platio za prekršaj ili privredni prestup, kao i kazna ili disciplinska mjera lišenja slobode koju je izdržao zbog povrede vojne discipline uračunava se u kaznu izrečenu za krivično djelo čija obilježja obuhvataju i obilježja prekršaja, privrednog prestupa, odnosno povrede vojne discipline.

(4) Pri svakom uračunavanju izjednačava se dan pritvora, dan lišenja slobode, dan maloljetničkog zatvora, dan zatvora i četrdeset eura.

GLAVA ČETVRTA

MJERE UPOZORENJA

1. Uslovna osuda i sudska opomena

Svrha uslovne osude i sudske opomene

Član 52

(1) Mjere upozorenja su: uslovna osuda i sudska opomena.

(2) U okviru opšte svrhe krivičnih sankcija (član 4 stav 2), svrha uslovne osude i sudske opomene je da se prema učiniocu koji je kriv ne primijeni kazna za lakša krivična djela, kad to nije nužno radi krivičnopravne zaštite i kad se može očekivati da će upozorenje uz prijetnju kazne (uslovna osuda) ili samo upozorenje (sudska opomena) dovoljno uticati na učinioca da više ne vrši krivična djela.

Uslovna osuda

Član 53

(1) Uslovnom osudom sud učinocu krivičnog djela utvrđuje kaznu i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti, ako osuđeni za vrijeme koje odredi sud, a koje ne može biti kraće od jedne niti duže od pet godina (vrijeme provjeravanja) ne učini novo krivično djelo.

(2) Sud može u uslovnoj osudi odrediti da će se kazna izvršiti i ako osuđeni u određenom roku ne vrati imovinsku korist pribavljenu izvršenjem krivičnog djela, ne naknadi štetu koju je prouzrokovao krivičnim djelom ili ne ispuni druge obaveze predviđene u krivičnopravnim odredbama. Rok za ispunjenje tih obaveza utvrđuje sud u okviru određenog vremena provjeravanja.

(3) Mjere bezbjednosti, izrečene uz uslovnu osudu, izvršavaju se.

Uslovi za izricanje uslovne osude

Član 54

(1) Uslovna osuda se može izreći kad je učiniocu utvrđena kazna zatvora u trajanju do dvije godine.

(2) Za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od deset godina ili teža kazna ne može se izreći uslovna osuda.

(3) Uslovna osuda se ne može izreći ako nije proteklo više od pet godina od pravo-snažnosti osude kojom je učiniocu izrečena kazna za umišljajno krivično djelo.

(4) Pri odlučivanju da li će izreći uslovnu osudu sud će, vodeći računa o svrsi uslovne osude, posebno uzeti u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo ponašanje poslije izvršenog krivičnog djela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je djelo učinjeno.

(5) Ako je učiniocu utvrđena i kazna zatvora i novčana kazna, uslovna osuda može se izreći samo za kaznu zatvora.

Opozivanje uslovne osude zbog novog krivičnog djela

Član 55

(1) Sud će opozvati uslovnu osudu, ako osuđeni u vrijeme provjeravanja učini jedno ili više krivičnih djela za koja je izrečena kazna zatvora od dvije godine ili u dužem trajanju.

(2) Ako osuđeni u vrijeme provjeravanja učini jedno ili više krivičnih djela za koja je izrečena kazna zatvora manja od dvije godine ili novčana kazna, sud će, pošto ocijeni sve okolnosti koje se odnose na učinjena krivična djela i učinioca, a posebno srodnost učinjenih krivičnih djela, njihov značaj i pobude iz kojih su učinjena, odlučiti da li će opozvati uslovnu osudu. Pri tome sud je vezan zabranom izricanja uslovne osude, ako učiniocu za krivična djela utvrđena u uslovnoj osudi i za nova krivična djela treba izreći kaznu preko dvije godine zatvora (član 54 stav 1).

(3) Ako opozove uslovnu osudu, sud će, primjenom odredaba člana 48 ovog zakonika, izreći jedinstvenu kaznu zatvora i za ranije učinjeno i za novo krivično djelo, uzimajući kaznu iz opozvane uslovne osude kao utvrđenu.

(4) Ako ne opozove uslovnu osudu, sud može za novo učinjeno krivično djelo izreći uslovnu osudu ili kaznu. Osuđenom, kome za novo krivično djelo bude izrečen zatvor, vrijeme provedeno na izdržavanju ove kazne ne računa se u vrijeme provjeravanja utvrđeno uslovnom osudom za ranije djelo.

(5) Ako sud nađe da i za novo krivično djelo treba izreći uslovnu osudu, primjenom odredaba člana 48 ovog zakonika, utvrdiće jedinstvenu kaznu i za ranije učinjeno i za novo krivično djelo i odrediće novo vrijeme provjeravanja koje ne može biti kraće od jedne ni duže od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti nove presude. Ukoliko osuđeni u toku novog vremena provjeravanja ponovo učini krivično djelo, sud će opozvati uslovnu osudu i izreći kaznu zatvora, primjenom odredbe stava 3 ovog člana.

Opozivanje uslovne osude zbog ranije učinjenog krivičnog djela

Član 56

(1) Sud će opozvati uslovnu osudu, ako poslije njenog izricanja utvrdi da je osuđeni izvršio krivično djelo prije nego što je uslovno osuđen i ako ocijeni da ne bi bilo osnova za izricanje uslovne osude da se znalo za to djelo. U tom slučaju primijeniće odredbu člana 55 stav 3 ovog zakonika.

(2) Ako sud ne opozove uslovnu osudu, primijeniće odredbu člana 55 stav 4 ovog zakonika.

Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza

Član 57

Ako je uslovnom osudom osuđenom određeno ispunjenje neke obaveze iz člana 53 stav 2 ovog zakonika, a on ne ispuni tu obavezu u roku određenom u presudi, sud može, u okviru

vremena provjeravanja, produžiti rok za ispunjenje obaveze ili može opozvati uslovnu osudu i izreći kaznu koja je utvrđena u uslovnoj osudi. Ako utvrdi da osuđeni, iz opravdanih razloga, ne može da ispuni postavljenu obavezu, sud će ga osloboditi od ispunjenja te obaveze ili je zamijeniti drugom odgovarajućom obavezom predviđenom zakonom.

Rokovi za opozivanje uslovne osude

Član 58

(1) Uslovna osuda može se opozvati u toku vremena provjeravanja. Ako osuđeni u tom vremenu učini krivično djelo koje povlači opozivanje uslovne osude, a to je presudom utvrđeno tek poslije isteka vremena provjeravanja, uslovna osuda može se opozvati najkasnije u roku od jedne godine od dana kad je proteklo vrijeme provjeravanja.

(2) Ako osuđeni u određenom roku ne ispuni neku obavezu iz člana 53 stav 2 ovog zakonika, sud može, najdocnije u roku od jedne godine od dana kad je proteklo vrijeme provjeravanja, odrediti da se izvrši utvrđena kazna u uslovnoj osudi.

Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom

Član 59

(1) Sud može odrediti da se učinilac kome je izrečena uslovna osuda stavi pod zaštitni nadzor za određeno vrijeme u toku vremena provjeravanja.

(2) Zaštitni nadzor obuhvata zakonom predviđene mjere pomoći, staranja, nadzora i zaštite.

(3) Ako u toku trajanja zaštitnog nadzora sud utvrdi da je ispunjena svrha ove mjere, može zaštitni nadzor ukinuti prije isteka određenog vremena.

(4) Ako osuđeni kome je izrečen zaštitni nadzor ne ispunjava obaveze koje mu je sud odredio, sud ga može opomenuti ili može ranije obaveze zamijeniti drugim ili produžiti trajanje zaštitnog nadzora u okviru vremena provjeravanja ili opozvati uslovnu osudu.

Uslovi za određivanje zaštitnog nadzora

Član 60

(1) Kad izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti da se učinilac stavi pod zaštitni nadzor, ako se, s obzirom na njegovu ličnost, raniji život, držanje poslije izvršenog krivičnog djela, a naročito njegov odnos prema žrtvi krivičnog djela i okolnosti izvršenja djela, može očekivati da će se zaštitnim nadzorom potpunije ostvariti svrha uslovne osude.

(2) Zaštitni nadzor određuje sud u presudi kojom izriče uslovnu osudu i određuje mjere zaštitnog nadzora, njihovo trajanje i način njihovog ispunjavanja.

Sadržina zaštitnog nadzora

Član 61

Zaštitni nadzor može obuhvatiti jednu ili više od sljedećih obaveza:

    1) javljanje organu nadležnom za izvršenje zaštitnog nadzora u rokovima koje taj organ odredi;

    2) osposobljavanje učinioca za određeno zanimanje;

    3) prihvatanje zaposlenja koje odgovara sposobnostima i sklonostima učinioca;

    4) ispunjavanje obaveza izdržavanja porodice, čuvanja i vaspitanja djece i drugih porodičnih obaveza;

    5) uzdržavanje od posjećivanja određenih mjesta, lokala ili priredbi, ako to može biti prilika ili podsticaj za ponovno vršenje krivičnih djela;

    6) blagovremeno obavještavanje o promjeni mjesta boravka, adrese ili radnog mjesta;

    7) uzdržavanje od upotrebe droge ili alkoholnih pića;

    8) liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi;

    9) posjećivanje određenih profesionalnih i drugih savjetovališta ili ustanova i postupanje po njihovim uputstvima;

    10) otklanjanje ili ublažavanje štete pričinjene krivičnim djelom, a naročito izmirenje sa žrtvom učinjenog krivičnog djela.

Izbor mjera zaštitnog nadzora

Član 62

Pri izboru obaveza iz člana 61 ovog zakonika i određivanja njihovog trajanja, sud će naročito uzeti u obzir godine života učinioca, njegovo zdravstveno stanje, sklonosti i navike, pobude iz kojih je izvršio krivično djelo, držanje poslije izvršenog krivičnog djela, raniji život, lične i porodične prilike, uslove za ispunjenje naloženih obaveza, kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca, a od značaja su za izbor mjera zaštitnog nadzora i njihovo trajanje.

Trajanje zaštitnog nadzora

Član 63

(1) Vrijeme trajanja mjera zaštitnog nadzora određuje se u okviru roka provjeravanja utvrđenog u uslovnoj osudi.

(2) Zaštitni nadzor prestaje opozivanjem uslovne osude.

(3) U toku trajanja zaštitnog nadzora sud može, s obzirom na ostvarene rezultate, pojedine obaveze ukinuti ili zamijeniti drugim.

(4) Ako u toku trajanja zaštitnog nadzora sud utvrdi da je ispunjena svrha ove mjere, može zaštitni nadzor ukinuti prije isteka određenog vremena.

Posljedice neispunjavanja obaveze zaštitnog nadzora

Član 64

Ako osuđeni kome je izrečen zaštitni nadzor ne ispunjava obaveze koje mu je sud odredio, sud ga može opomenuti ili može ranije obaveze zamijeniti drugim ili produžiti trajanje zaštitnog nadzora u okviru vremena provjeravanja ili opozvati uslovnu osudu.

Sudska opomena

Član 65

(1) Sudska opomena može se izreći za krivična djela za koja je propisan zatvor do jedne godine ili novčana kazna, a učinjena su pod takvim olakšavajućim okolnostima koje ih čine naročito lakim.

(2) Za određena krivična djela i pod uslovima predviđenim zakonom sudska opomena može se izreći i kad je propisan zatvor do tri godine.

(3) Sudsku opomenu sud može izreći za više krivičnih djela učinjenih u sticaju, ako za svako od tih djela postoje uslovi iz st. 1 i 2 ovog člana.

(4) Pri odlučivanju da li će izreći sudsku opomenu sud će, vodeći računa o svrsi sudske opomene, posebno uzeti u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo ponašanje poslije izvršenja krivičnog djela, a naročito njegov odnos prema žrtvi krivičnog djela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je djelo učinjeno.

(5) Sudska opomena ne može se izreći vojnim licima za krivična djela protiv Vojske Srbije i Crne Gore.

GLAVA PETA

MJERE BEZBJEDNOSTI

Svrha mjera bezbjednosti

Član 66

U okviru opšte svrhe krivičnih sankcija (član 4 stav 2), svrha mjera bezbjednosti je da se otklone stanja ili uslovi koji mogu biti od uticaja da učinilac ubuduće  vrši krivična djela.

Vrste mjera bezbjednosti

Član 67

Učiniocu krivičnog djela mogu se izreći ove mjere bezbjednosti:

    1) obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

    2) obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi;

    3) obavezno liječenje narkomana;

    4) obavezno liječenje alkoholičara;

    5) zabrana vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti;

    6) zabrana upravljanja motornim vozilom;

    7) oduzimanje predmeta;

    8) protjerivanje stranca iz zemlje;

    9) javno objavljivanje presude.

Izricanje mjera bezbjednosti

Član 68

(1) Sud može učiniocu krivičnog djela izreći jednu ili više mjera bezbjednosti kad postoje uslovi za njihovo izricanje predviđeni ovim zakonikom.

(2) Obavezno prihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi i obavezno psi-hijatrijsko liječenje na slobodi neuračunljivom učiniocu izriču se samostalno. Uz ove mjere mogu se izreći zabrana vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti, zabrana upravljanja motornim vo-zilom i oduzimanje predmeta.

(3) Mjere iz stava 2 ovog člana mogu se izreći učiniocu krivičnog djela čija je ura-čunljivost bitno smanjena, ako mu je izrečena kazna ili uslovna osuda.

(4) Obavezno liječenje narkomana, obavezno liječenje alkoholičara, zabrana vršenja po-ziva, djelatnosti i dužnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom, oduzimanje predmeta i javno objavljivanje presude mogu se izreći ako je učinocu izrečena kazna, uslovna osuda, sudska opomena ili je učinilac oslobođen od kazne.

(5) Protjerivanje stranca iz zemlje može se izreći ako je učiniocu izrečena kazna ili uslo-vna osuda.

(6) Za krivična djela u sticaju mjera bezbjednosti će se izreći ako je utvrđena za jedno od krivičnih djela u sticaju.

Obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

Član 69

(1) Učiniocu koji je krivično djelo učinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti sud će izreći obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, ako, s obzirom na učinjeno krivično djelo i stanje duševne poremećenosti, utvrdi da postoji ozbiljna opasnost da učinilac učini teže krivično djelo i  da je radi otklanjanja ove opasnosti potrebno njegovo liječenje u takvoj ustanovi.

(2) Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana, sud će izreći obavezno liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi učiniocu koji je u stanju neuračunljivosti učinio protivpravno djelo predviđeno u zakonu kao krivično djelo.

(3) Mjeru iz st. 1 i 2 ovog člana sud će obustaviti kad utvrdi da je prestala potreba za liječenjem i čuvanjem učinioca u zdravstvenoj ustanovi.

(4) Mjera iz stava 1 ovog člana izrečena uz kaznu zatvora može trajati i duže od izre-čene kazne.

(5) Učiniocu koji je krivično djelo izvršio u stanju bitno smanjene uračunljivosti i koji je osuđen na kaznu zatvora, vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi uračunava se u vrijeme trajanja izrečene kazne. Ako je vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi kraće od trajanja izrečene kazne, sud će, po prestanku mjere bezbjednosti, odrediti da se osuđeni uputi na izdržavanje ostatka kazne ili da se pusti na uslovni otpust. Pri odlučivanju o puštanju na uslovni otpust sud će, pored uslova iz člana 37 ovog zakonika, naročito uzeti u obzir uspjeh liječenja osuđenog, njegovo zdravstveno stanje, vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi i ostatak kazne koju osuđeni nije izdržao.

Obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi

Član 70

(1) Učiniocu koji je u stanju neuračunljivosti učinio protivpravno djelo određeno u zakonu kao krivično djelo, sud će izreći obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi, ako utvrdi da postoji ozbiljna opasnost da učinilac  učini protivpravno djelo koje je u zakonu predvidjeno kao krivično djelo i da je radi otklanjanja ove opasnosti dovoljno njegovo liječenje na slobodi.

(2) Mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći i neuračunljivom učiniocu prema kojem je određeno obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi kad sud, na osnovu rezultata liječenja, utvrdi da više nije potrebno njegovo čuvanje i liječenje u takvoj ustanovi, nego samo njegovo liječenje na slobodi.

(3) Pod uslovima iz stava 1 ovog člana sud može izreći obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi i učiniocu čija je uračunljivost bitno smanjena, ako mu je izrečena uslovna osuda ili je na osnovu člana 69 stav 5 ovog zakonika pušten na uslovni otpust.

(4) Obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi može se povremeno sprovoditi i u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, ako je to potrebno radi uspješnijeg liječenja, s tim da povremeno liječenje u ustanovi ne može neprekidno trajati duže od petnaest dana, niti ukupno duže od dva mjeseca.

(5) Obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi traje dok postoji potreba liječenja, ali ne duže od tri godine.

(6) Ako se u slučaju iz st. 1 do 3 ovog člana učinilac ne podvrgne liječenju na slobodi ili ga samovoljno napusti ili i pored liječenja nastupi opasnost da ponovo učini protivpravno djelo predviđeno u zakonu kao krivično djelo, tako da je potrebno njegovo liječenje i čuvanje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, sud može izreći obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u takvoj ustanovi.

Obavezno liječenje narkomana

Član 71

(1) Učiniocu koji je učinio krivično djelo usljed zavisnosti od upotrebe opojnih droga i kod kojeg postoji ozbiljna opasnost da će usljed ove zavisnosti i dalje da vrši krivična djela, sud će izreći obavezno liječenje.

(2) Mjera iz stava 1 ovog člana izvršava se u ustanovi za izvršenje kazne ili u odgovarajućoj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi i traje dok postoji potreba za liječenjem, ali ne duže od tri godine.

(3) Kad je mjera iz stava 1 ovog člana izrečena uz kaznu zatvora, ona može trajati duže od vremena izrečene kazne, ali njeno ukupno trajanje ne može biti duže od tri godine.

(4) Vrijeme provedeno u ustanovi za liječenje uračunava se u kaznu zatvora.

(5) Kad je mjera iz stava 1 ovog člana izrečena uz novčanu  kaznu, uslovnu osudu, sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne izvršava se na slobodi i ne može trajati duže od tri godine.

(6) Ako se učinilac, bez opravdanih razloga, ne podvrgne liječenju na slobodi ili liječenje samovoljno napusti, sud će odrediti da se mjera prinudno izvrši u odgovarajućoj zdravstvenoj ili

drugoj specijalizovanoj ustanovi.

Obavezno liječenje alkoholičara

Član 72

(1) Učiniocu koji je učinio krivično djelo usljed zavisnosti od upotrebe alkohola i kod kojeg postoji ozbiljna opasnost da će usljed ove zavisnosti i dalje da vrši krivična djela, sud će izreći obavezno liječenje.

(2) Mjera iz stava 1 ovog člana izvršava se u ustanovi za izvršenje kazne zatvora ili u odgovarajućoj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi i traje dok postoji potreba za liječenjem, ali ne duže od izrečene kazne zatvora.

(3) Vrijeme provedeno u ustanovi za liječenje uračunava se u kaznu zatvora.

(4) Kad je mjera iz stava 1 ovog člana izrečena uz novčanu  kaznu, uslovnu osudu, sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne izvršava se na slobodi i ne može trajati duže od dvije godine.

(5) Ako se učinilac, bez opravdanih razloga, ne podvrgne liječenju na slobodi ili liječenje samovoljno napusti, sud će odrediti da se mjera prinudno izvrši u odgovarajućoj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi.

Zabrana vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti

Član 73

(1) Sud može učiniocu krivičnog djela zabraniti vršenje određenog poziva, određene djelatnosti ili svih ili nekih dužnosti vezanih za raspolaganje, korišćenje, upravljanje ili rukovanje tuđom imovinom ili za čuvanje te imovine, ako se opravdano može smatrati da bi njegovo dalje vršenje takve djelatnosti bilo opasno.

(2) Sud određuje trajanje mjere iz stava 1 ovog člana, koje ne može biti kraće od jedne niti duže od deset godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru, odnosno u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršena mjera bezbjednosti ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

(3) Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti da će se ta osuda opozvati, ako učinilac prekrši zabranu vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti.

Zabrana upravljanja motornim vozilom

Član 74

(1) Učiniocu krivičnog djela kojim se ugrožava javni saobraćaj sud može izreći zabranu upravljanja motornim vozilom.

(2) Pri izricanju mjere iz stava 1 ovog člana sud određuje na koje se vrste i kategorije vozila zabrana odnosi.

(3) Mjeru iz stava 1 ovog člana sud može izreći, ako nađe da težina učinjenog djela, okolnosti pod kojima je djelo učinjeno ili ranije kršenje saobraćajnih propisa od strane učinioca pokazuju da je opasno da on upravlja motornim vozilom određene vrste ili kategorije.

(4) Sud određuje trajanje mjere iz stava 1 ovog člana, koje ne može biti kraće od tri mjeseca niti duže od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru, odnosno u ustanovi u kojoj se izvršava mjera bezbjednosti ili vaspitna mjera ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

(5) Ako je mjera iz  stava 1 ovog člana izrečena licu koje ima stranu dozvolu za upra-vljanje motornim vozilom, zabrana se odnosi na upravljanje motornim vozilom na teritoriji Crne Gore.

(6) Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti da će se ta osuda opozvati, ako učinilac prekrši zabranu upravljanja motornim vozilom.

(7) Zakonom se može odrediti obavezna zabrana upravljanja motornim vozilom.

Oduzimanje predmeta

Član 75

(1) Predmeti koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje krivičnog djela ili koji su nastali izvršenjem krivičnog djela mogu se oduzeti, ako su svojina učinioca.

(2) Predmeti iz stava 1 ovog člana mogu se oduzeti i kad nijesu svojina učinioca, ako to zahtijevaju interesi opšte bezbjednosti ili razlozi morala, ali time se ne dira u pravo trećih lica na naknadu štete od učinoca.

(3) Zakonom se može odrediti obavezno oduzimanje predmeta. Zakonom se mogu odrediti i uslovi za oduzimanje određenih predmeta u pojedinim slučajevima.

Protjerivanje stranca iz zemlje

Član 76

(1) Sud može stranca koji je učinio krivično djelo protjerati sa teritorije Crne Gore za vrijeme od jedne do deset godina ili zauvijek, ako je krivično djelo učinio u povratu (član 43).

(2) Pri ocjeni da li će izreći mjeru iz stava 1 ovog člana sud će uzeti u obzir period i težinu učinjenog krivičnog djela, pobude zbog kojih je krivično djelo učinjeno, način izvršenja krivičnog djela i druge okolnosti koje ukazuju na nepoželjnost daljeg boravka stranca u Crnoj Gori.

(3) Vrijeme trajanja protjerivanja računa se od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

(4) Mjera iz stava 1 ovog člana ne može se izreći učiniocu koji uživa zaštitu u skladu sa ratifikovanim medjunarodnim ugovorima.

Javno objavljivanje presude

Član 77

(1) Pri osudi za krivično djelo učinjeno putem medija sud može odlučiti da se o trošku osuđenog istim putem ili na drugi odgovarajući način objavi sudska presuda u cjelini ili u izvodu.

(2) Zakonom se može odrediti obavezno objavljivanje presude. U tom slučaju sud će odlučiti putem kojeg medija će se presuda objaviti i da li će se objaviti u cjelini ili u izvodu.

(3) Javno objavljivanje presude može se izvršiti najkasnije u roku od trideset dana od dana pravosnažnosti presude.

Prestanak mjere bezbjednosti na osnovu sudske odluke

Član 78

(1) Sud može odlučiti da prestanu mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djela-tnosti ili dužnosti i zabrane upravljanja motornim vozilom, ako su protekle tri godine od dana njihovog primjenjivanja.

(2) Pri ocjeni da li će odrediti prestanak mjere bezbjednosti iz stava 1 ovog člana sud će uzeti u obzir ponašanje osuđenog poslije osude, da li je naknadio štetu prouzrokovanu krivičnim djelom, da li je vratio imovinsku korist stečenu izvršenjem krivičnog djela i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka tih mjera.

GLAVA ŠESTA

ODREDBE O MALOLJETNICIMA

1. Osnovne odredbe

Važenje posebnih krivičnopravnih odredaba za maloljetnike

Član 79

(1) Prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela primjenjuju se odredbe ove glave, a ostale odredbe ovog zakonika ukoliko u ovoj glavi nije drukčije propisano.

(2) Posebne odredbe koje važe za maloljetne učinioce krivičnih djela primjenjuju se pod uslovima predviđenim odredbama ove glave i na punoljetna lica kad im se sudi za krivična djela koja su učinila kao maloljenici, a izuzetno i na lica koja su učinila krivično djelo kao mlađa punoljetna lica.

Isključenje krivičnih sankcija prema djeci

Član 80

Prema licu koje u vrijeme izvršenja protivpravnog djela određenog u zakonu kao krivično djelo nije navršilo četrnaest godina (dijete) ne mogu se primijeniti krivične sankcije.

Krivične sankcije prema maloljetnicima

Član 81

(1) Maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršio četrnaest, a nije navršio šesnaest godina (mlađi maloljetnik) mogu se izreći samo vaspitne mjere.

(2) Maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršio šesnaest, a nije navršio osamnaest godina (stariji maloljetnik) mogu se izreći vaspitne mjere, a izuzetno mu se može izreći kazna maloljetničkog zatvora.

(3) Maloljetniku se mogu izreći i mjere bezbjednosti, pod uslovima propisanim u članu 109 ovog zakonika.

(4) Maloljetniku se ne mogu izreći uslovna osuda i sudska opomena.

Svrha vaspitnih mjera i maloljetničkog zatvora

Član 82

U okviru opšte svrhe krivičnih sankcija (član 4 stav 2), svrha vaspitnih mjera i malo-ljetničkog zatvora je da se, pružanjem zaštite i pomoći maloljetnim učiniocima krivičnih djela, vršenjem nadzora nad njima, stručnim osposobljavanjem i razvijanjem lične odgovornosti, obezbijedi njihovo vaspitanje, prevaspitanje i pravilan razvoj. Svrha maloljetničkog zatvora je i vršenje pojačanog uticaja na maloljetne učinioce da ubuduće ne vrše krivična djela, kao i na druge maloljetnike da ne vrše krivična djela.

2. Vaspitne mjere

Vrste vaspitnih mjera

Član 83

Maloljetnom učiniocu krivičnih djela mogu se izreći ove vaspitne mjere:

    1) disciplinske mjere: ukor i upućivanje u vaspitni centar za maloljetnike;

    2) mjere pojačanog nadzora: pojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca; pojačan nadzor od strane organa starateljstva i pojačan nadzor uz dnevni boravak u odgo-varajućoj ustanovi za vaspitavanje maloljetnika;

    3) zavodske mjere: upućivanje u vaspitnu ustanovu; upućivanje u vaspitno-popravni dom i upućivanje u posebnu ustanovu za liječenje i osposobljavanje.

Izbor vaspitne mjere

Član 84

Pri izboru vaspitne mjere sud će uzeti u obzir uzrast, stepen duševne razvijenosti, psihička svojstva, sklonosti i stepen vaspitne zapuštenosti maloljetnika, pobude iz kojih je djelo učinio, dotadašnje vaspitanje, sredinu i prilike u kojima je živio, težinu djela, da li je prema maloljetniku ranije  bila izrečena vaspitna mjera ili kazna i sve druge okolnosti koje mogu biti od uticaja za izricanje one mjere kojom će se najbolje postići svrha vaspitnih mjera.

Izricanje vaspitnih mjera

Član 85

(1) Disciplinske mjere izriču se prema maloljetniku prema kojem nije potrebno preduzeti trajnije mjere vaspitanja, a naročito ako je učinio krivično djelo iz nepromišljenosti ili lakomisle-nosti.

(2) Mjere pojačanog nadzora izriču se prema maloljetniku prema kojem treba preduzeti trajnije mjere vaspitanja, prevaspitanja ili liječenja uz odgovarajući nadzor, a nije potrebno njegovo potpuno odvajanje iz dotadašnje sredine.

(3) Zavodske mjere izriču se prema maloljetniku prema kojem treba preduzeti trajnije mjere vaspitanja, prevaspitanja ili liječenja i njegovo odvajanje iz dotadašnje sredine, a sud ocijeni da se svrha vaspitnih mjera ne može ostvariti primjenom mjera iz st. 1 i 2 ovog člana. Zavodske vaspitne mjere traju, u granicama predviđenim ovim zakonikom, samo dok se ne postigne svrha predviđena u članu 82 ovog zakonika.

U k o r

Član 86

(1) Ukor se izriče ako je dovoljno da se maloljetnik zbog učinjenog krivičnog djela samo prekori.

(2) Pri izricanju ukora sud će ukazati maloljetniku na štetnost njegovog postupka i predočiće mu mogućnost izricanja teže sankcije ako ponovo učini krivično djelo.

Upućivanje u vaspitni centar za maloljetnike

Član 87

(1) Sud će maloljetniku izreći mjeru upućivanja u vaspitni centar za maloljetnike kad je potrebno da se odgovarajućim kratkotrajnim mjerama izvrši uticaj na njegovu ličnost i vladanje.

(2) Maloljetnika kojem je izrečena mjera iz stava 1 ovog člana sud upućuje u vaspitni centar na dva puta po dva sata nedjeljno u toku osam do dvanaest nedjelja.

(3) Pri izricanju ove mjere vodiće se računa da usljed njenog izvršenja maloljetnik ne izostaje sa redovne nastave ili sa posla.

(4) Kad izrekne upućivanje u vaspitni centar za maloljetnike sud može odrediti da se po izvršenju ove mjere maloljetnik stavi pod pojačan nadzor organa starateljstva.

Pojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca

Član 88

(1) Mjeru pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojioca ili staraoca sud će izreći, ako su roditelji, usvojilac, odnosno staralac u mogućnosti da ovakav nadzor vrše i to se od njih može s osnovom očekivati.

(2) Ova mjera traje od šest mjeseci do dvije godine, s tim da sud naknadno odlučuje o njenom prestanku.

(3) Kad sud izrekne mjeru iz stava 1 ovog člana daće roditeljima, usvojiocu ili staraocu potrebna uputstva i naložiti im određene dužnosti koje treba da preduzmu za vaspitanje maloljetnika, za njegovo liječenje i za otklanjanje štetnih uticaja na njega.

(4) Pri izricanju mjere iz stava 1 ovog člana sud će odrediti da organ starateljstva provjerava njeno izvršenje i ukazuje pomoć roditeljima, usvojiocu ili staraocu.

Pojačan nadzor od strane organa starateljstva

Član 89

(1) Ako roditelj, usvojilac, odnosno staralac nijesu u mogućnosti da vrše pojačan nadzor, maloljetnik će se staviti pod pojačan nadzor od strane organa starateljstva.

(2) Ova mjera traje od šest mjeseci do dvije godine, s tim da sud naknadno odlučuje o njenom prestanku.

(3) Za vrijeme trajanja ove mjere maloljetnik i dalje ostaje da živi kod svojih roditelja ili drugih lica koja ga izdržavaju, odnosno koja se o njemu staraju, a pojačan nadzor nad njim vrši određeno službeno lice organa starateljstva ili drugo stručno lice koje odredi organ starateljstva.

(4) Organ starateljstva brine se o školovanju maloljetnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom liječenju i sređivanju prilika u kojima živi.

Pojačan nadzor uz dnevni boravak u ustanovi za vaspitavanje maloljetnika

Član 90

(1) Vaspitnu mjeru pojačanog nadzora uz dnevni boravak u ustanovi za vaspitavanje maloljetnika sud će izreći ako je, uz pojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca ili uz pojačan nadzor organa starateljstva, potrebno i angažovanje stručnih lica u ustanovi koja se bavi vaspitavanjem maloljetnika.

(2) Ova mjera, pored pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojioca ili staraoca ili pojačanog nadzora organa starateljstva, sadrži i obavezu dnevnog boravka maloljetnika u odgovarajućoj ustanovi koja se bavi vaspitavanjem maloljetnika.

(3) Ova mjera traje od šest mjeseci do dvije godine, s tim da sud naknadno odlučuje o njenom prestanku.

(4) Za vrijeme trajanja ove mjere maloljetnik i dalje ostaje da živi kod svojih roditelja ili drugih lica koja ga izdržavaju, odnosno koja se o njemu staraju, s tim da pojačan nadzor prema odluci suda vrše roditelji, usvojilac ili staralac ili organ starateljstva.

(5) O načinu sprovođenja ove mjere stara se organ starateljstva.

Posebne obaveze uz pojačan nadzor

Član 91

(1) Prilikom izricanja neke od vaspitnih mjera pojačanog nadzora sud može maloljetniku, ako je to potrebno za uspješnije postizanje svrhe izrečene vaspitne mjere, odrediti jednu ili više od obaveza, i to:

    1) da se lično izvini oštećenom licu;

    2) da, u okviru sopstvenih mogućnosti, otkloni štetu prouzrokovanu krivičnim djelom;

    3) da redovno pohađa školu, odnosno da ne izostaje sa posla;

    4) da se osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sposobnostima i sklonostima;

    5) da se uzdržava od uživanja alkoholnih pića i opojnih droga ili da se podvrgne odgovarajućem liječenju;

    6) da posjećuje odgovarajuću zdravstvenu ustanovu ili savjetovalište i da postupa po uputstvima ovih ustanova;

    7) da boravi u drugoj porodici koja je voljna da ga primi i koja ima mogućnost da nad njim vrši nadzor.

(2) Roditelj, usvojilac ili staralac maloljetnika kojem je određena jedna ili više obaveza iz stava 1 ovog člana dužan je da u slučaju promjene ili dužeg napuštanja boravišta ili prebivališta o tome blagovremeno obavijesti organ strateljstva.

(3) Obaveze iz st. 1 i 2 ovog člana traju najduže dok traje izrečena vaspitna mjera, s tim da sud može zamijeniti ili ukinuti obaveze koje je odredio.

(4) Pri određivanju obaveza iz stava 1 ovog člana sud će posebno ukazati maloljetniku i njegovim roditeljima, usvojiocu, odnosno staraocu da se, u slučaju neispunjenja ovih obaveza, izrečena mjera pojačanog nadzora može zamijeniti drugom vaspitnom mjerom.

Upućivanje u vaspitnu ustanovu

Član 92

(1) Sud će izreći mjeru upućivanja u vaspitnu ustanovu kad nad maloljetnikom treba obezbijediti stalan nadzor od strane stručnih lica.

(2) U vaspitnoj ustanovi maloljenik ostaje najmanje šest mjeseci, a najviše dvije godine, s tim da sud u toku trajanja mjere odlučuje o njenom prestanku.

Upućivanje u vaspitno-popravni dom

Član 93

(1) Maloljetniku prema kojem treba primijeniti pojačane mjere prevaspitanja, sud će izreći mjeru upućivanja u vaspitno-popravni dom za maloljetne učinioce krivičnih djela.

(2) Pri odlučivanju da li će izreći mjeru iz stava 1 ovog člana sud će posebno uzeti u obzir stepen vaspitne zapuštenosti maloljetnika, težinu i prirodu učinjenog krivičnog djela i okolnost da li je prema maloljetniku ranije bila izrečena vaspitna mjera ili maloljetnički zatvor.

(3) U vaspitno-popravnom domu maloljetnik ostaje najmanje jednu, a najviše četiri godine, s tim da sud u toku trajanja mjere odlučuje o njenom prestanku.

Uslovni otpust iz vaspitno-popravnog doma

Član 94

(1) Maloljetnika koji je u vaspitno-popravnom domu proveo najmanje jednu godinu sud može uslovno otpustiti iz vaspitno-popravnog doma, ako se, na osnovu uspjeha postignutog u vaspitavanju i prevaspitavanju, može osnovano očekivati da on ubuduće neće vršiti krivična djela i da će se u sredini u kojoj bude živio dobro vladati.

(2) Sud može odlučiti da se prema maloljetniku za vrijeme uslovnog otpusta primijeni neka od mjera pojačanog nadzora.

(3) Uslovni otpust traje najduže do isteka zakonskog roka trajanja upućivanja u vaspitno-popravni dom, ako prije toga sud nije ovu mjeru obustavio od izvršenja ili je zamijenio drugom mjerom.

(4) Ako za vrijeme trajanja uslovnog otpusta maloljetnik učini krivično djelo ili ne ispunjava obaveze koje su mu određene uz mjeru pojačanog nadzora, sud može opozvati uslovni otpust. Vrijeme provedeno na uslovnom otpustu ne uračunava se u trajanje izrečene vaspitne mjere.

Upućivanje u posebnu ustanovu za liječene i osposobljavanje

Član 95

(1) Maloljetniku koji je zaostao u psiho-fizičkom razvoju ili je duševno bolestan sud može, umjesto upućivanja u vaspitnu ustanovu ili vaspitno-popravni dom, izreći mjeru upućivanja u posebnu ustanovu za liječenje i osposobljavanje.

(2) Mjera iz stava 1 ovog člana izreći će se umjesto mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, ako se u posebnoj ustanovi za liječenje i osposobljavanje može obezbijediti liječenje i čuvanje i time postići svrha te mjere bezbjednosti.

(3) Ako je mjera iz stava 1 ovog člana izrečena umjesto upućivanja u vaspitnu ustanovu ili upućivanje u vaspitno-popravni dom, maloljetnik ostaje u posebnoj ustanovi za liječenje i osposobljavanje najduže tri godine. Ako je ova mjera izrečena umjesto mjere bezbjednosti maloljetnik ostaje u posebnoj ustanovi dok je to potrebno, a kad navrši dvadeset tri godine izvršenje mjere se nastavlja u ustanovi u kojoj se izvršava mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi.

(4) Kad maloljetnik navrši osamnaest godina sud obavezno ispituje potrebu njegovog daljeg zadržavanja u ovoj ustanovi.

Obustava izvršenja i zamjena izrečene vaspitne mjere drugom vaspitnom mjerom

Član 96

(1) Ako se poslije donošenja odluke kojom je izrečena mjera pojačanog nadzora ili zavodska mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme njenog donošenja ili se za njih nije znalo ili ako se odluka ne može izvršiti usljed odbijanja maloljetnika ili njegovih roditelja, usvojioca ili staraoca da postupe po nalogu onoga ko mjeru izvršava ili ako nastupe druge okolnosti predviđene zakonom, a one bi bile od uticaja na donošenje odluke, izvršenje izrečene mjere može se obustaviti ili se izrečena mjera može zamijeniti drugom mjerom pojačanog nadzora ili zavodskom mjerom.

(2) Osim slučajeva iz stava 1 ovog člana, ukoliko za pojedine mjere nije što drugo predviđeno, mjera pojačnog nadzora ili zavodska mjera može se, s obzirom na postignuti uspjeh prevaspitavanja, obustaviti od izvršenja, a može se zamijeniti drugom mjerom kojom će se bolje postići svrha vaspitnih mjera. Obustavljanje od izvršenja ili zamjenjivanje drugom mjerom u okviru zavodskih mjera vršiće se uz sljedeća ograničenja:

    1) mjera upućivanja u vasptinu ustanovu ne može se obustaviti od izvršenja prije isteka roka od šest mjeseci, a do isteka ovog roka može se zamijeniti upućivanjem maloljetnika u vaspitno-popravni dom ili u posebnu ustanovu za liječenje i osposobljavanje;

    2) mjera upućivanja u vaspitno-popravni dom ne može se obustaviti od izvršenja prije isteka roka od jedne godine, a do isteka ovog roka može se zamijeniti upućivanjem maloljetnika u vaspitnu ustanovu ili u posebnu ustanovu za liječenje i osposobljavanje.

Ponovno odlučivanje o vaspitnim mjerama

Član 97

(1) Ako je od pravosnažnosti odluke kojom je izrečena mjera pojačanog nadzora ili zavodska mjera proteklo više od dvije godine, a izvršenje nije započeto, sud će ponovo odlučiti o potrebi izvršenja izrečene mjere. Pri tom, sud može odlučiti da se ranije izrečena mjera izvrši, ne izvrši ili da se zamijeni nekom drugom mjerom.

(2) Mjera upućivanja u vaspitni centar za maloljetnike neće se izvršiti ako je proteklo više od šest mjeseci od pravosnažnosti odluke kojom je ova mjera izrečena, a njeno izvršenje nije započeto.

Izricanje vaspitne mjere za krivična djela u sticaju

Član 98

(1) Ako je maloljetnik učinio više krivičnih djela u sticaju, sud će cijeneći sva ta djela izreći jednu od vaspitnih mjera.

(2) Sud će postupiti na način iz stava 1 ovog člana i u slučaju ako se poslije izrečene vaspitne mjere utvrdi da je maloljetnik, prije ili poslije njenog izricanja, učinio još neko krivično djelo.

Davanje podataka o izrečenim vaspitnim mjerama

Član 99

(1) Podaci o izrečenim vaspitnim mjerama mogu se dati samo sudu,državnom tužiocu, organu starateljstva i ustanovi koja se bavi zaštitom maloljetnika, i to samo ako učinilac nije navršio dvadeset jednu godinu.

(2) Podaci o izrečenim vaspitnim mjerama daće se organima iz stava 1 ovog člana i posle navršene dvadeset prve godine učinioca, ako se odnose na krivična djela za koja je predviđena kazna preko pet godina zatvora.

3. Maloljetnički zatvor

Kažnjavanje starijih maloljetnika

Član 100

Kazniti se može samo stariji maloljetnik koji je učinio krivično djelo za koje je zakonom propisana kazna zatvora preko pet godina, ako zbog visokog stepena krivice učinioca i težine krivičnog djela ne bi bilo opravdano izreći vaspitnu mjeru.

Maloljetnički zatvor

Član 101

(1) Maloljetnički zatvor ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od osam godina. Izuzetno, za krivična djela za koja je kao najmanja mjera kazne propisana kazna zatvora od deset godina može se izreći maloljetnički zatvor u trajanju do deset godina.

(2) Maloljetnički zatvor se izriče na pune godine i mjesece.

(3) Maloljetnički zatvor stariji maloljetnici izdržavaju u posebnim kazneno-popravnim domovima u kojima mogu ostati do navršene dvadeset treće godine. Ako do tada ne budu izdržali kaznu, uputiće se u kazneno-popravnu ustanovu u kojoj punoljetna lica izdržavaju kaznu zatvora. Izuzetno, u kazneno-popravnom domu za maloljetnike može ostati lice koje je navršilo dvadeset tri godine, ako je to potrebno radi završetka njegovog školovanja ili stučnog osposobljavanja, ali ne duže od navršenih dvadeset pet godina.

Uslovni otpust sa izdržavanja kazne maloljetničkog zatvora

Član 102

(1) Lice kome je izrečena kazna maloljetničkog zatvora sud može uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne maloljetničkog zatvora, ako je izdržao trećinu izrečene kazne, ali ne manje od jedne godine i ako se na osnovu postignutog uspjeha u prevaspitavanju može opravdano očekivati da će se na slobodi dobro vladati i da neće ubuduće vršiti krivična djela. Uz uslovni otpust sud može odrediti mjeru pojačanog nadzora.

(2) Za opozivanje uslovnog otpusta shodno se primjenjuju odredbe člana 38 ovog zakonika.

Odmjeravanje kazne maloljetničkog zatvora

Član 103

(1) Sud će odmjeriti kaznu maloljetničkog zatvora u granicama koje su zakonom za nju propisane, imajući u vidu svrhu maloljetničkog zatvora i uzimajući u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude veća ili manja, a posebno stepen duševne razvijenosti maloljetnika i vrijeme koje je potrebno za njegovo vaspitavanje, prevaspitavanje i stručno osposobljavanje.

(2) Sud ne može izreći maloljetnički zatvor za određeno krivično djelo u trajanju dužem od propisane kazne zatvora za to djelo, ali sud nije vezan za najmanju propisanu mjeru te kazne.

Odmjeravanje kazne maloljetničkog zatvora za krivična djela u sticaju

Član 104

(1) Ako stariji maloljetnik učini više krivičnih djela u sticaju, a sud nađe da za jedno krivično djelo treba izreći kaznu maloljetničkog zatvora, odmjeriće za sva djela jednu kaznu u granicama određenim u članu 100 ovog zakonika.

(2) Ako sud nađe da bi za neko krivično djelo u sticaju trebalo starijeg maloljetnika kazniti, a da bi za druga krivična djela trebalo izreći vaspitne mjere, za sva djela u sticaju izreći će samo kaznu maloljetničkog zatvora.

(3) Sud će na način iz st. 1 ili 2 ovog člana postupiti i u slučaju ako se posle izrečene kazne utvrdi da je osuđeni, prije ili poslije njenog izricanja, učinio još neko krivično djelo.

Zastarjelost izvršenja kazne maloljetničkog zatvora

Član 105

Kazna maloljetničkog zatvora ne može se izvrštiti, ako je proteklo:

    1) deset godina od osude na maloljetnički zatvor preko pet godina;

    2) pet godina od osude na maloljetnički zatvor preko tri godine;

    3) tri godine od osude na maloljetnički zatvor do tri godine.

Prestanak vaspitne mjere usljed izricanja kazne maloljetničkog zatvora

Član 106

Ako za vrijeme trajanja vaspitne mjere sud izrekne starijem maloljetniku kaznu malolje-tničkog zatvora, vaspitna mjera prestaje kad osuđeni započne izdržavanje ove kazne.

Dejstvo kazne na vaspitne mjere

Član 107

Ako za vrijeme trajanja vaspitne mjere sud izrekne punoljetnom licu kaznu malolje-tničkog zatvora (član 110 stav 3) ili kaznu zatvora (član 110 stav 4) najmanje godinu dana, vaspitna mjera prestaje kad ovo lice započne izdržavanje kazne, a ako je izrečena kazna zatvora u kraćem trajanju, sud će u presudi odlučiti da li će se po izdržanoj kazni nastaviti izvršenje vaspitne mjere ili će se ta mjera ukinuti.

Dejstvo vaspitnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora

Član 108

(1) Vaspitne mjere i kazna maloljetničkog zatvora ne povlače pravne posljedice koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava.

(2) Lica prema kojima se izvršava mjera upućivanja u vaspitno-popravni dom ili kazna maloljetničkog zatvora ne mogu za vrijeme trajanja vaspitne mjere, odnosno kazne malo-ljetničkog zatvora vršiti određene poslove ili funkcije u državnim organima, organima lokalne samouprave, privrednim društvima ili drugim subjektima koji posluju državnom imovinom, odnosno organizacijama kojima je zakonom povjereno vršenje određenih javnih ovlašćenja.

Izricanje mjera bezbjednosti maloljetnicima

Član 109

(1) Mjere bezbjednosti, osim zabrane vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti, mogu se izreći maloljetnicima, ako im je izrečena vaspitna mjera ili maloljetnički zatvor.

(2) Mjere bezbjednosti obaveznog liječenja narkomana i obaveznog liječenja alkoholičara ne mogu se izreći uz disciplinske vaspitne mjere.

(3) Mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi izriču se samostalno.

4. Primjena odredaba o maloljetnicima prema punoljetnim licima

Izricanje krivičnih sankcija punoljetnim licima za djela koja su učinila kao maloljetnici

Član 110

(1) Punoljetnom licu koje je navršilo dvadeset jednu godinu ne može se suditi za krivično djelo koje je učinilo kao mlađi maloljetnik.

(2) Punoljetnom licu koje u vremenu suđenja nije navršilo dvadeset jednu godinu može se suditi za krivična djela koja je učinilo kao mlađi maloljetnik samo ako je za krivično djelo propisana kazna zatvora teža od pet godina. Ovakvom licu sud može izreći samo mjeru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva ili odgovarajuću zavodsku vaspitnu mjeru. Pri ocjeni koju će od ovih mjera izreći sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito težinu učinjenog djela, vrijeme koje je proteklo od njegovog izvršenja, vladanje učinioca, kao i svrhu ove vaspitne mjere.

(3) Punoljetnom licu za krivično djelo koje je izvršilo kao stariji maloljetnik može se izreći samo mjera pojačanog nadzora od strane organa starateljstva ili odgovarajuća zavodska vaspitna mjera, a pod uslovima iz člana 100 ovog zakonika. Pri ocjeni koju će od ovih sankcija izreći sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito težinu učinjenog djela, vrijeme koje je proteklo od njegovog izvršenja, vladanje učinioca, kao i svrhu koju treba postići ovim sankcijama.

(4) Izuzetno od odredbe stava 3 ovog člana, punoljetom licu koje je u vrijeme suđenja navršilo dvadeset jednu godinu sud može, umjesto maloljetničkog zatvora, izreći zatvor čije se trajanje određuje u granicama kako je to predviđeno čl. 101 i 104 ovog zakonika. Kazna zatvora izrečana u ovom slučaju ima, u pogledu rehabilitacije i pravnih posljedica osude, isto pravno dejstvo kao i kazna maloljetničkog zatvora.

Izricanje vaspitnih mjera mlađim punoljetnim licima

Član 111

(1) Učiniocu koji je kao punoljetan izvršio krivično djelo, a u vrijeme suđenja nije navršio dvadeset jednu godinu sud može izreći mjeru pojačanog nadzora organa starateljstva ili mjeru upućivanja u vaspitno-popravni dom ako se, s obzirom na njegovu ličnost i okolnosti pod kojima

je djelo učinio, može očekivati da će se ovim vaspitnim mjerama postići svrha koja bi se ostvarila primjenom kazne.

(2) Mlađem punoljetnom licu kojem je izrečena vaspitna mjera sud može, pod uslovom predviđenim ovim zakonikom, izreći sve mjere bezbjednosti, osim zabrane vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti.

GLAVA SEDMA

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

Osnov oduzimanja imovinske koristi

Član 112

(1) Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom.

(2) Korist iz stava 1 ovog člana oduzeće se, pod uslovima predviđenim ovim zakonikom i sudskom odlukom kojom je utvrđeno izvršenje krivičnog djela.

Uslovi i način oduzimanja imovinske koristi

Član 113

(1) Od učinioca će se oduzeti novac, predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koji su pribavljeni krivičnim djelom, a ako oduzimanje nije moguće učinilac će se obavezati da plati novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi.

(2) Imovinska korist pribavljena krivičnim djelom oduzeće se i od lica na koja je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja očigledno ne odgovara stvarnoj vrijednosti.

(3) Ako je krivičnim djelom pribavljena imovinska korist za drugog ta korist će se oduzeti.

Zaštita oštećenog

Član 114

(1) Ako je u krivičnom postupku usvojen imovinskopravni zahtjev oštećenog, sud će izreći oduzimanje imovinske koristi samo ukoliko ona prelazi dosuđeni imovinskopravni zahtjev oštećenog u tom iznosu.

(2) Oštećeni koji je u krivičnom postupku u pogledu svakog imovinskopravnog zahtjeva upućen na parnicu može tražiti da se namiri iz oduzete imovinske koristi, ako pokrene parnicu u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti odluke kojom je upućen na parnicu i ako u roku od tri meseca od dana pravosnažnosti odluke kojom je usvojen njegov imovinskopravni zahtjev zatraži namirenje iz oduzete imovinske koristi.

(3) Oštećeni koji u krivičnom postupku nije podnio imovinskopravni zahtjev može zahtijevati namirenje iz oduzete imovinske koristi, ako je radi utvrđivanja svog zahtjeva pokrenuo parnicu u roku od tri mjeseca od dana saznanja za presudu kojom je izrečeno oduzimanje imovinske koristi, a najdalje u roku od tri godine od dana pravosnažnosti odluke o

oduzimanju imovinske koristi i ako u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti odluke kojom je usvojen njegov imovinskopravni zahtjev zatraži namirenje iz oduzete imovinske koristi.

GLAVA OSMA

PRAVNE POSLJEDICE OSUDE

Nastupanje pravnih posljedica osude

Član 115

(1) Osude za određena krivična djela ili na određene kazne mogu imati za pravnu posljedicu prestanak, odnosno gubitak određenih prava ili zabranu sticanja određenih prava.

(2) Pravne posljedice osude ne mogu nastupiti kad je za krivično djelo učiniocu izrečena novčana kazna, uslovna osuda, ako ne bude opozvana, sudska opomena ili kad je učinilac oslobođen od kazne.

(3) Pravne posljedice osude mogu se predvidjeti samo zakonom i nastupaju po sili zakona kojim su predviđene.

Vrste pravnih posljedica osude

Član 116

(1) Pravne posljedice osude koje se odnose na prestanak ili gubitak određenih prava su:

    1) prestanak vršenja javnih funkcija;

    2) prestanak radnog odnosa ili prestanak vršenja određenog poziva ili zanimanja;

    3) gubitak određenih dozvola ili odobrenja koja se daju odlukom državnog organa ili organa lokalne samouprave.

(2) Pravne posljedice osude koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava su:

    1) zabrana sticanja određenih javnih funkcija;

    2) zabrana sticanja određenog zvanja, poziva ili zanimanja ili unapređenja u službi;

    3) zabrana sticanja čina vojnog starješine;

    4) zabrana dobijanja određenih dozvola ili odobrenja koja se daju odlukom državnih organa ili organa lokalne samouprave.

Početak i trajanje pravnih posljedica osude

Član 117

(1) Pravne posljedice osude nastupaju danom pravosnažnosti presude.

(2) U slučaju da posle pravosnažnosti presude, na osnovu koje su nastupile pravne posljedice osude, ta presuda bude izmijenjena po vanrednom pravnom lijeku, nastupanje ili dalje trajanje pravnih posljedica osude usklađuje se sa novom odlukom.

(3) Pravne posljedice osude koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava mogu se propisati u trajanju najduže do deset godina.

(4) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ne uračunava se u vrijeme trajanja pravne posljedice osude.

(5) Rehabilitacijom prestaju pravne posljedice osude predviđene u članu 116 stav 2 ovog zakonika.

GLAVA DEVETA

REHABILITACIJA, PRESTANAK PRAVNIH POSLJEDICA OSUDE

I DAVANJE PODATAKA IZ KAZNE EVIDENCIJE

Opšti pojam rehabilitacije

Član 118

(1) Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posljedice, a osuđeni se smatra neosuđivanim.

(2) Rehabilitacija nastaje ili na osnovu samog zakona (zakonska rehabilitacija) ili po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke (sudska rehabilitacija).

(3) Rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi.

Zakonska rehabilitacija

Član 119

(1) Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja prije osude na koju se odnosi reha-bilitacija nijesu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim.

(2) Zakonska rehabilitacija nastaje, ako:

    1) lice koje je oglašeno krivim, a oslobođeno od kazne ili kojem je izrečena sudska opomena, u roku od godinu dana od pravosnažnosti presude, ne učini novo krivično djelo;

    2) lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vrijeme provjeravanja i u roku od godinu dana po isteku roka provjeravanja, ne učini novo krivično djelo;

    3) lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu ili kaznu zatvora do šest mjeseci, u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarjela ili oproštena, ne učini novo krivično djelo;

    4) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko šest mjeseci do jedne godine, u roku od pet godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarjela ili oproštena, ne učini novo krivično djelo.

(3) Zakonska rehabilitacija ne nastaje ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mjere bezbjednosti.

Sudska rehabilitacija

Član 120

(1) Sudska rehabilitacija može se dati licu koje je osuđeno na kaznu zatvora preko jedne do dvije godine, ako u roku od pet godina od dana kad je ta kazna izdržana, zastarjela ili oproštena ne učini novo krivično djelo.

(2) Licu koje je osuđeno na kaznu zatvora preko dvije do tri godine sudska rehabilitacija može se dati ako u roku od osam godina od dana kad je ta kazna izdržana, zastarjela ili oproštena ne učini novo krivično djelo.

(3) U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana sud će dati rehabilitaciju ako nađe da je osuđeno lice svojim vladanjem zaslužilo rehabilitaciju i ako je, prema svojim mogućnostima, naknadilo štetu prouzrokovanu krivičnim djelom, pri čemu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj djela.

(4) Sudska rehabilitacija ne može se dati ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mjere bezbjednosti.

Sudska rehabilitacija lica koje je više puta osuđivano

Član 121

Licu koje je više puta osuđivano sud može dati rehabilitaciju samo ako su ispunjeni uslovi iz čl. 119 i 120 ovog zakonika u pogledu svakog krivičnog djela za koje je osuđeno. Pri ocjeni da li će u ovakvom slučaju dati rehabilitaciju sud će uzeti u obzir okolnosti iz člana 120 stav 3 ovog zakonika.

Prestanak pravnih posljedica osude

Član 122

(1) Kad proteknu tri godine od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne, sud može odlučiti da prestane pravna posljedica osude koja se odnosi na zabranu sticanja određenog prava, ukoliko već nije prestala usljed rehabilitacije.

(2) Pri odlučivanju o prestanku pravne posljedice osude sud će uzeti u obzir ponašanje osuđenog poslije osude, da li je naknadio štetu prouzrokovanu krivičnim djelom i vratio imovinsku korist stečenu izvršenjem krivičnog djela, kao i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka pravne posljedice osude.

Davanje podataka iz kaznene evidnecije

Član 123

(1) Kaznena evidencija sadrži sljedeće podatke: lične podatke o učiniocu krivičnog djela; podatke o kaznama, uslovnoj osudi i sudskoj opomeni; oproštene kazne koje se odnose na učinioca za koga se kaznena evidencija vodi, kao i podatke o pravnim posljedicama osude; kasnije izmjene podataka sadržanih u kaznenoj evidenciji; podatke o izdržavanju kazne i poništenju evidencije o pogrešnoj osudi.

(2) Evidencija o vaspitnim mjerama sadrži sljedeće podatke: lične podatke o maloljetnim učiniocima, podatke o vaspitnim mjerama koje su primijenjene i izvršene, kao i ostale podatke koji se odnose na primjenu vaspitnih mjera.

(3) Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati samo sudu, državnom tužiocu i organu unutrašnjih poslova u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osuđeno, organu za izvršenje krivičnih sankcija i organu koji učestuje u postupku davanja amnestije, pomilovanja, rehabilitacije ili odlučivanja o prestanku pravnih posljedica osude, kao i organima starateljstva, kad je to potrebno za vršenje poslova iz njihove nadležnosti.

(4) Podaci iz kaznene evidencije mogu se, na obrazložen zahtjev, dati i državnom organu, privrednom društvu, drugoj organizaciji ili preduzetniku, ako još traju pravne posljedice osude ili mjere bezbjednosti i ako za to postoji opravdani interes zasnovan na zakonu.

(5) Niko nema prava da traži od građanina da podnosi dokaz o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.

(6) Građanima se, na njihov zahtjev, mogu davati podaci o njihovoj osuđivanosti ili neosuđivanosti samo ako su im potrebni radi ostvarivanja njihovih prava u inostranstvu.

GLAVA DESETA

ZASTARJELOST

Zastarjelost krivičnog gonjenja

Član 124

Ako u ovom zakoniku nije drukčije određeno, krivično gonjenje ne može se preduzeti kad protekne:

    1) dvadeset pet godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od trideset godina;

    2) dvadeset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko petnaest godina;

    3) petnaest godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko deset godina;

    4) deset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko pet godina;

    5) pet godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine;

    6) tri godine od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko jedne godine;

    7) dvije godine od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora do jedne godine ili novčana kazna.

Tok i prekid zastarijevanja krivičnog gonjenja

Član 125

(1) Zastarijevanje krivičnog gonjenja počinje od dana kad je krivično djelo učinjeno.

(2) Zastarijevanje ne teče za vrijeme za koje se po zakonu gonjenje ne može otpočeti ili nastaviti.

(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog djela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog djela.

(4) Zastarijevanje se prekida i kad učinilac u vrijeme dok teče rok zastarjelosti učini isto tako teško ili teže krivičnog djelo.

(5) Svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče.

(6) Zastarjelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvosturko vrijeme koje se po zakonu traži za zastarjelost krivičnog gonjenja.

Zastarjelost izvršenja kazne

Član 126

(1) Ako u ovom zakoniku nije drukčije određeno, izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne:

    1) dvadeset godina od osude na kaznu zatvora preko petnaest godina;

    2) petnaest godina od osude na kaznu zatvora preko deset godina;

    3) deset godina od osude na kaznu zatvora preko pet godina;

    4) pet godina od osude na kaznu zatvora preko tri godine;

    5) tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine ili kaznu rada u javnom interesu;

    6) dvije godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine ili na novčanu kaznu.

(2) Izvršenje kazne zatvora od trideset godina ne zastarijeva.

Zastarijelost izvršenja sporedne kazne i mjere bezbjednosti

Član 127

(1) Zastarjelost izvršenja novčane kazne kao sporedne kazne nastaje kad protekne dvije godine od dana pravosnažnosti presude kojom je ta kazna izrečena.

(2) Zastarjelost izvršenja mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi, obaveznog liječenja narkomana, obaveznog liječenja alkoholičara i oduzimanja predmeta nastaje kad protekne pet godina od dana pravosnažnosti odluke kojom su te mjere izrečene.

(3) Zastarjelost izvršenja mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti, zabrane upravljanja motornim vozilom i protjerivanja stranca iz zemlje nastaje kad protekne vrijeme za koje su te mjere izrečene.

(4) Izvršenje mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdrav-stvenoj ustanovi ne zastarijeva, ali ako je od pravosnažnosti presude kojom je mjera beubked-

nosti izrečena proteklo više od pet godina, a izvršenje nije započeto, sud će ispitati da li je izvr-šenje ove mjere još uvijek potrebno.

Tok i prekid zastarijevanja izvršenja kazne i mjere bezbjednosti

Član 128

(1) Zastarijevanje izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravosnažna, a ako je uslovna osuda opozvana – od dana kad je odluka o opozivanju postala pravosnažna.

(2) Ako je aktom amnestije ili pomilovanja ili odlukom suda po vanrednom pravnom lijeku izrečena kazna smanjena, vrijeme potrebno za nastupanje zastarjelosti određuje se prema novoj kazni, ali se tok zastarjelosti računa od ranije pravosnažne presude.

(3) Zastarijevanje ne teče za vrijeme za koje se po zakonu izvršenje kazne ne može preduzeti.

(4) Zastarijevanje se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne.

(5) Svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče.

(6) Zastarjelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vrijeme koje se po zakonu traži za zastarjelost izvršenja kazne.

(7) U slučaju nastupanja zastarjelosti iz stava 6 ovog člana započeto izvršenje kazne obustavlja se.

(8) Odredbe st. 2 do 5 ovog člana shodno se primjenjuju i na zastarjelost izvršenja mjere bezbjednosti.

Nezastarivost krivičnog gonjenja i izvršenja kazne

Član 129

Krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarijevaju za krivična djela predviđena u čl. 426 do 431 ovog zakonika, kao ni za krivična djela za koja po ratifikovanim međunarodnim ugovorima zastarjelost ne može da nastupi.

GLAVA JEDANAESTA

AMNESTIJA I POMILOVANJE

Amnestija

Član 130

(1) Licima koja su obuhvaćena aktom amnestije daje se oslobođenje od krivičnog gonjenja ili potpuno ili djelimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamjenjuje se izrečena kazna blažom kaznom, daje se rehabilitacija ili se ukidaju pojedine ili sve pravne posljedice osude.

(2) Amnestijom se mogu ukinuti sljedeće mjere bezbjednosti: zabrana vršenja poziva,

djelatnosti i dužnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom i protjerivanje stranaca iz zemlje.

Pomilovanje

Član 131

(1) Pomilovanjem se poimenično određenom licu daje oslobođenje od krivičnog gonjenja ili potpuno ili djelimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamjenjuje se izrečena kazna blažom kaznom ili uslovnom osudom, daje se rehabilitacija, određuje kraće trajanje određene pravne posljedice osude ili se ukidaju pojedine ili sve pravne posljedice osude.

(2) Pomilovanjem se može ukinuti ili odrediti kraće trajanje mjere bezbjednosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom i protjerivanje stranca iz zemlje.

Dejstvo amnestije i pomilovanja na prava trećih lica

Član 132

Davanjem amnestije ili pomilovanja ne dira se u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi.

GLAVA DVANAESTA

VAŽENJE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA

REPUBLIKE CRNE GORE

Vremensko važenje krivičnog zakonodavstva

Član 133

(1) Na učinioca krivičnog djela primjenjuje se zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela.

(2) Ako se u toku izvršenja krivičnog djela izmijeni zakon, primjenjivaće se zakon koji je važio u vrijeme dovršenja djela.

(3) Ako je poslije izvršenja krivičnog djela izmijenjen zakon, jednom ili više puta, primijeniće se zakon koji je najblaži za učinioca.

(4) Na učinioca krivičnog djela koje je određeno zakonom sa određenim vremenskim trajanjem primjenjuje se taj zakon, bez obzira na to kad mu se sudi, ako tim zakonom nije drukčije određeno.

(5) Mjere bezbjednosti i vaspitne mjere propisane novim zakonom mogu se primijeniti na učinioca, ako nijesu za njega nepovoljnije od onih koje su se mogle primijeniti prema zakonu koji je važio u vrijeme izvršenja djela.

Važenje krivičnog zakonodavstva na teritoriji Crne Gore

Član 134

(1) Krivično zakonodavstvo Crne Gore važi za svakog ko na njenoj teritoriji učini krivično djelo.

(2) Krivično zakonodavstvo Crne Gore važi i za svakog ko učini krivično djelo na domaćem brodu, bez obzira gdje se brod nalazi u vrijeme izvršenja djela.

(3) Krivično zakonodavstvo Crne Gore važi i za svakog ko učini krivično djelo u doma-ćem civilnom vazduhoplovu dok je u letu ili u domaćem vojnom vazduhoplovu, bez obzira gdje se vazduhoplov nalazio u vrijeme izvršenja krivičnog djela, ako je učinilac krivičnog djela drža-vljanin Crne Gore.

Važenje krivičnog zakonodavstva Crne Gore za učinioce određenih krivičnih djela izvršenih u inostranstvu

Član 135

Krivično zakonodavstvo Crne Gore važi za svakog ko u inostranstvu učini krivično djelo iz čl. 357 do 369 i čl. 371 do 374 ovog zakonika ili iz člana 258 ovog zakonika, ako se falsifikovanje odnosi na novac koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio zakonsko sredstvo plaćanja u Crnoj Gori.

Važenje krivičnog zakonodavstva Crne Gore za državljanina Crne Gore koji učini krivično djelo u inostranstvu

Član 136

Krivično zakonodavstvo Crne Gore važi za državljanina Crne Gore i kad u inostranstvu učini koje drugo krivično djelo, osim krivičnih djela navedenih u članu 135 ovog zakonika, ako se zatekne na teritoriji Crne Gore ili Srbije ili bude ekstradiran državnoj zajednici Srbija i Crna Gora (u daljem tekstu: SCG).

Važenje krivičnog zakonodavstva Crne Gore za stranca koji učini krivično djelo u inostranstvu

Član 137

(1) Krivično zakonodavstvo Crne Gore važi i za stranca koji van teritorije Crne Gore učini prema njoj ili njenom državaljaninu krivično djelo i kad nijesu u pitanju krivična djela navedena u članu 135 ovog zakonika, ako se zatekne na teritoriji Crne Gore ili Srbije ili bude ekstradiran SCG.

(2) Krivično zakonodavstvo Crne Gore važi i za stranca koji prema stranoj državi ili prema strancu učini u inostranstvu krivično djelo za koje se po zakonu zemlje u kojoj je učinjeno može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, ako se zatekne na teritoriji Crne Gore, a ne bude ekstradiran stranoj državi. Ako ovim zakonikom nije drukčije određeno, sud u takvom slučaju ne može izreći težu kaznu od one koja je propisana zakonom zemlje u kojoj je krivično djelo učinjeno.

Posebni uslovi za krivično gonjenje

Član 138

(1) Ako je u slučaju iz člana 134 ovog zakonika pokrenut ili dovršen krivični postupak u stranoj državi, krivično gonjene u Crnoj Gori preduzeće se samo po odobrenju Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore.

(2) U slučaju iz člana 134 ovog zakonika krivično gonjenje stranca može se, pod uslovom uzajamnosti, ustupiti stranoj državi.

(3) U slučaju iz čl. 136 i 137 ovog zakonika krivično gonjenje se neće preduzeti, ako:

    1) je učinilac potpuno izdržao kaznu na koju je u inostranstvu osuđen;

    2) je učinilac u inostranstvu pravosnažnom presudom oslobođen ili mu je kazna zastarjela ili oproštena;

    3) je prema neuračunljivom učiniocu u inostranstvu izvršena odgovarajuća mjera bezbjednosti;

    4) se za krivično djelo po stranom zakonu krivično goni po zahtjevu oštećenog, a takav zahtjev nije podnesen.

(4) U slučaju iz čl. 136 i 137 ovog zakonika krivično gonjenje će se preduzeti samo kad se za krivično djelo kažnjava i po zakonu zemlje u kojoj je djelo učinjeno. Kad se u slučaju iz čl. 136 i 137 stav 1 ovog zakonika, po zakonu zemlje u kojoj je djelo učinjeno za to krivično djelo ne kažnjava, krivično gonjenje se može preduzeti samo po odobrenju Vrhovnog državnog tužioca.

(5) U slučaju iz člana 137 stav 2 ovog zakonika, ako je u pitanju djelo koje je u vrijeme kad je izvršeno smatrano krivičnim djelom prema opštim pravnim načelima priznatim u međunarodnom pravu, gonjenje se može preduzeti u Crnoj Gori po odobrenju Vrhovnog državnog tužioca, bez obzira na zakon zemlje u kojoj je krivično djelo učinjeno.

Uračunavanje pritvora i kazne izdržane u inostranstvu

Član 139

Pritvor, svako drugo lišenje slobode u vezi sa krivičnim djelom, lišenje slobode u toku ekstradicionog postupka, kao i kazna koju je učinilac izdržao po presudi inostranog suda uračunaće se u kaznu koju izrekne domaći sud za isto krivično djelo, a ako kazne nijesu iste vrste, uračunavanje će se izvrštiti po ocjeni suda.

Važenje zakona države članice kojim je predviđeno krivično djelo

Član 140

(1) Krivično zakonodavstvo države članice kojim je predviđeno krivično djelo važi za svakog ko na teritoriji te države članice učini krivično djelo predviđeno njenim krivičnim zakonodavstvom, bez obzira na to gdje mu se za to djelo sudi.

(2) Ako je krivično djelo predviđeno krivičnim zakonodavstvom države članice izvršeno na teritoriji obje države članice, primijeniće se zakon države članice u kojoj se učiniocu sudi.

(3) Za krivična djela predviđena zakonom države članice kad su ta djela izvršena van teritorije SCG ili na domaćem brodu ili u domaćem vazduhoplovu dok su van teritorije SCG, primjenjuje se zakon države članice u kojoj se učiniocu sudi.

Važenje opšteg dijela ovog zakonika

Član 141

Odredbe opšteg dijela ovog zakonika važe za sva krivična djela određena ovim zako-nikom ili drugim zakonom.

GLAVA TRINAESTA

ZNAČENJE IZRAZA

Značenje izraza u ovom zakoniku

Član 142

(1) Pod teritorijom Crne Gore podrazumijevaju se suvozemna teritorija, obalno more i vodene površine unutar njenih granica, kao i vazdušni prostor nad njima.

(2) Pod krivičnim zakonodavstvom Crne Gore podrazumijevaju se ovaj zakonik kao i sve krivičnopravne odredbe sadržane u drugim zakonima Crne Gore.

(3) Službenim licem smatra se:

    1) lice koje u državnom organu vrši službene dužnosti;

    2) izabrano, imenovano ili postavljeno lice u državnom organu, organu lokalne samouprave ili lice koje stalno ili povremeno vrši službene dužnosti ili službene funkcije u tim organima;

    3) lice u ustanovi, privrednom društvu ili drugom subjektu, kojem je povjereno vršenje javnih ovlašćenja, koje odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu;

    4) službenim licem smatra se i lice kojem je faktički povjereno vršenje pojedinih službenih dužnosti ili  poslova;

    5) vojno lice izuzev kad su u pitanju odredbe Glave trideset četvrte (Krivična djela protiv službene dužnosti) ovog zakonika.

(4) Stranim službenim licem smatra se lice koje je član zakonodavnog, izvršnog ili sudskog organa strane države, javni funkcioner ili službenik međunarodne organizacije i njenih organa, sudija i drugi funkcioner međunarodnog suda.

(5) Odgovornim licem smatra se vlasnik privrednog društva ili drugog subjekta ili lice u privrednom društvu, ustanovi ili drugom subjektu kojem je, s obzirom na njegovu funkciju, ulo-žena sredstva ili na osnovu ovlašćenja, povjeren određeni krug poslova u upravljanju imo-vinom, proizvodnji ili drugoj djelatnosti ili u vršenju nadzora nad njima ili mu je faktički povjereno obavljanje pojedinih poslova. Odgovornim licem smatra se i službeno lice kad su u pitanju krivična djela kod kojih je kao izvršilac označeno odgovorno lice, a u ovom zakoniku nijesu predviđena u glavi o krivičnim djelima protiv službene dužnosti, odnosno kao krivična djela služ-benog lica.

(6) Vojnim licem smatra se: profesionalni vojnik (profesionalni oficir, profesionalni pod-oficir, oficir po ugovoru, podoficir po ugovoru i vojnik po ugovoru), vojnik na odsluženju vojnog roka, student vojne akademije, učenik vojne škole, lice iz rezervnog sastava dok se kao vojni obveznik nalazi na vojnoj dužnosti i civilno lice koje vrši određenu vojnu dužnost.

(7) Kad je kao izvršilac određenih krivičnih djela označeno službeno lice, odgovorno lice ili vojno lice, lica navedena u st. 3, 5 i 6 ovog člana mogu biti izvršioci tih djela, ako iz obilježja pojedinog djela ili iz pojedinog propisa ne proizilazi da izvršilac može biti samo neko od tih lica.

(8) Djetetom se smatra lice koje nije navršilo četrnaest godina.

(9) Maloljetnikom se smatra lice koje je navršilo četrnaest godina, a nije navršilo osam-naest godina.

(10) Maloljetnim licem smatra se lice koje nije navršilo osamnaest godina.

(11) Učiniocem se smatraju izvršilac, saizvršilac, podstrekač i pomagač.

(12) Silom se smatra i primjena hipnoze ili omamljujućih sredstava, s ciljem da se neko protiv svoje volje dovede u nesvjesno stanje ili onesposobi za otpor.

(13) Izborima se smatraju izbori za Skupštinu SCG, predsjednika  SCG,  Skupštinu Re-publike Crne Gore,  predsjednika  Republike Crne Gore, organe lokalne samouprave i drugi iz-bori koji se raspisuju i vrše na osnovu Ustava i zakona.

(14) Referendumom se smatra izjašnjavanje građana na kojem se odlučuje o pitanjima za koja je to utvrđeno Ustavom ili zakonom.

(15) Opojnim drogama smatraju se supstance i preparati koji su propisima zasnovanim na zakonu proglašeni za opojne droge.

(16) Pokretnom stvari se smatra i svaka proizvedena ili sakupljena energija za davanje svjetlosti, toplote ili kretanja, telefonski impuls, kao i računarski podatak i računarski program.

(17) Računarskim podatkom se smatra predstavljena informacija, znanje, činjenica, koncept ili naredba koji se unosi, obrađuje ili pamti ili je unijet, obrađen ili zapamćen u računaru ili računarskoj mreži.

(18) Računarskom mrežom smatra se skup međusobno povezanih računara koji komuniciraju razmjenjujući podatke.

(19) Računarskim programom smatra se uređeni skup naredbi koji služe za upravljanje radom računara, kao i za rješavanje određenog zadatka pomoću računara.

(20) Računarski virus je računarski program ili neki drugi skup naredbi unijet u računar ili računarsku mrežu koji je napravljen da sam sebe umnožava i djeluje na druge programe ili podatke u računaru ili računarskoj mreži dodavanjem tog programa ili skupa naredbi jednom ili više računarskih programa ili podataka.

(21) Subjektom privrednog poslovanja smatra se privredno društvo, drugo pravno lice koje obavlja privrednu djelatnost i preduzetnik. Pravno lice koje pored svoje osnovne djelatnosti obavlja i privrednu djelatnost smatra se subjektom privrednog poslovanja samo kada vrši tu djelatnost.

(22) Zaštićenim prirodnim dobrom smatra se i dobro koje po propisima o zaštiti prirodnih dobara uživa prethodnu zaštitu.

(23) Kulturnim dobrom smatra se i dobro koje po propisima o zaštiti kulturnog dobra uživa prethodnu zaštitu, dio kulturnog dobra i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra.

(24) Novac je metalni i papirni novac ili novac izrađen od nekog drugog materijala koji je na osnovu zakona u opticaju u državama članicama  SCG ili u stranoj državi.

(25) Znacima za vrijednost smatraju se i strani znaci za vrijednost.

(26) Motornim vozilom smatra se svako saobraćajno sredstvo na motorni pogon u suvozemnom, vodenom i vazdušnom saobraćaju.

(27) Ispravom se smatra svaki predmet koji je podoban ili određen da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose, kao i računarski podatak.

(28) Spis, pismo, pošiljka i dokument mogu biti i u elektronskom obliku.

(29) Porodicom ili porodičnom zajednicom smatraju se i bivši supružnici i njihova djeca, kao i roditelji bivših supružnika.

(30) Izraz "neće se kazniti" znači da u tom slučaju nema krivičnog djela.

(31) Kad je radnja krivičnog djela određena trajnim glagolom smatra se da je djelo učinjeno, ako je radnja izvršena jednom ili više puta.

POSEBNI DIO

GLAVA ČETRNAESTA

KRIVIČNA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA

Ubistvo

Član 143

Ko drugog liši života,

kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

Teško ubistvo

Član 144

Zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od trideset godina kazniće se:

    1) ko drugog liši života na svirep ili podmukao način;

    2) ko drugog liši života pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju;

    3) ko drugog liši života i pri tom sa umišljajem dovede u opasnost život još nekog lica;

    4) ko drugog liši života iz koristoljublja, radi izvršenja ili prikrivanja drugog krivičnog djela, iz bezobzirne osvete ili iz drugih niskih pobuda;

    5) ko liši života službeno ili vojno lice pri vršenju ili u vezi sa vršenjem službene dužnosti;

    6) ko liši života dijete ili bremenitu ženu;

    7) ko liši života člana svoje porodice ili porodične zajednice kojeg je prethodno zlostavljao;

    8) ko sa umišljajem liši života više lica, a ne radi se o ubistvu na mah, ubistvu djeteta pri porođaju ili ubistvu iz samilosti.

Ubistvo na mah

Član 145

Ko drugog liši života na mah doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom, zlostavljanjem ili teškim vrijeđanjem od strane ubijenog,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Ubistvo djeteta pri porođaju

Član 146

Majka koja liši života svoje dijete za vrijeme porođaja ili neposredno poslije porođaja, dok kod nje traje poremećaj izazvan porođajem,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Lišenje života iz samilosti

Član 147

Ko liši života punoljetno lice iz samilosti zbog teškog zdravstvenog stanja u kojem se ovo nalazi, a na njegov ozbiljan i izričit zahtjev,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Nehatno lišenje života

Član 148

Ko drugog liši života iz nehata,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu

Član 149

(1) Ko navede drugog na samoubistvo ili mu pomogne u izvršenju samoubistva, pa ovo bude izvršeno ili pokušano,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ko drugom pomogne u izvršenju samoubistva pod uslovima iz člana 147 ovog zakonika, pa ovo bude izvršeno ili pokušano,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini prema maloljetniku ili prema licu koje se nalazi u stanju bitno smanjene uračunljivosti,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(4) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prema djetetu ili prema neuračunljivom licu,

učinilac će se kazniti po članu 144 ovog zakonika.

(5) Ko surovo ili nečovječno postupa sa licem koje se prema njemu nalazi u odnosu kakve podređenosti ili zavisnosti, pa ono usljed takvog postupanja izvrši ili pokuša samoubistvo koje se može pripisati nehatu učinioca,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Nedozvoljen prekid trudnoće

Član 150

(1) Ko protivno propisima o vršenju prekida trudnoće bremenitoj ženi sa njenim pristankom izvrši pobačaj, započne da vrši pobačaj ili joj pomogne da izvrši pobačaj,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko bremenitoj ženi bez njenog pristanka, a ako je mlađa od šesnaest godina bez njenog pristanka i bez pisane saglasnosti njenog roditelja, usvojioca ili staraoca, izvrši ili započne da vrši pobačaj,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt, teško narušavanje zdravlja ili druga teška tjelesna povreda žene nad kojom je vršen prekid trudnoće,

učinilac će se kazniti za djelo iz stava 1 ovog člana zatvorom od šest mjeseci do šest godina, a za djelo iz stava 2 ovog člana zatvorom od dvije do dvanaest godina.

Teška tjelesna povreda

Član 151

(1) Ko drugog teško tjelesno povrijedi ili mu zdravlje teško naruši,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ko drugog teško tjelesno povrijedi ili mu zdravlje naruši tako teško da je usljed toga doveden u opasnost život povrijeđenog ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oštećen ili oslabljen neki važan dio njegovog tijela ili važan organ ili je prouzrokovana trajna nespo-sobnost za rad povrijeđenog ili trajno i teško narušenje njegovog zdravlja ili unakaženost,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt povrijeđenog lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(4) Ko djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učini iz nehata,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(5) Ko djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učini na mah, doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom, zlostavljanjem ili teškim vrijeđanjem od strane povrijeđenog,

kazniće se za djelo iz stava 1 zatvorom do tri godine, za djelo iz stava 2 zatvorom od tri mjeseca do četiri godine, a za djelo iz stava 3 zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Laka tjelesna povreda

Član 152

(1) Ko drugog lako tjelesno povrijedi ili mu zdravlje lako naruši,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je takva povreda nanesena oružjem, opasnim oruđem ili drugim sredstvom podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(3) Sud može učiniocu djela iz stava 2 ovog člana izreći sudsku opomenu, ako je učinilac bio izazvan nepristojnim ili grubim ponašanjem oštećenog.

(4) Gonjenje za djelo iz stava 1 ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

Učestvovanje u tuči

Član 153

Ko učestvuje u tuči u kojoj je neko lišen života ili je drugom nanesena teška tjelesna povreda,

kazniće se za samo učestvovanje zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi

Član 154

Ko se pri tuči ili svađi maši oružja, opasnog oruđa ili drugog sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

Izlaganje opasnosti

Član 155

(1) Ko drugo lice ostavi bez pomoći u stanju ili prilikama opasnim za život ili zdravlje koje je sam pouzrokovao,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupilo teško narušenje zdravlja ili druga teška tjelesna povreda ostavljenog lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt ostavljenog lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Napuštanje nemoćnog lica

Član 156

(1) Ko nemoćno lice koje mu je povjereno ili o kojem je inače dužan da se stara ostavi bez pomoći u stanju ili prilikama opasnim za život ili zdravlje,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupilo teško narušenje zdravlja ili druga teška tjelesna povreda ostavljenog lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt ostavljenog lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Nepružanje pomoći

Član 157

(1) Ko ne pruži pomoć licu koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za život iako je to mogao učiniti bez opasnosti za sebe ili drugog,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je usljed nepružanja pomoći nastupilo teško narušenje zdravlja ili druga teška tjelesna povreda lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za život,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(3) Ako je usljed nepružanja pomoći nastupila smrt lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za život,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

GLAVA PETNAESTA

KRIVIČNA DJELA PROTIV SLOBODA I PRAVA

ČOVJEKA I GRAĐANINA

Povreda prava upotrebe jezika i pisma

Član 158

Ko suprotno propisima o upotrebi jezika i pisma naroda ili pripadnika manjinskih nacionalnih i etničkih zajednica koji žive u SCG uskrati ili organiči građaninu da pri ostvarivanju svojih prava ili pri obraćanju organima ili organizacijama upotrijebi jezik ili pismo kojim se služi,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Povreda ravnopravnosti

Član 159

(1) Ko zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, rasi ili vjeroispovijesti ili zbog odsustva te pripadnosti ili zbog razlika u pogledu političkog ili drugog ubjeđenja, pola, jezika, obrazovanja, društvenog položaja, socijalnog porijekla, imovnog stanja ili nekog drugog ličnog svojstva, drugome uskrati ili ograniči prava čovjeka i građanina utvrđena Ustavom, zakonima ili drugim propisima ili opštim aktima ili potvrđenim međunarodnim ugovorima ili mu na osnovu ove razlike daje povlastice ili pogodnosti,

kazniće se zatvorom do tri godina.

(2) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Povreda slobode izražavanja nacionalne ili etničke pripadnosti

Član 160

Ko sprječava drugog da izražava svoju nacionalnu ili etničku pripadnost ili kulturu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko prinuđava drugog da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti.

(3) Ako djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Povreda slobode ispovijedanja vjere i vršenja vjerskih obreda

Član 161

(1) Ko sprečava ili ograničava slobodu vjerovanja ili ispovijedanja vjere,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine

(2) Kaznom iz strava 1 ovog člana kazniće se i ko sprečava ili ometa vršenje vjerskih obreda.

(3) Ko prinuđava drugog da se izjašnjava o svom vjerskom uvjerenju,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(4) Službeno lice koje učini djelo iz st. 1 do 3 ovog člana,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Protivpravno lišenje slobode

Član 162

(1) Ko drugog protivpravno zatvori, drži zatvorenog ili mu na drugi način protvpravno oduzme ili ograniči slobodu kretanja,

kazniće se zatvorom do jedne godine.

(2) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učini službeno lice zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je protivpravno lišenje slobode trajalo duže od trideset dana ili je vršeno na svirep način ili je licu koje je protivpravno lišeno slobode usljed toga teško narušeno zdravlje ili su nastupile druge teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je usljed djela iz st. 1 i 3 ovog člana nastupila smrt lica koje je protivpravno lišeno slobode,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(5) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog člana kazniće se.

Povreda slobode kretanja i nastanjivanja

Član 163

(1) Ko protivpravno uskrati ili ograniči građaninu Crne Gore slobodu kretanja ili nasta-njivanja na teritoriji SCG,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Otmica

Član 164

(1) Ko silom, prijetnjom, obmanom ili na drugi način odvede ili zadrži neko lice u namjeri da od njega ili drugog lica iznudi novac ili kakvu drugu imovinsku korist ili da njega ili koga drugog prinudi da nešto učini, ne učini ili trpi,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ko radi ostavarenja cilja otmice prijeti ubistvom ili teškom tjelesnom povredom ote-tom licu,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(3) Ako je oteto lice zadržano duže od deset dana ili je prema njemu postupano na svirep način ili mu je teško narušeno zdravlje ili su nastupile druge teške posljedice ili ko djelo iz stava 1 ovog člana učini prema maloljetnom licu,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(4) Ako je usljed djela iz st. 1, 2 i 3 ovog člana nastupila smrt otetog lica ili je djelo izvršeno od strane više lica na organizovan način,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

Prinuda

Član 165

(1) Ko drugog silom ili prijetnjom prinudi da nešto učini ili ne učini ili trpi,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini na svirep način ili prijetnjom ubistvom ili teškom tjelesnom povredom ili otmicom,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda ili druge teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt prinuđenog lica ili je djelo izvršeno od strane više lica na organizovan način,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

Iznuđivanje iskaza

Član 166

(1) Službeno lice koje u vršenju službe upotrijebi silu ili prijetnju ili drugo nedopušteno sredstvo ili nedopušten način u namjeri da iznudi iskaz ili neku drugu izjavu od okrivljenog, svjedoka, vještaka ili drugog lica,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ako je iznuđivanje iskaza ili izjave praćeno teškim nasiljem ili ako su usljed iznuđenog iskaza nastupile naročito teške posljedice za okrivljenog u krivičnom postupku,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Zlostavljanje i mučenje

Član 167

(1) Ko zlostavlja drugog ili prema njemu postupa na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ko drugome nanese velike patnje s ciljem da se od njega ili od trećeg lica dobije obavještenje ili priznanje ili da se on ili neko treće lice zastraši ili da se na njih izvrši pritisak ili to učini iz druge pobude  zasnovane na bilo kakvom obliku diskriminacije,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(3) Ako djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se za djelo iz stava 1 zatvorom do tri godine, a za djelo iz stava 2 zatvorom od jedne do pet godina.  

Ugrožavanje sigurnosti

Član 168

(1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica prijetnjom da će napasti na život ili tijelo tog lica ili njemu bliskog lica,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini prema više lica ili ako je djelo izazvalo uzne-mirenost građana ili druge teške posljedice,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Narušavanje nepovredivosti stana

Član 169

(1) Ko neovlašćeno prodre u tuđ stan ili tuđe zatvorene prostorije ili se na zahtjev ovlaš-ćenog lica iz tog stana ili prostorije ne udalji,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinilo službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(3) Za pokušaj djela iz st. 1 i  2 ovog člana kazniće se.

Protivzakonito pretresanje

Član 170

Službeno lice koje u vršenju službe protivzakonito vrši pretresanje stana, prostorija ili lica,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Neovlašćeno otkrivanje tajne

Član 171

(1) Advokat, ljekar ili drugo lice koje neovlašćeno otkrije tajnu koju je saznalo u vršenju svog poziva,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Neće se kazniti za djelo iz stava 1 ovog člana ko otkrije tajnu u opštem interesu ili interesu drugog lica, koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne.

Povreda tajnosti pisma i drugih pošiljki

Član 172

(1) Ko neovlašćeno otvori tuđe pismo, telegram ili kakvo drugo zatvoreno pismeno ili pošiljku ili na drugi način povrijedi njihovu tajnost ili ko neovlašćeno zadrži, prikrije, uništi ili drugom preda tuđe pismo, telegram ili drugu pošiljku ili ko povrijedi tajnost elektronske pošte,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko saopšti drugom sadržinu koju je saznao povredom tajnosti tuđeg pisma ili kakvo drugo pismeno ili pošiljku, telegrama ili kakvog drugog zatvorenog pismena ili pošiljke ili se tom sadržinom posluži.

(3) Ako djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Neovlašćeno prisluškivanje i snimanje

Član 173

(1) Ko posebnim uređajima neovlašćeno prisluškuje ili snima razgovor, izjavu ili kakvo saopštenje koji mu nijesu namijenjeni,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko omogući nepoznatom licu da se upo-zna sa razgovorom, izjavom ili saopštenjem koji su neovlašćeno prisluškivani, odnosno tonski snimani.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i  2 ovog člana učinilo službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Neovlašćeno fotografisanje

Član 174

(1) Ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica i time osjetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako djelo iz stav 1 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka

Član 175

(1) Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, film ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži i time osjetno zadre u lični život tog lica,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako djelo iz stav 1 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka

Član 176

(1) Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrijebi u svrhu za koju nijesu namijenjeni,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi.

(3) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva

Član 177

(1) Ko spriječi drugog da koristi pravo na podnošenje molbe, prijave, tužbe, žalbe, prigovora, drugog pravnog sredstva, kao i drugog podneska,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Povreda slobode govora i javnog istupanja

Član 178

(1) Ko drugom na protivpravan način uskrati ili ograniči slobodu govora ili javnog istupanja,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako djelo iz stav 1 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Sprječavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanje programa

Član 179

(1) Ko neovlašćeno spriječi ili ometa štampanje, snimanje, prodaju ili rasturanje knjiga, časopisa, novina, audio i video kaseta ili drugih sličnih štampanih ili snimljenih stvari,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko neovlašćeno spriječi ili ometa emi-tovanje radio i televizijskog programa.

(3) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Sprječavanje objavljivanja odgovora i ispravke

Član 180

Ko suprotno pravosnažnoj odluci suda odbije ili spriječi objavljivanje odgovora ili ispra-vke objavljenog netačnog podatka ili obavještenja kojim se povređuje nečije pravo ili interes,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Sprječavanje javnog skupa

Član 181

(1) Ko silom, prijetnjom, obmanom ili na drugi način spriječi ili ometa javni skup koji je organizovan u skladu sa zakonom,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Sprječavanje političkog, sindikalnog i drugog organizovanja i djelovanja

Član 182

Ko svjesnim kršenjem zakona ili na drugi protivpravan način spriječi ili ometa političko, sindikalno ili drugo organizovanje ili djelovanje građana ili djelovanje njihovih političkih, sindikalnih ili drugih organizacija,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Gonjenje za krivična djela protiv sloboda i prava čovjeka i građanina

Član 183

Gonjenje za djelo iz čl. 168 stav 1, 169 stav 1, 172 st. 1 i 2, 173 st. 1 i 2, 174 stav 1, 175 stav 1, 176 st 1 i 2 i 177 stav 1 ovog zakonika preduzima se po privatnoj tužbi.

GLAVA ŠESNAESTA

KRIVIČNA DJELA PROTIV IZBORNIH PRAVA

Povreda prava kandidovanja

Član 184

Ko kršenjem zakona ili na drugi protivpravan način spriječi ili ometa kandidovanje na izborima,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Povreda prava glasanja

Član 185

(1) Ko drugog u namjeri da mu onemogući vršenje prava glasanja, protivzakonito ne upiše u spisak glasača, izbriše iz tog spiska ili ga na drugi pritivpravan način spriječi ili omete da glasa,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko drugog, u namjeri da mu omogući glasanje, protivpravno upiše u spisak glasača ili mu na drugi protivpravan način omogući da glasa iako na to nema pravo.

Povreda slobode opredjeljenja pri glasanju

Član 186

(1) Ko silom, prijetnjom ili na drugi protivpravan način prinudi drugog ili na njega utiče da na izborima ili na referendumu vrši ili ne vrši pravo glasanja ili da glasa za ili protiv određenog kandidata, izborne liste odnosno predloga,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se ko zahtijeva ili prihvati poklon ili drugu korist za sebe ili drugog da glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv određenog lica.

(3) Prihvaćeni poklon ili druga korist oduzeće se.

(4) Ako djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učini član biračkog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(5) Ko poslije obavljenih izbora ili na referendumu, pozove glasača na odgovornost u vezi sa glasanjem ili zahtijeva od njega da kaže kako je glasao ili zašto je glasao ili nije glasao,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Zloupotreba prava glasanja

Član 187

(1) Ko na izborima ili na referendumu glasa umjesto drugog lica pod njegovim imenom ili na istom glasanju glasa više od jedanput ili koristi više od jednog glasačkog listića,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Član biračkog odbora koji omogući drugome da izvrši djelo iz stava 1 ovog člana,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Sastavljanje netačnih biračkih spiskova

Član 188

Ko u namjeri uticanja na rezultate izbora ili na referendumu, sačini netačan birački spisak,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Sprječavanje održavanja glasanja

Član 189

(1) Ko silom, prijetnjom ili na drugi protivpravan način spriječi ili ometa održavanje gla-sanja na biračkom mjestu,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ko ometa glasanje izazivanjem nereda na biračkom mjestu usljed čega glasanje bude prekinuto,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Sprječavanje praćenja glasanja

Član 190

Član organa za sprovođenje izbora koji spriječi ili ometa praćenje toka glasanja ili utvr-đivanja rezultata glasanja licu koje na to ima pravo po zakonu ili na osnovu odluke nadležnog državnog organa,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Povreda tajnosti glasanja

Član 191

(1) Ko na izborima ili referendumu povrijedi tajnost glasanja,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(2) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učini član biračkog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Falsifikovanje rezultata glasanja

Član 192

Član organa za sprovođenje izbora ili referenduma ili drugo lice koje vrši dužnosti u vezi sa glasanjem, koji dodavanjem ili oduzimanjem glasačkih listića ili glasova pri prebrojavanju ili na drugi način izmijeni broj glasačkih listića ili glasova ili objavi neistinit rezultat glasanja,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Uništavanje dokumenata o glasanju

Član 193

(1) Ko uništi, ošteti, oduzme ili prikrije glasački listić ili neki drugi dokument o glasanju na izborima ili na referendumu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učini član biračkog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Teška djela protiv izbornih prava

Član 194

(1) Ako je usljed djela iz čl. 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192 i 193 ovog zakonika došlo do narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja imovine većeg obima ili je doveden u opasnost život više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je usljed djela iz čl. 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192 i 193 ovog zakonika nastupila teška tjelesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmjera,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

(3) Ako je usljed djela iz čl. 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192 i 193 ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje tri godine.

GLAVA SEDAMNAESTA

KRIVIČNA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA

Uvreda

Član 195

(1) Ko uvrijedi drugog,

kazniće se novčanom kaznom od hiljadu i dvije stotine do četiri hiljade eura.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno putem medija ili sličnih sredstava ili na javnom skupu,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom od tri hiljade do deset hiljada eura.

(3) Ako je uvrijeđeni uvredu uzvratio, sud može obje ili jednu stranu kazniti ili osloboditi od kazne.

(4) Neće se kazniti za djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinilac, ako je izlaganje dato u okviru ozbiljne kritike u naučnom, književnom ili umjetničkom djelu, u vršenju službene dužnosti, novinarskog poziva, političke djelatnosti, u odbrani nekog prava ili zaštiti opravdanih interesa, ako se iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti vidi da to nije učinio u namjeri omalovažavanja.

Kleveta

Član 196

(1) Ko za drugog iznosi ili pronosi štogod neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu,

kazniće se novčanom kaznom od tri hiljade do deset hiljada eura.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno putem medija ili sličnih sredstava ili na javnom skupu,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom od pet hiljada do četrnaest hiljada eura.

(3) Ako je ono što se neistinito iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom najmanje osam hiljada eura.

(4) Ako okrivljeni  dokaže da je imao osnovanog razloga da povjeruje u istinitost onoga što je iznosio ili pronosio neće se kazniti za klevetu, ali se može kazniti za uvredu (član 195), ako su ostvareni uslovi za postojanje tog djela.

Iznošenje ličnih i porodičnih prilika

Član 197

(1) Ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi njegovoj časti ili ugledu,

kazniće se novčanom kaznom od tri hiljade do deset hiljada eura.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno putem medija ili sličnih sredstava ili na javnom skupu,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom od pet hiljada do četrnaest hiljada eura.

(3) Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom najmanje osam hiljada eura.

(4) Za iznošenje ili pronošenje ličnih ili porodičnih prilika koje je učinjeno u vršenju službene dužnosti, novinarskog poziva, odbrani nekog prava ili pri zaštiti opravdanih interesa, učinilac se neće kazniti, ako dokaže istinitost svog tvrđenja ili ako dokaže da je imao osnovanog razloga da povjeruje u istinitost onog što je iznosio ili pronosio.

(5) Istinitost ili neistinitost onog što se iznosi ili pronosi iz ličnog ili porodičnog života nekog lica ne može se dokazati, osim u slučajevima iz stava 4 ovog člana.

Povreda ugleda SCG  i države članice

Član 198

Ko javno izloži poruzi SCG ili njenu državu članicu, njihovu zastavu, grb ili himnu,

kazniće se novačnom kaznom od tri hiljade do deset hiljada eura.

Povreda ugleda naroda, nacionalnih i etničkih grupa SCG

Član 199

Ko javno izloži poruzi narod, nacionalnu ili etničku grupu koji žive u SCG,

kazniće se novčanom kaznom od tri hiljade do deset hiljada eura.

Povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije

Član 200

(1) Ko javno izloži poruzi stranu državu sa kojom SCG ima diplomatske odnose, njenu zastavu, grb ili himnu,

kazniće se novčanom kaznom od tri hiljade do deset hiljada eura.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko javno izloži poruzi Organizaciju ujedinjenih nacija, Međunarodni crveni krst ili drugu međunarodnu organizaciju čija je  SCG ili Crna Gora član.

Nekažnjavanje za krivična djela iz čl. 198 do 200

Član 201

Neće se kazniti za djelo iz čl. 198 do 200 ovog zakonika učinilac ako je izlaganje dato u okviru ozbiljne kritike u naučnom, književnom ili umjetničkom djelu, u izvršavanju službene dužnosti, novinarskog poziva, političke djelatnosti, u odbrani nekog prava ili zaštite opravdanih interesa, ako se iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti vidi da to nije učinio u namjeri oma-

lovažavanja ili ako dokaže istinitost svog tvrđenja ili da je imao osnovanog razloga da povjeruje u istinitost onoga što je iznosio ili pronosio.

Gonjenje za krivična djela protiv časti i ugleda

Član 202

(1) Gonjenje za djelo iz čl. 195 do 197 ovog zakonika preduzima se po privatnoj tužbi.

(2) Ako su djela iz čl. 195 do 197 ovog zakonika učinjena prema umrlom licu, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi bračnog druga ili lica koje je sa umrlim živjelo u trajnoj vanbračnoj zajednici, srodnika u pravoj liniji, usvojioca, usvojenika, brata ili sestre umrlog lica.

(3) Gonjenje za krivično djelo iz člana 200 ovog zakonika preduzima se po odobrenju Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore.

Javno objavljivanje presude za krivična djela

protiv časti i ugleda

Član 203

Pri osudi za djela iz čl. 195 do 197 ovog zakonika učinjena putem medija ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, sud na zahtjev tužioca može odlučiti da se o trošku osuđenog istim putem objavi sudska presuda u cjelini ili u izvodu.

GLAVA OSAMNAESTA

KRIVIČNA DJELA PROTIV POLNE SLOBODE

Silovanje

Član 204

(1) Ko prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjednačen čin  upotrebom sile ili prijetnjom da će neposredno napasti na život ili tijelo tog ili drugog lica,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prijetnjom da će se za to ili drugo lice otkriti nešto što bi škodilo njegovoj časti ili ugledu ili prijetnjom drugim teškim zlom,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda lica prema kojem je djelo izvršeno ili ako je djelo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili prema maloljetniku ili je djelo imalo za posljedicu trudnoću,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(4) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvršeno ili je djelo učinjeno prema djetetu,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do osamnaest godina.

Obljuba nad nemoćnim licem

Član 205

(1) Ko nad drugim izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin  iskoristivši duševno oboljenje, zaostali duševni razvoj, drugu duševnu poremećenost, nemoć ili kakvo drugo stanje tog lica usljed kojeg ono nije sposobno za otpor,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda nemoćnog lica ili ako je djelo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili je učinjeno prema maloljetniku ili je djelo imalo za posljedicu trudnoću,

učinilac će se kazniti zatvorm od dvije do dvanaest godina.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvšeno ili ako je djelo učinjeno prema djetetu,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do osamnaest godina.

Obljuba sa djetetom

Član 206

(1) Ko izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa djetetom,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda djeteta prema kojem je djelo izvršeno ili je djelo izvršeno od strane više lica ili je djelo imalo za posljedicu trudnoću,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1 i  2 ovog člana nastupila smrt djeteta,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do osamnaest godina.

(4) Neće se kazniti za  djelo iz stava 1 ovog člana učinilac, ako  između njega i djeteta ne postoji značajnija razlika u njihovoj duševnoj i tjelesnoj zrelosti.

Obljuba zloupotrebom položaja

Član 207

(1) Ko zloupotrebom svog položaja navede na obljubu ili sa njom izjednačen čin lice koje se prema njemu nalazi u odnosu kakve podređenosti ili zavisnosti,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Nastavnik, vaspitač, staralac, usvojilac, roditelj, očuh, maćeha ili drugo lice koje zlo-upotrebom svog položaja ili ovlašćenja izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa maloljetnikom koji mu je povjeren radi učenja, vaspitavanja, staranja ili njege,

 kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

(3) Ako je djelo iz stava 2 ovog člana učinjeno prema djetetu,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana imalo za posljedicu trudnoću,

učinilac će se kazniti za djelo iz stava 1 zatvorom od šest mjeseci do pet godina, za

djelo iz stava 2 zatvorom od dvije do dvanaest godina, a za djelo iz stava 3

zatvorom od tri do petnaest godina.

(5) Ako je usljed djela iz stava 3 ovog člana nastupila smrt djeteta,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do osamnaest godina.

Nedozvoljene polne radnje

Član 208

(1) Ko pod uslovima iz člana 204 st. 1 i 2,  člana 205 stav 1, člana 206 stav 1 i  člana 207 st. 1 do 3 ovog zakonika izvrši neku drugu polnu radnju,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda lica prema kojem je djelo izvršeno ili ako je djelo izvršeno od strane više lica ili na  naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili prema djetetu,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvršeno,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

Podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa

Član 209

(1) Ko podvede maloljetno lice radi vršenja obljube, sa njom izjednačenog čina ili druge polne radnje,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ko omogućava vršenje obljube, sa njom izjednačenog čina ili druge polne radnje sa maloljetnim licem,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Posredovanje u vršenju prostitucije

Član 210

(1) Ko navodi ili podstiče drugog na prostituciju ili učestvuje u predaji nekog lica drugome radi vršenja prostitucije ili ko putem sredstava javnog informisanja i drugih sličnih sredstava propagira ili reklamira prostituciju,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno prema maloljetnom licu,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

Prikazivanje pornografskog materijala

Član 211

(1) Ko djetetu proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način učini dostupnim tekstove, slike, audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine ili mu prikaže porno-grafsku predstavu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(2) Ko iskoristi dijete za proizvodnju slika, audio-vizuelnih ili drugih predmeta porno-grafske sadržine ili za pornografsku predstavu,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ko prodaje, prikazuje, javno izlaže ili elektronski ili na drugi način čini dostupnim slike, audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine nastale izvršenjem djela iz stava 2 ovog člana,

kazniće se zatvorom do dvije godine.

(4) Predmeti iz st. 1 do 3 ovog člana oduzeće se.

Gonjenje za krivična djela protiv polne slobode

Član 212

Gonjenje za krivična djela iz čl. 204 i 205 ovog zakonika učinjena prema bračnom drugu preduzima se po privatnoj tužbi.

GLAVA DEVETNAESTA

KRIVIČNA DJELA PROTIV BRAKA I PORODICE

Dvobračnost

Član 213

(1) Ko zaključi novi brak iako se već nalazi u braku,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko zaključi brak sa licem za koje zna da se nalazi u braku.

Zaključenje ništavog braka

Član 214

(1) Ko pri zaključenju braka prikrije od druge strane neku činjenicu zbog koje je brak ništav ili drugu stranu dovede u zabludu ili održava u zabludi o toj činjenici,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Gonjenje se može preduzeti samo ako je tako zaključen brak poništen iz razloga navedenih  u stavu 1 ovog člana.

Omogućavanje zaključenja nedozvoljenog braka

Član 215

Službeno lice ovlašćeno za zaključenje braka koje u vršenju svoje službene dužnosti svjesno dozvoli da se zaključi brak koji je po zakonu zabranjen ili ništav,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Vanbračna zajednica sa maloljetnikom

Člna 216

(1) Punoljetno lice koje živi u vanbračnoj zajednici sa maloljetnikom,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i roditelj, usvojilac ili staralac koji malo-ljetniku omogući da živi u vanbračnoj zajednici sa drugim licem ili ga na to navede.

(3) Ako je djelo iz stava 2 ovog člana učinjeno iz koristoljublja,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Ako se brak zaključi, gonjenje se neće preduzeti, a ako je preduzeto, obustaviće se.

Oduzimanje maloljetnog lica

Član 217

(1) Ko maloljetno lice protivpravno zadrži ili oduzme od roditelja, usvojioca, staraoca ili drugog lica, odnosno ustanove, kojima je ono povjereno ili onemogućava izvršenje odluke kojom je maloljetno lice povjereno određenom licu,

kazniće se novčanom kaznom  ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ko onemogućava izvršenje odluke nadležnog organa kojom je određen način održavanja ličnih odnosa maloljetnog lica sa roditeljem ili drugim srodnikom,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda ili je usljed djela teže ugroženo zdravlje, vaspitanje ili školovanja maloljetnog lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(4) Učinioca djela iz st. 1 i 3 ovog člana koji dobrovoljno preda maloljetno lice licu ili ustanovi kojoj je ono povjereno ili omogući izvršenje odluke o povjeravanju maloljetnog lica, sud može osloboditi od kazne.

(5) Ako izrekne uslovnu osudu za djelo iz st. 1 do 3 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preda maloljetno lice licu ili ustanovi kojoj je maloljetno lice povjereno ili omogući izvršenje odluke kojom  je maloljetno lice povjereno određenom licu ili ustanovi, odnosno odluke kojom je određen način održavanja ličnih odnosa maloljetnog lica sa roditeljem ili drugim srodnikom.

Promjena porodičnog stanja

Član 218

(1) Ko podmetanjem, zamjenom ili na drugi način promijeni porodično stanje djeteta,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko zamjenom ili na drugi način iz nehata promijeni porodično stanje djeteta,

kazniće se zatvorom do jedne godine.

(3) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog člana kazniće se.

Zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica

Član 219

(1) Roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivanjem svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapusti maloljetno lice o kojem je dužno da se stara,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje zlostavlja maloljetno lice ili ga prinuđava na pretjeran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloljetnog lica ili na prosjačenje ili ga iz koristoljublja navodi na vršenje drugih radnji koje su štetne za njegov razvoj,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici

Član 220

(1) Ko primjenom nasilja, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, tjelesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice ili porodične zajednice,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je pri izvršenju djela iz stava 1 ovog člana korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo podobno da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši,

ućinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloljetnom licu,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

(4) Ako je usljed djela iz st. 1, 2 i 3 ovog člana nastupila smrt člana porodice ili porodične zajednice,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina.

Nedavanje izdržavanja

Član 221

(1) Ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom odnosno poravnanjem utvrđeno,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Neće se kazniti učinilac djela iz stava 1 ovog člana, ako iz opravdanih razloga nije davao izdržavanje.

(3) Ako su usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupile teške posljedice za izdržavano lice,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(4) Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti obavezu učiniocu da izmiri dospjele obaveze i da uredno daje izdržavanje.

Kršenje porodičnih obaveza

Član 222

(1) Ko kršenjem zakonom utvrđenih porodičnih obaveza ostavi u teškom položaju člana porodice koji nije u stanju da se sam o sebi stara,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupilo teško narušavanje zdravlja člana porodice,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt člana porodice,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako izrekne uslovnu osudu za djelo iz st. 1 i 2 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da izvršava svoje zakonom utvrđene porodične obaveze.

Rodoskrvnjenje

Član 223

Punoljetno lice koje izvrši obljubu ili sa njom izjednačen polni čin sa maloljetnim srodnikom po krvi u pravoj liniji ili sa maloljetnim bratom, odnosno sestrom,

kazniće se zatvorom do tri godine.

GLAVA DVADESETA

KRIVIČNA DJELA PROTIV PRAVA IZ RADA

Povreda prava iz rada

Član 224

Ko se svjesno ne pridržava zakona ili drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih opštih akata o pravima iz rada i o posebnoj zaštiti na radu omladine, žena i invalida i time drugom uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Povreda ravnopravnosti u zapošljavanju

Član 225

Ko svjesnim kršenjem propisa ili na drugi protivpravan način uskrati ili ograniči pravo građana na slobodno zapošljavanje na teritoriji Crne Gore pod jednakim uslovima,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Povreda prava na upravljanje

Član 226

(1) Ko silom, prijetnjom, svjesnim kršenjem propisa ili na drugi protivpravan način spriječi ili ometa odlučivanje organa upravljanja ili člana organa upravljanja da učestvuje u radu i odlučivanju u tom organu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinilo službeno ili odgovorno lice zolupotrebom položaja ili ovlašćenja,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Povreda prava na štrajk

Član 227

(1) Ko silom, prijetnjom ili na drugi protivpravan način spriječi ili ometa zaposlene da, u skladu sa zakonom, organizuju štrajk, učestvuju u njemu ili na drugi način ostvaruju pravo na štrajk,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se poslodavac ili odgovorno lice koji otpusti jednog ili više zaposlenih sa posla zbog njihovog učešća u štrajku koji je organizovan u skladu sa zakonom ili prema njima primijeni druge mjere kojima se povređuju njihova prava iz rada.

Zloupotreba prava na štrajk

Član 228

Ko organizuje ili vodi štrajk suprotno zakonu ili drugim propisima i time dovede u opasnost život ili zdravlje ljudi ili imovinu većeg obima ili ako su usljed toga nastupile druge teške posljedice, ukoliko time nijesu ostvarena obilježja nekog drugog krivičnog djela,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Povreda prava iz socijalnog osiguranja

Član 229

Ko se svjesno ne pridržava zakona ili drugih propisa ili opštih akata o socijalnom osigu-ranju i time uskrati ili ograniči nekom licu pravo koje mu pripada,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja

Član 230

Ko simuliranjem ili prouzrokovanjem bolesti ili nesposobnosti za rad ili na drugi protiv-pravan način postigne da mu se prizna neko pravo iz socijalnog osiguranja koje mu po zakonu ili drugim propisima ili opštim aktima ne pripada,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Povreda prava za vrijeme privremene nezaposlenosti

Član 231

Ko se svjesno ne pridržava zakona ili drugih propisa ili opštih akata o pravima građana za vrijeme privremene nezaposlenosti i time drugim uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Nepreduzimanje  mjera zaštite na radu

Član 232

(1) Lice odgovorno za preduzimanje mjera zaštite na radu koje se svjesno ne pridržava zakona ili drugih propisa ili opštih akata o mjerama zaštite na radu usljed čega može nastupiti opasnost za život ili zdravlje zaposlenih,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti obavezu učinocu da u određenom roku postupi po propisima o mjerama zaštite na radu.

GLAVA DVADESET PRVA

KRIVIČNA DJELA PROTIV AUTORSKIH, PRONALAZAČKIH

I SRODNIH PRAVA

Povreda prava autora i izvođača

Član 233

(1) Ko pod svojim imenom ili imenom drugog u cjelini ili djelimično objavi, izvede, predstavi, prenese izvođenje ili predstavljanje ili emituje tuđe autorsko djelo ili snimi, umnoži, prenese ili emituje tuđe izvođenje,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko bez dozvole autora ili drugog nosioca autorskog prava izmijeni ili preradi tuđe autorsko djelo ili izmijeni tuđe snimljeno izvođenje,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(3) Ko iskorišćava tuđe autorsko djelo ili tuđe izvođenje na način kojim se vrijeđa autorova ili izvođačka čast ili ugled,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog djela ili predmeta srodnog prava

Član 234

(1) Ko bez dozvole autora ili drugog nosioca autorskog, odnosno srodnog prava u cjelini ili djelimično objavi, izvede, predstavi, prenese izvođenje ili predstavljanje, snimi, umnoži, stavi u promet, emituje, da u zakup ili drži neovlašćeno umnožene ili neovlašćeno stavljene u promet primjerke autorskog djela ili na drugi način iskoristi autorsko djelo ili predmet srodnog prava,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Učinilac djela iz stava 1 ovog člana koji u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe ili drugog stavi u promet ili da u zakup primjerke autorskog djela, snimke izvođenja ili emisije ili primjerke fonograma, videograma, odnosno računarskog programa ili baze podataka do kojih je došao djelom iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ko u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe ili drugog stavi u promet ili da u zakup primjerke autorskog djela, snimke izvođenja ili emisije ili primjerke fonograma, videograma, odnosno računarskog programa ili baze podataka, za koje zna da su neovlašćeno objavljeni, snimljeni ili umnoženi,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Povreda pronalazačkog prava

Član 235

(1) Ko u proizvodnji ili privrednom prometu neovlašćeno upotrijebi tuđi prijavljeni pro-nalazak ili pronalazak zaštićen patentom,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko neovlašćeno objavi suštinu tuđeg pronalaska prije nego što je ovaj pronalazak na način utvrđen zakonom objavljen,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Neovlašćeno korišćenje tuđeg modela ili uzorka

Član 236

(1) Ko na svom proizvodu u prometu neovlašćeno upotrijebi tuđi prijavljeni ili modelom, odnosno uzorkom zaštićeni spoljni oblik, sliku ili crtež,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko neovlašćeno objavi predmet prijave tuđeg modela odnosno uzorka,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Neistinito registrovanje autorskog, pronalazačkog i drugog srodnog prava

Član 237

Nosilac autorskog, pronalazačkog ili njima srodnog prava koji prilikom unošenja u evidenciju i deponovanje u javni registar nadležnog organa svog autorskog djela, pronalaska ili predmeta zaštite srodnog prava da neistinite ili prikrije prave podatke o svom autorskom djelu, pronalasku ili predmetu njima srodnog prava,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Gonjenje za krivična djela protiv autorskih, pronalazačkih i drugih srodnih prava

Član 238

Gonjenje za krivična djela iz čl. 233 do 237 ovog zakonika preduzima se po privatnoj tužbi.

GLAVA DVADESET DRUGA

KRIVIČNA DJELA PROTIV IMOVINE

Krađa

Član 239

(1) Ko tuđu pokretnu stvar oduzme drugom u namjeri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog člana kazniće se.

Teška krađa

Član 240

(1) Učinilac djela krađe (član 239) kazniće se zatvorom od jedne do osam godina, ako je krađa izvršena:

    1) obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada, soba, kasa, ormana ili drugih za-tvorenih prostora ili drugim savlađivanjem većih prepreka;

    2) od strane više lica;

    3) na naročito opasan ili naročito drzak način;

    4) od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili odbrane;

    5) za vrijeme požara, poplave, zemljotresa ili drugog udesa;

    6) iskorišćavanjem bespomoćnosti ili drugog teškog stanja nekog lica;

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i učinilac djela krađe ako vrijednost ukra-denih stvari prelazi iznos od tri hiljade eura ili ukradena stvar predstavlja kulturno ili prirodno dobro.

(3) Ako vrijednost ukradenih stvari prelazi iznos od trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Razbojnička krađa

Član 241

(1) Ko je na djelu krađe zatečen, pa u namjeri da ukradenu stvar zadrži, upotrijebi silu protiv nekog lica ili prijetnju da će neposredno napasti na život ili tijelo,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ako vrijednost ukradenih stvari prelazi iznos od tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(3) Ako vrijednost ukradenih stvari prelazi iznos od trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno od strane više lica ili je nekom licu sa umišljajem nanesena teška tjelesna povreda,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina,

(5) Ako je pri izvršenju djela iz st. 1 do 3 ovog člana neko lice sa umišljajem lišeno života,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili  kaznom zatvora od trideset godina.

(6) Ako vrijednost ukradenih stvari iz stava 1 ovog člana ne prelazi iznos od stopedeset eura, a učinilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(7) Za pokušaj djela iz stava 6 ovog člana kazniće se.

Razbojništvo

Član 242

(1) Ko upotrebom sile protiv nekog lica ili prijetnjom da će neposredno napasti na život ili tijelo oduzme tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Ako vrijednost oduzetih stvari prelazi iznos od tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(3) Ako vrijednost oduzetih stvari prelazi iznos od trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno od strane više lica ili je nekom licu sa umišljajem nanesena teška tjelesna povreda,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(5) Ako je pri izvršenju djela iz st. 1 do 3 ovog člana neko lice sa umišljajem lišeno života,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

(6) Ako vrijednost ukradenih stvari iz stava 1 ovog člana ne prelazi iznos od sto pedeset eura, a učinilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(7) Za pokušaj djela iz stava 6 ovog člana kazniće se.

Utaja

Član 243

(1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvoji tuđu pokretnu stvar koja mu je povjerena,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ako vrijednost utajenih stvari prelazi iznos od tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina.

(3) Ako vrijednost utajenih stvari prelazi iznos od trideset hiljada eura ili utajena stvar predstavlja kulturno dobro,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ko tuđu pokretnu stvar koju je našao ili do koje je slučajno došao protivpravno prisvoji u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(5) Za djela iz st. 1 do 3 ovog člana, ako su utajene stvari u svojini građana, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

Prevara

Član 244

(1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini samo u namjeri da drugog ošteti,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(3) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana pribavljena imovinska korist ili je nanijeta šteta u iznosu koji prelazi tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana pribavljena imovinska korist ili je nanijeta šteta u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

 Neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti

Član 245

(1) Ko lažnim prikazivanjem činjenica ili njihovim prikrivanjem dobije za sebe ili drugog kredit, subvenciju ili drugu pogodnost iako za to ne ispunjava propisane uslove,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko dobijeni kredit, subvenciju ili drugu pogodnost iskoristi za drugu namjenu od one za koju mu je kredit, subvencija ili druga pogodnost odobrena,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(3) Za djelo iz st. 1 i 2 ovog člana, kazniće se propisanom kaznom i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja ako su kredit, subvencija ili druga pogodnost pribavljeni za privredno društvo ili drugi subjekt privrednog poslovanja ili ako su nenamjenski korišćeni od strane tih subjekata.

Sitna krađa, utaja i prevara

Član 246

(1) Ko učini sitnu krađu, utaju ili prevaru,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(2) Krađa, utaja i prevara smatraju se sitnom, ako vrijednost ukradene ili utajene stvari, odnosno šteta prouzrokovana prevarom ne prelazi iznos od sto pedeset eura, a učinilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist, odnosno da prouzrokuje malu štetu.

(3) Za djelo iz stava 1 ovog člana, ako je izvršeno na štetu imovine građana, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

Oduzimanje tuđe stvari

Član 247

(1) Ko bez namjere pribavljanja imovinske koristi protivpravno oduzme tuđu pokretnu stvar,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(2) Ako vrijednost oduzete ili prisvojene stvari prelazi iznos od tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom do dvije godine.

(3) Ako vrijednost oduzete ili prisvojene stvari prelazi iznos od trideset hiljada eura ili stvar predstavlja kulturno dobro,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(4) Za djelo iz st. 1 do 3 ovog člana, ako je oduzeta stvar u privatnoj svojini, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

Oduzimanje vozila

Član 248

(1) Ko protivpravno oduzme tuđe motorno vozilo u namjeri da ga upotrijebi za vožnju,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ako je učinilac djela iz stava 1 ovog člana na oduzetom vozilu iz nehata prouzro-kovao štetu koja prelazi iznos od hiljadu eura ili omogući da to drugi učini,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(3) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog  člana kazniće se.

Zloupotreba povjerenja

Član 249

(1) Ko zastupajući imovinske interese nekog lica ili starajući se o njegovoj imovini zloupotrijebi data mu ovlašćenja u namjeri da time sebi ili drugom pribavi imovinsku korist ili da ošteti lice čije imovinske interese zastupa ili o čijoj se imovini stara,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učini staralac ili advokat,

kazniće se za djelo iz stava 1 zatvorom od šest mjeseci do pet godina, za djelo iz stava 2 zatvorom od jedne do osam godina, a za djelo iz stava 3 zatvorom od dvije do deset godina.

Iznuda

Član 250

(1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, silom ili prijetnjom prinudi drugog da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti od dvije do deset godina.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(4) Ko se bavi vršenjem djela iz st. 1 do 3 ovog člana ili je djelo izvršeno od strane više lica na organizovan način,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

Ucjena

Član 251

(1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zaprijeti drugom

da će protiv njega ili njemu bliskog lica otkriti nešto što bi njihovoj časti ili ugledu škodilo i time ga prinudi da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(4) Ko se bavi vršenjem djela iz st. 1 do 3 ovog člana ili je djelo izvršeno od strane više lica na organizovan način,

kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

Zelenaštvo

Član 252

(1) Ko za davanje novca ili drugih potrošnih stvari na zajam nekom licu primi ili ugovori za sebe ili drugog nesrazmjernu imovinsku korist, iskorišćavajući teško imovinsko stanje, teške prilike, nuždu, lakomislenost ili nedovoljnu sposobnost za rasuđivanje oštećenog,

kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ako su usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupile teške posljedice za oštećenog ili je učinilac pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi  tri hiljade eura,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

Uništenje i oštećenje tuđe stvari

Član 253

(1) Ko uništi, ošteti ili učini neupotrebljivom tuđu stvar,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi tri hilja-de eura,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura ili je djelo učinjeno prema kulturnom dobru,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Za djelo iz st. 1 do 3 ovog člana, ako je oštećena stvar u svojini građana, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

Protivpravno zauzimanje zemljišta

Član 254

(1) Ko protivpravno zauzme tuđe zemljište,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je zauzeto zemljište dio zaštitne šume, nacionalnog parka ili drugog zemljišta sa posebnom namjenom,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Oštećenje tuđih prava

Član 255

(1) Ko u namjeri da osujeti ostvarenje prava na stvari otuđi, uništi, ošteti ili oduzme svoju stvar na kojoj drugi ima založno pravo ili pravo uživanja i time ga ošteti,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko u namjeri da osujeti izmirenje povje-rioca u toku prinudnog izvršenja otuđi, uništi, ošteti ili sakrije djelove svoje imovine i time ošteti povjerioca.

(3) Za djela iz st. 1 i 2 ovog člana, ako su oštećeni građani, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

Prikrivanje

Član 256

(1) Ko stvar za koju zna da je pribavljena krivičnim djelom ili ono što je za nju dobijeno prodajom ili zamjenom prikriva, protura, kupuje, prima u zalogu ili na drugi  način pribavlja,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, s tim da kazna ne može biti veća od kazne propisane za djelo kojim je stvar pribavljena.

(2) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini, a mogao je i bio dužan da zna da je stvar pribavljena krivičnim djelom,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(3) Ako se učinilac bavi vršenjem krivičnog djela iz stava 1 ovog člana ili je djelo izvršeno od strane više lica na organizovan način ili vrijednost prikrivanih stvari prelazi iznos od trideset hiljada eura,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Gonjenje u slučaju kada je učinilac u bliskom odnosu sa oštećenim

Član 257

Za krivična djela iz čl. 239, 240, 244, 248, 249 st. 1 do 3  i  256 ovog zakonika, ako su učinjena prema bračnom drugu, licu sa kojim oštećeni živi u trajnoj vanbračnoj zajednici, srodniku po krvi u pravoj liniji, bratu ili sestri, usvojiocu ili usvojeniku ili drugim licima sa kojima učinilac živi u zajedničkom domaćinstvu, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

GLAVA DVADESET TREĆA

KRIVIČNA DJELA PROTIV PLATNOG PROMETA

I PRIVREDNOG POSLOVANJA

Falsifikovanje novca

Član 258

(1) Ko napravi lažan novac u namjeri da ga stavi u opticaj kao pravi ili ko u istoj namjeri preinači pravi novac,

kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(2) Ko pribavlja lažan novac u namjeri da ga stavi u opticaj kao pravi ili ko lažan novac stavlja u opticaj,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(3) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana napravljen, preinačen, stavljen u promet ili pribavljen lažan novac u iznosu koji prelazi petnaest hiljada eura, odnosno odgovarajući iznos u stranom novcu,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(4) Ko lažan novac koji je primio kao pravi, pa saznavši da je lažan, stavi u opticaj ili ko zna da je načinjen lažan novac ili da je lažan novac stavljen u opticaj, pa to ne prijavi,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(5) Lažan novac oduzeće se.

Falsifikovanje hartija od vrijednosti

Član 259

(1) Ko napravi lažne hartije od vrijednosti ili preinači prave hartije od vrijednosti u namjeri da ih upotrijebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu ili ko takve lažne hartije upotrijebi kao prave ili ih u toj namjeri pribavi,

kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

(2) Ako ukupan iznos na koji glase falsifikovane hartije od vrijednosti iz stava 1 ovog člana prelazi tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako ukupan iznos na koji glase falsifikovane hartije od vrijednosti iz stava 1 ovog člana prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(4) Ko lažne hartije od vrijednosti koje je primio kao prave, pa saznavši da su lažne, stavi u promet,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(5) Lažne hartije od vrijednosti oduzeće se.

Falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje

Član 260

(1) Ko napravi lažnu kreditnu karticu ili karticu za bezgotovinsko plaćanje ili ko preinači takvu pravu karticu u namjeri da je upotrijebi kao pravu ili ko takvu lažnu karticu upotrijebi kao pravu,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je učinilac djela iz stava 1 ovog člana upotrebom kartice pribavio protivpravnu imovinsku korist,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je učinilac djela iz stava 1 ovog člana pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je učinilac djela iz stava 1 ovog člana pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(5) Kaznom iz st. 1 do 4 ovog člana kazniće se i učinilac koji to djelo učini neovlašćenom upotrebom tuđe kartice.

Falsifikovanje znakova za vrijednost

Član 261

(1) Ko napravi lažne ili preinači prave znakove za vrijednost u namjeri da ih upotrijebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu ili ko takve lažne znakove upotrijebi kao prave ili ih u toj namjeri pribavi,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako ukupna vrijednost znakova iz stava 1 ovog člana prelazi iznos od tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako ukupna vrijednost znakova iz stava 1 ovog člana prelazi iznos od trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ko odstranjivanjem žiga kojim se znaci za vrijednost poništavaju ili kojim drugim načinom ide za tim da radi ponovne upotrebe ovim znacima da izgled kao da nijesu upotrijebljeni ili ko upotrijebljene znakove ponovo upotrijebi ili proda kao da važe,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(5) Lažni znakovi za vrijednost oduzeće se.

Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za falsifikovanje

Član 262

(1) Ko pravi, nabavlja, prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravljenje lažnog novca ili lažnih hartija od vrijednosti,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ko pravi, nabavlja, prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravljenje lažnih znakova za vrijednost,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(3) Sredstva iz st. 1 i 2 ovog člana oduzeće se.

Izdavanje čeka i sredstava bezgotovinskog plaćanja bez pokrića

Član 263

(1) Ko izda ili stavi u promet ček za koji zna da nema pokriće, pa time sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi sto pedeset eura,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist izda, stavi u promet ili koristi akceptni nalog, mjenicu, kakvu garanciju, kreditnu ili platnu karticu ili kakvo drugo sredstvo plaćanja ili obezbjeđenja plaćanja, iako zna da za to nema pokrića i time pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi sto pedest eura.

(3) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Utaja poreza i doprinosa

Član 264

(1) Ko, u namjeri da on ili neko drugi izbjegne potpuno ili djelimično plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj namjeri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj namjeri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi hiljadu eura,

kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ako iznos obaveze iz stava 1 ovog člana čije se plaćanje izbjegava prelazi deset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina i novčanom kaznom.

(3) Ako iznos obaveze iz stava 1 ovog člana čije se plaćanje izbjegava prelazi sto hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

Krijumčarenje

Član 265

(1) Ko se bavi prenošenjem robe preko carinske linije izbjegavajući mjere carinskog nadzora ili ko izbjegavajući mjere carinskog nadzora prenese robu preko carinske linije naoružan, u grupi ili uz upotrebu sile ili prijetnje,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ko se bavi prodajom, rasturanjem ili prikrivanjem neocarinjene robe ili organizuje mrežu preprodavaca ili posrednika za rasturanje takve robe,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(3) Roba koja je predmet djela iz st. 1 i 2 ovog člana oduzeće se.

(4) Prevozno sredstvo čija su tajna ili skrovita mjesta iskorišćena za prenos robe koja je predmet djela iz stava 1 ovog člana ili koje je namijenjeno za izvršenje tih krivičnih djela može se oduzeti ako je vlasnik ili korisnik vozila to znao ili je mogao i bio dužan da zna i ako vrijednost robe koja je predmet krivičnog djela prelazi jednu trećinu vrijednosti prevoznog sredstva u vrijeme izvršenja krivičnog djela.  

Nedozvoljeno bavljenje bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja

Član 266

(1) Ko se bez odobrenja ili protivno uslovima pod kojima je ono dato bavi bankarskom, berzanskom ili djelatnošću osiguranja,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Za djelo iz stava 1 ovog člana kazniće se propisanom kaznom i odgovorno lice u pravnom licu, ako se pravno lice nedozvoljeno bavi nekom od navedenih djelatnosti.

Izdavanje hartija od vrijednosti bez pokrića

Član 267

(1) Odgovorno lice u banci, privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslo-vanja koji izdaje hartije od vrijednosti, koje dozvoli izdavanje hartija od vrijednosti, iako je znalo ili je moglo i bilo dužno da zna za nemogućnost izvršenja obaveza izdavaoca koje proizlaze iz emisije, pod uslovima, u roku i na način utvrđen zakonom ili odlukom o emisiji,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Službeno lice koje odobri izdavanje hartija od vrijednosti iako je znalo ili je moglo i bilo dužno da zna za nemogućnost izvršenja obaveza koje proizlaze iz emisije pod uslovima, u roku i na način utvrđen zakonom ili odlukom o emisiji,

kazniće se zatvorom do jedne godine.

(3) Odgovorno lice u banci koje odobri garanciju po određenoj emisiji hartija od vrijed-nosti iako je znalo ili je moglo i bilo dužno da zna za nemogućnost izvršenja garancijom preuzete obaveze banke, pod uslovima, u roku i na način predviđen zakonom ili garancijom,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

Pranje novca

Član 268

(1) Ko putem bankarskog, finansijskog ili drugog privrednog poslovanja prikrije način pribavljanja novca ili druge imovine za koje zna da su pribavljeni krivičnim djelom,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je izvršilac djela iz stava 1 ovog člana istovremeno i izvršilac ili saučesnik u krivičnom djelu kojim je pribavljen novac ili imovinska korist iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je novac ili imovina iz st. 1 i 2 ovog člana velike vrijednosti,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

(4) Ako djelo iz st. 1 i 2 ovog člana izvrši više lica koja su se udružila za vršenje takvih djela,

kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.

(5) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(6) Novac i imovina iz st. 1, 2 i 3 ovog člana oduzeće se.

Povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti

Član 269

(1) Ko zloupotrebom svog službenog položaja ili ovlašćenja ograniči slobodno ili samo-stalno povezivanje privrednog društva ili drugog subjekta privrednog poslovanja u obavljanju privredne djelatnosti na privrednom području Crne Gore, uskrati mu ili organiči pravo da na određenom području obavlja privrednu djelatnost, stavi ga u neravnopravan položaj prema drugim subjektima privrednog poslovanja u pogledu uslova privređivanja ili ograniči slobodno obavljanje privredne djelatnosti,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se ko zloupotrijebi svoj društveni položaj ili uticaj radi izvršenja krivičnog djela iz stava 1 ovog člana.

Zloupotreba monopolističkog položaja

Član 270

Odgovorno lice u privrednom društvu ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji zloupotrebom monopolističkog ili dominantnog položaja na tržištu ili zaključivanjem monopolističkog sporazuma izazove poremećaj na tržištu ili taj subjekat dovede u povlašćen položaj u odnosu na druge, tako da ostvari imovinsku korist za taj subjekt ili za drugi subjekt ili nanese štetu drugim subjektima privrednog poslovanja, potrošačima ili korisnicima usluga,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Neovlašćena upotreba tuđe firme

Član 271

Ko se u namjeri da obmane kupce ili korisnike usluga posluži tuđom firmom, tuđom geografskom oznakom porijekla, tuđim žigom ili zaštitnim znakom ili tuđom posebnom oznakom robe ili unese pojedina obilježja ovih oznaka u svoju firmu, svoj žig ili zaštitni znak ili u svoju posebnu oznaku robe,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Nesavjestan rad u privrednom poslovanju

Član 272

(1) Odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja u kome nema većinski udio koje svjesno krši zakone, druge propise ili opšte akte o poslovanju ili očigledno nesavjesno posluje i time iz nehata tom privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja prouzrokuje štetu koja prelazi iznos od tri hiljade eura,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila šteta koja prelazi iznos od trideset hiljada eura ili je pokrenut postupak prinudnog poravnanja ili stečaja,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Prouzrokovanje stečaja

Član 273

(1) Odgovorno lice u privrednom društvu ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica, koje neracionalnim trošenjem sredstava ili njihovim otuđenjem u bescijenje, prekomjernim zaduživanjem, preuzimanjem nesrazmjernih obaveza, lakomislenim zaključivanjem ugovora sa licima nesposobnim za plaćanje, propuštanjem blagovremenog ostvarivanja potraživanja, uništenjem ili prikrivanjem imovine ili drugim radnjama koje nijesu u skladu sa savjesnim poslovanjem prouzrokuje stečaj i time drugog ošteti,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Prouzrokovanje lažnog stečaja

Član 274

(1) Odgovorno lice u privrednom društvu ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji u namjeri da taj subjekt izbjegne plaćanje obaveza prouzrokuje stečaj tog subjekta prividnim ili stvarnim umanjenjem njegove imovine, na način što:

    1) cijelu ili dio imovine subjekta privrednog poslovanja prikrije, prividno proda, proda ispod tržišne vrijednosti ili basplatno ustupi;

    2) zaključi fiktivne ugovore o dugu ili prizna nepostojeća potraživanja;

    3) poslovne knjige koje je subjekt privrednog poslovanja obavezan da vodi po zakonu prikrije, uništi ili tako preinači da se iz njih ne mogu sagledati poslovni rezultati ili stanje sredstava ili obaveza ili ovo stanje sačinjavanjem lažnih isprava ili na drugi način prikaže takvim da se na osnovu njega može otvoriti stečaj,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako su usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupile teške posljedice za povjerioca,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Oštećenje povjerioca

Član 275

(1) Odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji znajući da je taj subjekt postao nesposoban za plaćanje, isplatom duga ili na drugi način namjerno stavi povjerioca u povoljniji položaj i time znatno ošteti drugog povjerioca,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Odgovorno lice iz stava 1 ovog člana ili preduzetnik, koji znajući da je taj subjekt postao nesposoban za plaćanje, a u namjeri da izigra ili ošteti povjerioca prizna neistinito potraživanje, sastavi lažni ugovor ili nekom drugom prevarnom radnjom ošteti povjerioca,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana povjeriocu prouzrokovana šteta velikih razmjera ili ako je prema oštećenom zbog toga došlo do pokretanja postupka prinudnog poravnjanja ili stečaja,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Zloupotreba ovlašćenja u privredi

Član 276

(1) Odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koje u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za pravno lice u kojem je zaposleno, za drugo pravno lice ili drugi subjekt privrednog poslovanja koji ima svojstvo pravnog lica:

    1) stvara ili drži nedozvoljene novčane, robne ili druge vrijednosni  fondove u zemlji ili inostranstvu;

    2) sastavljanjem isprave neistinite sadržine, lažnim bilansima, procjenama ili intervenisanjem odnosno lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, neistinito prikazuje stanje ili kretanje sredstava ili rezultate poslovanja, pa na taj način dovede u zabludu organe upravljanja u privrednom društvu ili drugom pravnom licu prilikom donošenja odluka o poslovima upravljanja ili privredno društo ili drugo pravno lice stavi u povoljniji položaj prilikom dobijanja sredstava ili drugih pogodnosti koje im se ne bi priznale prema postojećim propisima;

    3) u vezi sa izvršenjem poreskih obaveza ili u vezi sa plaćanjem drugih dažbina uskrati sredstva koja predstavljaju javni prihod;

    4) sredstva kojima raspolaže koristi protivno njihovoj namjeni;

    5) na drugi način grubo povrijedi ovlašćenja u pogledu upravljanja, raspolaganja i korišćenja imovinom,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist velikog obima,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti

Član 277

(1) Ko u namjeri narušavanja poslovnog ugleda ili kreditne sposobnosti drugog, iznosi o njemu neistinite podatke ili neistinito prikazuje njegovo poslovanje,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako su usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupile teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Gonjenje za djela iz st. 1 i 2 ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

Lažan bilans

Član 278

Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili drugom nanese kakvu štetu, sačini u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja lažan bilans kojim se utvrđuje dobit ili gubitak tog subjekta ili kojim se utvrđuje udio svakog člana društva u dobiti ili gubitku,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Zloupotreba procjene

Član 279

(1) Ovlašćeni procjenjivač koji prilikom procjene imovine privrednog društva ili drugog subjekta privrednog poslovanja zloupotrijebi svoje ovlašćenje i time sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili drugom nanese kakvu štetu,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta koja prelazi iznos od tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta koja prelazi iznos od trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Odavanje poslovne tajne

Član 280

(1) Ko neovlašćeno drugom saopšti, preda ili na drugi način učini dostupnim podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu ili ko pribavlja takve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz koristoljublja ili u pogledu naročito povjerljivih podataka ili radi objavljivanja ili korišćenja podataka u inostranstvu,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(3) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini iz nehata,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(4) Poslovnom tajnom smatraju se podaci i dokumenti koji su zakonom, drugim pro-pisom ili odlukom nadležnog organa donesenom na osnovu zakona proglašeni poslovnom tajnom čije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posljedice za privredno društvo ili drugi subjekt privrednog poslovanja.

Odavanje i korišćenje berzanske tajne

Član 281

(1) Ko poslovne podatke iz poslovanja berze ili berzanskog posrednika koji predstavljaju berzansku tajnu saopšti nepozvanom licu ili ko dođe do takvih podataka, pa njihovim kori-šćenjem ostvari imovinsku korist,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Onemogućavanje vršenja kontrole

Član 282

Ko onemogući organu vršenja kontrole da izvrši uvid u poslovne knjige ili drugu dokumentaciju ili onemogući pregled predmeta, prostorija ili drugih objekata,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Nedozvoljena proizvodnja

Član 283

(1) Ko neovlašćeno proizvodi ili prerađuje robu za čiju je proizvodnju ili prerađivanje potrebno odobrenje nadležnog organa,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ko proizvodi ili prerađuje robu čija je proizvodnja ili prerađivanje zabranjeno,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(3) Roba i sredstva za proizvodnju ili prerađivanje oduzeće se.

Nedozvoljena trgovina

Član 284

(1) Ko nemajući ovlašćenje za trgovinu, nabavi robu ili druge predmete u većoj vrije-dnosti u svrhu prodaje, ili ko se neovlašćeno i u većem obimu bavi trgovinom ili posre-do-vanjem u trgovini ili zastupanjem organizacija u unutrašnjem ili spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ko se bavi prodajom robe čiju je proizvodnju neovlašćeno organizovao,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Kaznom iz stava 2 ovog člana kazniće se i ko neovlašćeno prodaje, kupuje ili vrši razmjenu robe ili predmeta čiji je promet zabranjem ili ograničen.

(4) Ako je učinilac djela iz st. 1 do 3 ovog člana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je postigao imovinsku korist koja prelazi iznos od tri hiljade eura,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(5) Ako je učinilac djela iz st. 1 i 3 ovog člana postigao imovinsku korist koja prelazi iznos od trideset hiljada eura,

kazniće se zatvorom od jedne do šest godina.

(6) Roba i predmeti nedozvljene trgovine oduzeće se.

Obmanjivanje kupaca

Član 285

Ko u namjeri obmanjivanja kupaca stavlja u promet proizvode sa oznakom u koju su unijeti podaci koji ne odgovaraju sadržini, vrsti, porijeklu ili kvalitetu proizvoda ili stavlja u promet proizvode koji po svojoj količini ili kvalitetu ne odgovaraju onome što se redovno pretpostavlja kod takvih proizvoda ili stavlja u promet proizvode bez oznake o sadržini, vrsti porijeklu ili kvalitetu proizvoda kad je ovakva oznaka propisana ili se pri stavljanju u promet proizvoda služi očigledno lažnom reklamom,

kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

Falsifikovanje znakova za obilježavanje robe, mjera i tegova

Član 286

(1) Ko u namjeri da ih upotrijebi kao prave napravi lažne pečate, žigove, marke ili druge znakove za obilježavanje domaće ili strane robe kojima se žigošu zlato ili drugi plemeniti metal,

drvo, stoka ili kakva druga roba ili ko u istoj namjeri takve prave znakove preinači ili ko takve lažne ili preinačene znakove upotrijebi kao prave,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine

(2) Lažni znakovi, mjere i tegovi oduzeće se.

GLAVA DVADESET ČETVRTA

KRIVIČNA DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI

Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije

Član 287

Ko za vrijeme epidemije kakve opasne zarazne bolesti ne postupa po propisima, odlu-kama ili naredbama kojima se određuju mjere za njeno suzbijanje ili sprječavanje,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Prenošenje zarazne bolesti

Član 288

Ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprječavanje zara-znih bolesti, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Prenošenje infekcije HIV virusom

Član 289

(1) Ko svjesno drugog dovede u opasnost od infekcije HIV virusom,

kazniće se zatvorom do dvije godine.

(2) Ko se svjesno ne pridržava propisa i mjera koji se odnose na sprječavanje širenja HIV infekcije i time iz nehata dovede do prenošenja infekcije HIV virusom na drugo lice,

kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

(3) Ko znajući da je zaražen HIV virusom svjesno prenese na drugog tu infekciju,

kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(4) Ako je usljed djela iz stav 3 ovog člana nastupila smrt zaraženog lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(5) Ako je djelo iz st. 3 i 4 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti za djelo iz stava 3 zatvorom do tri godine, a za djelo iz stava 4 zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Nesavjesno pružanje ljekarske pomoći

Član 290

(1) Ljekar koji pri pružanju ljekarske pomoći primijeni očigledno nepodobno sredstvo ili očigledno nepodoban način liječenja ili ne primijeni odgovarajuće higijenske mjere ili uopšte očigledno nesavjesno postupa i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i drugi zdravstveni radnik koji pri pružanju medicinske pomoći ili njege ili pri vršenju druge zdravstvene djelatnosti očigledno nesavjesno postupa i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica.

(3) Ako je djelo iz st.1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Protivpravno vršenje medicinskih eksperimenata i ispitivanje lijeka

Član 291

(1) Ko protivno propisima na ljudima vrši medicinske ili druge slične eksperimente,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ko protivno propisima vrši kliničko ispitivanje lijeka,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Neukazivanje ljekarske pomoći

Član 292

(1) Ljekar koji protivno svojoj dužnosti odbije da ukaže ljekarsku pomoć licu kojem je takva pomoć potrebna, a koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za život ili opasnosti nastu-panja teške tjelesne povrede ili teškog narušavanja zdravlja,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ako usljed djela iz stava 1 ovog člana lice kojem nije ukazana ljekarska pomoć bude teško tjelesno povrijeđeno ili mu zdravlje bude teško narušeno,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do četiri godine.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt lica kome nije ukazana ljekarska pomoć,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Nadriljekarstvo

Član 293

Ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi liječenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Nedozvoljeno presađivanje djelova tijela

Član 294

(1) Ljekar koji prije presađivanja dijela tijela ne pribavi u pisanom obliku, pristanak primaoca, odnosno njegovog roditelja, usvojioca ili staraoca, ako je primalac maloljetno ili neuračunljivo lice,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi, ako uzima ili presađuje djelove ljudskog tijela ili ispituje podudarnost za presađivanje, a ustanova ne ispunjava za to propisane uslove.

Nedozvoljeno uzimanje djelova tijela radi presađivanja

Član 295

(1) Ljekar koji radi presađivanja uzme dio tijela od živog, punoljetnog, duševno zdravog i poslovno sposobnog lica bez prethodno pribavljenog pisanog pristanka tog lica ili ako uzme dio tijela živog lica koje nije punoljetno, koje je neuračunljivo ili je poslovno nesposobno bez prethodno pribavljenog pisanog pristanka roditelja, usvojioca ili staraoca,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do četiri godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ljekar koji radi presađivanja uzme dio tijela umrlog lica čija smrt nije utvrđena na način i u postupku prema propisima o presađivanju djelova ljudskog tijela.

(3) Ljekar koji radi presađivanja uzme dio tijela umrlog lica koje se za života izričito, u pisanom obliku, protivilo uzimanju dijela tijela ili ako uzme dio tijela umrlog maloljetnog ili neuračunljivog lica bez prethodne pisane saglasnosti roditelja, usvojioca ili staraoca,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Nesavjesno postupanje pri spravljanju i izdavanju ljekova

Član 296

(1) Lice ovlašćeno za izdavanje ljekova za upotrebu u medicini koje izda drugi lijek umjesto propisanog ili zahtijevanog lijeka, ako zamjena nije dozvoljena ili koje ne napravi lijek u propisanoj razmjeri ili količini ili koje očigledno nesavjesno postupa pri izdavanju ljekova i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda

Član 297

(1) Ko proizvodi radi prodaje, prodaje ili stavlja u promet škodljive životne namirnice, jelo ili piće ili druge škodljive proizvode,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko proizvode iz stava 1 ovog člana stavlja u promet bez izvršenog pregleda od strane ovlašćenog lica, kad je taj pregled propisima predviđen,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(3) Ako je djelo iz st.1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(4) Predmeti iz st. 1 i 2 ovog člana oduzeće se.

Nesavjesno vršenje pregleda životnih namirnica

Član 298

(1) Ovlašćeno lice koje nesavjesno izvrši pregled stoke za klanje, mesa namijenjenog za ishranu i drugih životnih namirnica ili protivno propisima ne izvrši pregled i time omogući da se stavi u promet meso ili druga životna namirnica škodljiva za zdravlje ljudi,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Zagađivanje vode za piće i životnih namirnica

Član 299

(1) Ko kakvom škodljivom materijom zagadi vodu koja ljudima služi za piće ili životne namirnice,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga

Član 300

(1) Ko neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nudi na prodaju ili ko radi prodaje kupuje, drži ili prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Ko neovlašćeno unese u Crnu Goru supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,

kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(3) Ako je djelo iz st.1 i 2 ovog člana izvršeno od strane više lica, ili je učinilac ovog djela organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(4) Učinilac djela iz stava 1 do 3 ovog člana koji otkrije od koga nabavlja drogu može se osloboditi od kazne.

(5) Ko neovlašćeno pravi, nabavlja, posjeduje ili daje na upotrebu opremu, materijal ili supstance za koje zna da su namijenjene za proizvodnju opojnih droga,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(6) Opojne droge i sredstva za njihovo pravljenje oduzeće se.

Omogućavanje uživanja opojnih droga

Član 301

(1) Ko navodi drugog na uživanje opojne droge ili mu daje opojnu drogu da je uživa on ili drugo lice ili stavi na raspolaganje prostorije radi uživanja opojne droge ili na drugi način omogućuje drugom da uživa opojnu drogu,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prema maloljetnom licu ili prema više lica ili je izazvalo naročito teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(3) Opojne droge oduzeće se.

Teška djela protiv zdravlja ljudi

Član 302

(1) Ako usljed djela iz čl. 288 i 290 st. 1 i 2, 291, 293,  296 stav 1,  297 st. 1 i 2,  298 stav 1 i 299 stav 1 ovog zakonika, neko lice bude teško tjelesno povrijeđeno ili mu zdravlje bude teško narušeno,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ako je usljed djela iz čl. 288 i 290. st. 1 i 2, 291, 293, 296 stav 1, 297 st. 1 i 2,  298 stav 1 i 299 stav 1 ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(3) Ako usljed djela iz čl. 290 stav 3, 296 stav 2, 297 stav 3, 298 stav 2 i  299 stav 2 ovog zakonika neko lice bude teško tjelesno povrijeđeno ili mu zdravlje bude teško narušeno,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(4) Ako je usljed djela iz čl. 290 stav 3, 296 stav 2, 297 stav 3, 298 stav 2  i 299 stav 2 ovog zakonika nastupila smrt,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godine.

GLAVA DVADESET PETA

KRIVIČNA DJELA PROTIV ŽIVOTNE SREDINE

Zagađenje životne sredine

Član 303

(1) Ko kršeći propise o zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine zagađuje vazduh, vodu ili zemljište u većoj mjeri ili na širem prostoru,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog svijeta velikih razmjera ili do zagađenja životne sredine u toj mjeri da su za  njegovo otklanjanje potrebni duže vrijeme ili veliki troškovi,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je usljed djela iz stava 2 ovog člana došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog svijeta velikih razmjera ili do zagađenja životne sredine u toj mjeri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vrijeme ili veliki troškovi,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(5) Ako izrekne uslovnu osudu za djela iz st. 1 i 4 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mjere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Nepreduzimanje mjera zaštite životne sredine

Član 304

(1) Lice odgovorno za preduzimanje mjera zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine koje ne preduzme propisane mjere zaštite životne sredine,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana došlo do zagađenja vazduha, vode ili zemljišta u većoj mjeri ili na širem prostoru,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(4) Ako je usljed djela iz stava 2 ovog člana došlo do zagađenja vazduha, vode ili zamljišta u većoj mjeri ili na širem prostoru,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(5) Ako je usljed djela iz st. 1 i 3 ovog člana došlo do uništenja životinjskog ili biljnog svijeta velikih razmjera ili do zagađenja životne sredine u toj mjeri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vrijeme ili veliki troškovi,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(6) Ako je usljed djela iz st. 2 i 4 ovog člana došlo do uništenja životinjskog ili biljnog svijeta velikih razmjera ili do zagađenja životne sredine u toj mjeri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vrijeme ili veliki troškovi,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(7) Ako izrekne uslovnu osudu za djela iz st. 1 do 6 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mjere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu

Član 305

(1) Službeno ili odgovorno lice koje protivno propisima o zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine dozvoli izgradnju, stavljanje u pogon ili upotrebu objekata ili postrojenja ili primjenu tehnologije kojima se u većoj mjeri ili na širem prostoru zagađuje životna sredina,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana došlo do uništenja životinjskog ili biljnog svijeta velikih razmjera ili do zagađenja životne sredine u toj mjeri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vrijeme ili veliki troškovi,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako izrekne uslovnu osudu za djela iz st. 1 i 2 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mjere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Oštećenje objekata i uređaja za zaštitu životne sredine

Član 306

(1) Ko ošteti, uništi, ukloni ili na drugi način učini neupotrebljivim objekte ili uređaje za zaštitu životne sredine,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana došlo do zagađenja vazduha, vode ili zemljišta u većoj mjeri ili na širem prostoru,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Ako je usljed djela iz stava 2 ovog člana došlo do zagađenja vazduha, vode ili zemljišta u većoj mjeri ili na širem prostoru,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(5) Ako je usljed djela iz st. 1 i 3 ovog člana došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog svijeta velikih razmjera ili do zagađenja životne sredine u toj mjeri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vrijeme ili veliki troškovi,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(6) Ako je usljed djela iz st. 2 i 4 ovog člana došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog svijeta velikih razmjera ili do zagađenja životne sredine u toj mjeri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vrijeme ili veliki troškovi,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(7) Ako izrekne uslovnu osudu za djela iz st. 1 do 6 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mjere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Oštećenje životne sredine

Član 307

(1) Ko kršeći propise, korišćenjem prirodnih bogatstava, izgradnjom objekata, izvođe-njem kakvih radova ili na drugi način izazove oštećenje životne sredine u većoj mjeri ili na širem prostoru,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog svijeta velikih razmjera ili do zagađenja životne sredine u toj mjeri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vrijeme ili veliki troškovi,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je usljed djela iz stava 2 ovog člana došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog svijeta velikih razmjera ili do zagađenja životne sredine u toj mjeri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vrijeme ili veliki troškovi,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(5) Ako izrekne uslovnu osudu za djela iz st. 1 do 4 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mjere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Uništenje biljaka

Član 308

(1) Ko kršeći propise uništava ili oštećuje biljke u većoj mjeri ili na širem prostoru,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prema posebno zaštićenim biljnim vrstama,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(4) Ako je djelo iz stava 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Ubijanje i mučenje životinja

Član 309

(1) Ko kršeći propise ubije, ozleđuje ili muči životinje ili oštećuje ili razara njihova staništa u većoj mjeri ili na širem prostoru,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana došlo do ubijanja ili ozleđivanja životinja koje pripadaju posebno zaštićenim životinjskim vrstama,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Uništenje i oštećenje zaštićenog prirodnog dobra

Član 310

(1) Ko uništi ili ošteti zaštićeno prirodno dobro,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

Krađa zaštićenog prirodnog dobra

Član 311

(1) Ko izvršni krađu (član 239) zaštićenog  prirodnog dobra,

kazniće se zatvorom od jedne do šest godina.

(2) Ako je zaštićeno prirodno dobro oduzeto putem razbojničke krađe ili razbojništva ili ako vrijednost ukradenog zaštićenog prirodnog dobra prelazi iznos od trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ko prilikom izvođenja građevinskih, rudarskih, vodoprivrednih, poljoprivrednih ili drugih radova prisvoji prirodno dobro koje ima svojstva zbog kojih može biti proglašeno za zaštićeno prirodno dobro,

kazniće se prema odredbama st. 1 i 2 ovog člana.

Iznošenje u inostranstvo zaštićenog prirodnog dobra i posebno zaštićene biljke i životinje

Član 312

(1) Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo zaštićeno prirodno dobro ili posebno zaštićenu biljku ili životinju,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Za pokušaj će se kazniti.

Unošenje opasnih materija u Crnu Goru

Član 313

(1) Ko protivno propisima unese u Crnu Goru radioaktivne ili druge opasne materije ili opasne otpatke, ili ko vrši prevoz takvih materija preko teritorije Crne Gore,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ko zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja dozvoli ili omogući da se u Crnu Goru unesu materije ili otpaci iz stava 1 ovog člana ili vrši prevoz istih preko teritorije Crne Gore,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ko organizuje vršenje djela iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog člana kazniće se.

Nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija

Član 314

(1) Ko protivno propisima prerađuje, odlaže, sakuplja, skladišti ili prevozi radioaktivne ili druge opasne materije ili opasne otpatke,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ko zloupotrebom svog službenog položaja ili ovlašćenja dozvoli ili omogući preradu, odlaganje, sakupljanje, skladištenje ili prevoz materija ili otpadaka iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana došlo do uništenja životinjskog ili biljnog svijeta velikih razmjera ili do zagađenja životne sredine u toj mjeri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vrijeme ili veliki troškovi,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog člana kazniće se.

(5) Ako izrekne uslovnu osudu za djela iz st. 1 do 4 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme određene propisane mjere zaštite od jonizujućih zračenja ili druge propisane mjere zaštite.

Nedozvoljena izgradnja nukelarnih postrojenja

Član 315

Ko protivno propisima odobri ili pristupi izgradnji nuklearne elektrane, postojenja za proizvodnju nuklearnog goriva ili postrojenja za preradu isluženog nuklearnog otpada,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

 Neizvršenje odluke o mjerama zaštite životne sredine

Član 316

(1) Službeno ili odgovorno lice koje ne postupi po odluci nadležnog organa o predu-zimanju mjera zaštite životne sredine,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako izrekne uslovnu osudu za djelo iz stava 1 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preduzme mjere koje je nadležni organ odredio.

Povreda prava na informisanje o stanju životne sredine

Član 317

(1) Ko protivno propisima uskrati podatke ili da neistinite podatke o stanju životne sredine i pojavama koji su neophodni za procjenu opasnosti po životnu sredinu i preduzimanje mjera zaštite života i zdravlja ljudi,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko iznese u javnost neistinite podatke o stanju životne sredine i time izazove paniku ili značajnije uznemirenje građana.

Prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka

Član 318

(1) Ko za vrijeme epidemije neke bolesti životinja koja može ugroziti stočarstvo ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mjere za suzbijanje ili sprječavanje bolesti,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko za vrijeme postojanja opasnosti od bolesti i štetočina koje mogu ugroziti životinjski i biljni svijet ne postpupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mjere za suzbijanje ili sprječavanje bolesti odnosno štetočina.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupilo uginuće životinja, uništenje biljaka ili druga znatna šteta,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(5) Ko pritivno propisima prikriva postojanje zarazne bolesti kod životinja ili ne prijavi javnoj veterinarskoj službi, veterinaru koji obavlja privatnu praksu ili organu nadležnom za poslove veterinarstva, da postoje znaci koji ukazuju na to da takva bolest postoji, pa usljed toga nastupi širenje zarazne bolesti ili uginuće životinja ili druga znatna šteta,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Nesavjesno pružanje veterinarske pomoći

Član 319

(1) Veterinar ili ovlašćeni veterinarski radnik koji pri pružanju veterinarske pomoći prepiše ili primijeni očigledno nepodobno sredstvo ili očigledno nepodoban način liječenja ili uopšte nesavjesno postupa pri liječenju životinja i time prouzrokuje uginuće životinja ili drugu znatnu štetu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

Nadriveterinarstvo

Član 320

Ko se bez odgovarajuće stručne spreme  uz naknadu bavi liječenjem životinja ili pruža-njem drugih veterinarskih usluga,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

Proizvodnja štetnih sredstava za liječenje životinja

Član 321

(1) Ko proizvodi radi prodaje ili stavlja u promet sredstva za liječenje ili za sprječavanje zaraze kod životinja koja su opasna za njihov život ili zdravlje,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana prouzrokovano uginuće životinja ili druga znatna šteta,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

Zagađivanje hrane i vode za ishranu odnosno napajanje životinja

Član 322

(1) Ko kakvom škodljivom materijom zagadi hranu ili vodu koje služe za ishranu ili napajanje životinja i time dovede u opasnost njihov život ili zdravlje,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko kakvom škodljivom materijom zagadi vodu u ribnjaku, jezeru, rijeci, kanalu ili moru ili poribljavanjem iz zaraženih voda prouzrokuje opasnost za opstanak riba ili drugih vodenih životinja.

(3) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana prouzrokovano uginuće životinja ili druga znatna šteta,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(4) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

Pustošenje šuma

Član 323

(1) Ko protivno propisima ili naredbama nadležnih organa vrši sječu ili krčenje šume, ili ko oštećuje stabla ili na drugi način pustoši šume ili obori jedno ili više stabala u parku, drvoredu ili na drugom mjestu gdje sječa nije dozvoljena,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ko djelo iz stava 1 ovog člana izvrši u zaštitnoj šumi, nacionalnom parku ili u drugoj šumi sa posebnom namjenom,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Šumska krađa

Član 324

(1) Ko radi krađe obori u šumi, parku ili drvoredu jedno ili više stabala, a količina obo-renog drveta je veća od jednog kubnog metra,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno u namjeri da se oboreno drvo proda, ili ako je količina oborenog drveta veća od pet kubnih metara ili ako je djelo izvršeno u zaštitnoj šumi, naiconalnom parku ili drugoj šumi sa posebnom namjenom,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Za pokušaj djela iz st. 1 i 2 ovog člana kazniće se.

Nezakonit lov

Član 325

(1) Ko lovi divljač za vrijeme lovostaja ili na području gdje je lov zabranjen,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(2) Ko neovlašćeno lovi na tuđem lovištu i ubije ili rani divljač ili je uhvati živu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(3) Ako je djelo iz stava 2 ovog člana učinjeno u odnosu na krupnu divljač,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(4) Ko lovi divljač čiji je lov zabranjen ili ko lovi bez posebne dozvole određenu vrstu divljači za čiji je lov potrebna takva dozvola ili ko lovi na način ili sredstvima kojima se divljač masovno uništava,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(5) Ulovljena divljač i sredstva za lov oduzeće se.

Nezakonit ribolov

Član 326

(1) Ko lovi ribu ili druge vodene životinje za vrijeme lovostaja ili u vodama u kojima je lov zabranjen,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(2) Ko lovi ribu ili druge vodene životinje eksplozivom, električnom strujom, otrovom, sredstvima za omamljivanje ili na način štetan za razmnožavanje tih životinja ili kojim se te životinje masovno uništavaju,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(3) Kaznom iz stava 2 ovog člana kazniće se i ko lovi ribu ili druge vodene životinje veće biološke vrijednosti ili u većoj količini ili pri lovu uništi veću količinu riba ili drugih vodenih životinja.

(4) Ulov i sredstva za ribolov oduzeće se.

GLAVA DVADESET ŠESTA

KRIVIČNA DJELA PROTIV OPŠTE SIGURNOSTI

LJUDI I IMOVINE

Izazivanje opšte opasnosti

Član 327

(1) Ko požarom, poplavom, eksplozijom, otrovom ili otrovnim gasom, radioaktivnim ili drugim jonizujućim zračenjem, električnom energijom, motornom silom ili kakvom drugom opšteopasnom radnjom ili opšteopasnim sredstvom izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se službeno ili odgovorno lice koje ne postavi propisane uređaje za zaštitu od požara, poplave, eksplozije, otrova ili otrovnog gasa, radio-aktivnih ili drugih jonizujućih zračenja, električne energije ili drugih opasnih sredstava ili ove uređaje ne održava u ispravnom stanju ili ih u slučaju potrebe ne stavi u dejstvo ili uopšte ne postupa po propisima ili tehničkim pravilima o mjerama zaštite i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima.

(3) Ako su djela iz st. 1 i 2 ovog člana učinjena na mjestu gdje je okupljen veći broj ljudi,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina.

(4) Ako je djelo iz st. 1 i 3 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Uništenje i oštećenje javnih uređaja

Član 328

(1) Ko uništi, ošteti, izmijeni, učini neupotrebljivim ili ukloni javni uređaj za vodu, toplotu, gas, električnu ili drugu energiju ili uređaje sistema veza ili drugi javni uređaj ili ometa njihovu upotrebu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastao znatan poremećaj u korišćenju ovih uređaja,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(4) Ako je djelo iz stava 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Izazivanje opasnosti neobezbjeđenjem mjera zaštite na radu

Član 329

(1) Ko u rudnicima, fabrikama, radionicama, na gradilištima ili na drugom mjestu rada ošteti ili ukloni zaštitne uređaje i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u rudniku, fabrici, radionici, na gradilištu ili na drugom mjestu rada koje ne postavi zaštitne uređaje ili ih ne održava u ispravnom stanju ili ih u slučaju potrebe ne stavi u dejstvo ili uopšte ne postupa po propisima ili tehničkim pravilima o mjerama zaštite na radu i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(4) Ako izrekne uslovnu osudu za djelo iz stava 2 ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku obezbijedi postavljanje, održavanje ili korišćenje zaštitnih uređaja.

Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova

Član 330

(1) Lice odgovorno za projektovanje, rukovođenje ili izvođenje gradnje ili građevinskih radova, koje pri izvođenju tih radova ne postupi po propisima ili opštepriznatim tehničkim pravilima i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Oštećenje brana i vodoprivrednih objekata

Član 331

(1) Ko ošteti, uništi li učini neupotrebljivim branu ili drugi vodoprivredni objekat ili uređaj za zaštitu od prirodnih nepogoda,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prema objektu ili uređaju većeg značaja,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je djelo iz stava 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Uništenje, oštećenje i uklanjanje znakova kojima se upozorava na opasnost

Član 332

(1) Ko uništi, ošteti ili ukloni znak kojim se upozorava na kakvu opasnost,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko uništi, ošteti ili ukloni saobraćajni uređaj, sredstvo, znak ili uređaj za signalizaciju ili zaštitnu i odbojnu ogradu koji služe bezbjednosti saobraćaja.

Zloupotreba telekomunikacionih znakova

Član 333

(1) Ko zloupotrijebi ili bez potrebe otpravi međunarodno ugovoreni znak za pozivanje u pomoć ili znak da prijeti opasnost ili ko telekomunikacionim znakom obmane da postoji sigurnost ili ko zloupotrijebi međunarodno ugovoreni komunikacioni znak,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila opasnost za život ljudi ili imovinu većeg obima,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Neotklanjanje opasnosti

Član 334

(1) Ko ne prijavi nadležnom organu, odnosno drugom nadležnom subjektu da postoji požar, poplava, eksplozija, saobraćajna nezgoda ili neka druga opasnost za život ili tijelo ljudi ili imovinu većeg obima ili ne preduzme mjere da se ta opasnost otkloni, iako je to mogao da učini bez opasnosti za sebe ili drugog,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ko spriječi drugog u preduzimanju mjera za otklanjanje požara, poplave, eksplozije, saobraćajne nezgode ili druge opasnosti za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Nedozvoljeno postupanje sa eksplozivnim i zapaljivim materijalom

Član 335

(1) Ko protivno propisima skladišti, drži, prevozi ili preda na prevoz javnim saobraćajnim sredstvom ekplozivni ili lako zapaljivi materijal ili takav materijal sam prenosi koristeći se javnim saobraćajnim sredstvom,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko nedozvoljeno u prostoriju ili drugi objekat gdje se okuplja veći broj ljudi unese eksplozivni ili lako zapaljivi materijal ili ko takav materijal donese na mjesto gdje je okupljen veći broj ljudi ili gdje takvo okupljanje predstoji.

(3) Ko u jamu sa metanom ili drugim zapaljivim gasom ili opasnom ugljenom prašinom ili u objekat na naftnom ili gasnom polju unese ili pokuša da unese lako zapaljivu materiju ili druge stvari čije je unošenje u takvu jamu, odnosno objekat zabranjeno,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(4) Kaznom iz stava 3 ovog člana kazniće se i ko se pri ulasku u magacin, skladište ili spremište eksplozivnih sredstava ne pridržava propisanih mjera zaštite.

(5) Ako je djelo iz st. 3 i 4 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Neovlašćeno pribavljanje i raspolaganje nuklearnim materijama

Član 336

Ko neovlašćeno pribavlja, posjeduje, koristi, prevozi, daje drugom nuklearne materije ili omogućava drugom da do njih dođe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Ugrožavanje sigurnosti nukelarnim materijama

Član 337

(1) Ko prijetnjom da će upotrijebiti nuklearnu materiju ugrozi sigurnost ljudi,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno u namjeri da se neko prinudi da nešto učini ili ne učini,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je učinilac djela iz st. 1 i 2 ovog člana ostvario prijetnju usljed čega je nastupila teška tjelesna povreda ili imovinska šteta velikih razmjera,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(4) Ako je učinilac djela iz st. 1 i 2 ovog člana ostvario prijetnju usljed čega je nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

Teška djela protiv opšte sigurnosti

Član 338

(1) Ako je usljed djela iz čl. 327 st. 1 do 3,  328 st. 1 i 2, 329 st. 1 i 2, 330 stav 1 i  333 ovog zakonika, nastupila teška tjelesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmjera,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ako je usljed djela iz čl. 327 st. 1 do 3, 328 st. 1 i 2, 329 st. 1 i 2, 330 stav 1 i  333 ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(3) Ako je usljed djela iz čl. 327 stav 4, 328 st. 3 i 4, 329 stav 3 i 330 stav 2 ovog zakonika nastupila teška tjelesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmjera,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(4) Ako je usljed djela iz čl. 327 stav 4, 328 st. 3 i 4, 329 stav 3 i 330 stav 2 ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

GLAVA DVADESET SEDMA

KRIVIČNA DJELA PROTIV BEZBJEDNOSTI

JAVNOG SAOBRAĆAJA

Ugrožavanje javnog saobraćaja

Član 339

(1) Učesnik u saobraćaju na putevima koji se ne pridržava saobraćajnih propisa i time tako ugrozi javni saobraćaj da dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovinu većeg obima, pa time iz nehata drugog lako tjelesno povrijedi ili drugom prouzrokuje imovinsku štetu koja prelazi iznos od hiljadu eura,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ko se ne pridržava saobraćajnih propisa i time ugrozi željeznički, brodski, autobuski saobraćaj ili saobraćaj žičarom tako da dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovinu većeg obima,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do šest godina.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom

Član 340

(1) Ko uništenjem, uklanjanjem ili težim oštećenjem saobraćajnih uređaja, sredstava, znakova ili uređaja za signalizaciju ili zaštitnih i odbojnih ograda koji služe bezbjednosti javnog saobraćaja na putevima, davanjem pogrešnih znakova ili signala, postavljanjem prepreka na saobraćajnicama ili drugi sličan način tako ugrozi javni saobraćaj da time dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovinu većeg obima,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ko na način iz stava 1 ovog člana ugrozi željeznički, brodski, autobuski ili saobraćaj žičarom i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili imovinu većeg obima,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja

Član 341

(1) Ko nepropisnim ili nepravilnim upravljanjem letom vazduhoplova, propuštanjem dužnosti ili nadzora u vezi sa bezbjednošću vazdušnog saobraćaja, davanjem netačnih oba-vještenja od značaja za bezbjedan let vazduhoplova ili na drugi način dovede u opasnost bezbjednost vazdušnog saobraćaja,

kazniće se zatvorom od jedne do šest godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata ili nehatnim uništenjem ili oštećenjem uređaja za navigaciju ili nehatnim nanošenjem druge štete na vazduhoplovu,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja nasiljem

Član 342

(1) Ko nasiljem prema licu u vazduhoplovu, postavljanjem ili unošenjem u vazduhoplov eksplozivne ili druge opasne naprave ili supstance ili uništenjem ili oštećenjem uređaja za navigaciju ili prouzrokovanjem druge štete vazduhoplovu dovede u opasnost bezbjednost vazdušnog saobraćaja,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda nekog lica ili prouzrokovana šteta velikih razmjera,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

Otmica vazduhoplova, broda i drugog prevoznog sredstva

Član 343

(1) Ko silom ili prijetnjom da će upotrijebiti silu preuzme kontrolu nad vazduhoplovom koji se nalazi u letu ili nad brodom u toku plovidbe ili nad drugim javnim prevoznim sredstvom u toku vožnje,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda nekog lica ili prouzrokovana šteta velikih razmjera,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

Nepružanje pomoći brodu ili drugom plovnom objektu i licima u opasnosti na moru i unutrašnjim vodama

Član 344

(1) Zapovjednik broda, čamca ili drugog plovnog objekta koji učestvuje u plovidbi, lice koje ga zamjenjuje ili lice koje samo upravlja nekim od navedenih plovnih objekata, koji protivno propisima ne preduzme spasavanje na moru ili unutrašnjim vodama broda, čamca ili drugog plovnog objekta, lica ili stvari koji su u opasnosti, ako je bez opasnosti za svoj brod, čamac ili drugi plovni objekat mogao da preduzme spasavanje,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Lice iz stava 1 ovog člana koje protivno propisima ne ukloni sa plovnog puta na unutrašnjim vodama plovni objakat sa kojim se sudario plovni objekat kojim ono zapovijeda ili upravlja, a moglo je to da učini bez opasnosti za taj plovni objekat,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Piratstvo

Član 345

(1) Član posade ili putnik privatnog broda ili privatnog vazduhoplova koji na otvorenom moru ili na mjestu koje ne potpada pod vlast nijedne države učini nasilje ili razbojništvo prema licima na drugom brodu ili vazduhoplovu ili zadrži, oduzme, ošteti ili uništi drugi brod ili vazduhoplov ili dobra koja se nalaze na njima ili prouzrokuje štetu velikih razmjera,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ako djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učini član posade ili putnik ratnog ili drugog državnog broda ili ratnog ili drugog državnog vazduhoplova čija se posada pobunila i preuzela kontrolu nad brodom ili vazduhoplovom, kazniće se kaznom predviđenom za to djelo.

Nesavjesno vršenje nadzora nad javnim saobraćajem

Član 346

(1) Službeno ili odgovorno lice kojem je povjeren nadzor nad stanjem i održavanjem saobraćajnica i objekata na njima, prevoznim sredstvima ili javnim saobraćajem ili nad ispunjavanjem propisanih uslova rada vozača, ili kojem je povjereno rukovođenje vožnjom, koje nesavjesnim vršenjem svoje dužnosti izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice koje izda nalog za vožnju ili dopusti vožnju, iako zna da vozač zbog umora, uticaja alkohola ili drugih razloga nije u stanju

da bezbjedno upravlja vozilom ili da vozilo nije ispravno i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi

Član 347

(1) Vozač motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomoći lice koje je tim prevoznim sredstvom povrijeđeno ili čiju je povredu tim sredstvom prouzrokovao,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ako je usljed nepružanja pomoći nastupila teška tjelesna povreda povrijeđenog lica,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(3) Ako je usljed nepružanja pomoći nastupila smrt povrijeđenog lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do četiri godine.

Teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja

Član 348

(1) Ako je usljed djela iz čl. 339 st. 1 i 2, 340 st. 1 i 2, 341 stav 1, 344 i 346 st. 1 i 2 ovog  zakonika nastupila teška tjelesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmjera,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ako je usljed djela iz čl. 339 st. 1 i 2, 340 st. 1 i 2, 341 stav 1, 344 i 346 st. 1 i 2 ovog  zakonika nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(3) Ako je usljed djela iz čl. 339 stav 3, 340 stav 3, 341 stav 2 i 346 stav 3 ovog  zakonika nastupila teška tjelesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmjera,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(4) Ako je usljed djela iz čl. 339 stav 3, 340 stav 3, 341 stav 2 i 346 stav 3 ovog  zakonika nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

GLAVA DVADESET OSMA

KRIVIČNA DJELA PROTIV

BEZBJEDNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA

Oštećenje računarskih podataka i programa

Član 349

(1) Ko neovlašćeno izbriše, izmijeni, ošteti, prikrije ili na drugi način učini neupotrebljivim računarski podatak ili program,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(4) Uređaji i sredstva kojima je učinjeno krivično djelo iz st. 1 i 2 ovog člana, ako su u svojini učinioca, oduzeće se.

Računarska sabotaža

Član 350

Ko unese, uništi, izbriše, izmijeni, ošteti, prikrije ili na drugi način učini neupotrebljivim računarski podatak ili program ili uništi ili ošteti računar ili drugi uređaj za elektronsku obradu i prenos podataka sa namjerom da onemogući ili znatno omete postupak elektronske obrade i prenosa podataka koji su od značaja za državne organe, javne službe, ustanove, privredna društva ili druge subjekte,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Pravljenje i unošenje računarskih virusa

Član 351

(1) Ko napravi računarski virus u namjeri njegovog unošenja u tuđ računar ili računarsku mrežu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je učinilac unio računarski virus u tuđ računar ili računarsku mrežu i time prouzrokovao štetu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(3) Uređaj i sredstva kojima je učinjeno krivično djelo iz st. 1 i 2 ovog člana oduzeće se.

Računarska prevara

Član 352

(1) Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u namjeri da sebi ili drugom pribavi pritivpravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od trideset hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(4) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini samo u namjeri da drugog ošteti,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Neovlašćeno korišćenje računara ili računarske mreže

Član 353

Ko neovlašćeno koristi računarske usluge ili računarsku mrežu u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri mjeseca.

Ometanje funkcionisanja elektronske obrade i prenosa podataka i računarske mreže

Član 354

(1) Ko neovlašćeno pristupi elektronskoj obradi podataka ili računarskoj mreži ili izazove zastoj ili poremeti funkcionisanje elektronske obrade i prenosa podataka ili mreže,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ako su usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupile teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru i računarskoj mreži

Član 355

(1) Ko se, kršeći mjere zaštite, neovlašćeno uključi u računar ili računarsku mrežu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ko upotrijebi podatak dobijen na način predviđen u stavu 1 ovog člana,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(3) Ako su usljed djela iz stava 2 ovog člana nastupile teške posljedice za drugog,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Sprječavanje i organičavanje pristupa javnoj  računarskoj mreži

Član 356

(1) Ko neovlašćeno sprječava ili ometa pristup javnoj računarskoj mreži,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

GLAVA DVADESET DEVETA

KRIVIČNA DJELA PROTIV USTAVNOG UREĐENJA I BEZBJEDNOSTI

REPUBLIKE CRNE GORE I SCG

Ugrožavanje nezavisnosti

Član 357

Ko na protivustavan način pokuša da dovede Crnu Goru ili SCG u položaj potčinjenosti ili zavisnosti prema nekoj drugoj državi,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

Priznavanje kapitulacije ili okupacije

Član 358

Građanin Crne Gore koji potpiše ili prizna kapitulaciju ili prihvati ili prizna okupaciju Crne Gore, SCG ili pojedinog njenog dijela,

kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

Ugrožavanje teritorijalne cjeline

Član 359

(1) Ko silom ili na drugi protivustavan način pokuša da otcijepi neki dio teritorije Crne Gore ili SCG ili da dio te teritorije pripoji drugoj državi,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(2) Ko silom ili na drugi protivustavan način pokuša da izmijeni granice između država članica SCG,

kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

Napad na ustavno uređenje

Član 360

Ko silom ili prijetnjom upotrebe sile pokuša da promijeni ustavno uređenje Crne Gore ili SCG,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

Svrgavanje najviših državnih organa

Član 361

Ko silom ili prijetnjom upotrebe sile pokuša da svrgne neki od najviših državnih organa Crne Gore ili SCG ili predstavnika tih organa,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja

Član 362

(1) Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti Crne Gore ili SCG poziva ili podstiče da se silom promijeni njihovo ustavno uređenje, svrgnu najviši državni organi ili predstavnici tih organa,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini uz pomoć iz inostranstva, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ko u namjeri rasturanja izrađuje ili umnožava materijal koji je po svom sadržaju takav da poziva ili podstiče na vršenje djela iz stava 1 ovog člana ili ko upućuje ili prebacuje na teritoriju SCG takav materijal ili drži veću količinu tog materijala u namjeri da ga on ili neko drugi rastura,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Ubistvo najviših predstavnika državne zajednice  i država članica

Član 363

Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti Crne Gore ili SCG liši života predsjednika SCG, predsjednika države članice, predsjednika Skupštine SCG, predsjednika skupštine države članice, predsjednika vlade države članice, predsjednika Suda SCG, predsjednika ustavnog suda države članice, predsjednika vrhovnog suda države članice ili najvišeg tužioca države članice,

kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

Oružana pobuna

Član 364

(1) Ko učestvuje u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavnog uređe-nja, bezbjednosti ili teritorijalne cjeline Crne Gore ili SCG,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(2) Organizator ili kolovođa pobune,

kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

Terorizam

Član 365

Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti Crne Gore ili SCG izazove eksploziju ili požar ili preduzme druge opšteopasne radnje ili izvrši otmicu nekog lica ili drugi akt nasilja ili prijeti preduzimanjem kakve opšteopasne radnje ili upotrebom nuklearnog, hemijskog, bakteriološkog ili drugog opšteopasnog sredstva čime može da izazove osjećanje straha ili nesigurnosti kod građana,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

Diverzija

Član 366

Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti Crne Gore ili SCG rušenjem, paljenjem ili na drugi način uništi ili ošteti industrijski, poljoprivredni ili drugi privredni objekat, saobraćajno sredstvo, uređaj ili postrojenje, uređaj sistema veze, uređaj javne upotrebe za vodu, toplotu, gas ili energiju, branu, skladište, zgradu ili kakav drugi objekat koji ima veći značaj za bezbjednost ili snabdijevanje građana ili za privredu ili za funkcionisanje javnih službi,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

Sabotaža

Član 367

Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti Crne Gore ili SCG na prikriven, podmukao ili drugi sličan način u vršenju svoje službene dužnosti ili radne obaveze prouzrokuje štetu koja prelazi iznos od petnaest hiljada eura za državni organ ili organizaciju u kojoj radi ili za drugi državni organ ili drugu organizaciju,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

Špijunaža

Član 368

(1) Ko tajne vojne, ekonomske ili službene podatke ili dokumente saopšti, preda ili učini dostupnim stranoj državi, stranoj organizaciji ili licu koje im služi,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(2) Ko za stranu državu ili organizaciju stvara obavještajnu službu u Crnoj Gori ili njom rukovodi,

kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ko stupi u stranu obavještajnu službu, prikuplja za nju podatke ili na drugi način pomaže njen rad,

kazniće se zatvorom  od dvije do deset godina.

(4) Ko pribavlja tajne podatke ili dokumente u namjeri da ih saopšti ili preda stranoj državi, stranoj organizaciji ili licu koje im služi,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(5) Ako su usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupile teške posljedice za bezbjednost, ekonomsku ili vojnu moć zemlje,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

(6)Tajnim se smatraju oni vojni, ekonomski ili službeni podaci ili dokumenti koji su zakonom, drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donesenim na osnovu zakona proglašeni tajnim, kao i podaci i dokumenti koji su dostupni samo određenom krugu lica, a čije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posljedice za bezbjednost, odbranu ili za političke, vojne ili ekonomske interese zemlje.

Odavanje državne tajne

Član 369

(1) Ko neovlašćeno nepozvanom licu saopšti, preda ili učini dostupnim podatke ili dokumente koji su mu povjereni ili do kojih je na drugi način došao, a koji predstavljaju državnu tajnu,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno za vrijeme neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, oružanog sukoba ili vanrednog stanja ili je dovelo do ugrožavanja bezbjednosti, ekonomske ili vojne snage Crne Gore ili SCG,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(3) Ako je djelo iz stava 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina.

(4) Državnom tajnom smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom, drugim propisom ili odlukom nadležnog organa doneseni na osnovu zakona proglašeni državnom tajnom i čije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posljedice za bezbjednost, odbranu ili za političke, vojne ili ekonomske interese  Crne Gore ili SCG.

(5) Državnom tajnom, u smislu stava 4 ovog člana, ne smatraju se podaci ili dokumenti koji su upravljeni na ugrožavanje ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore ili SCG.

Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti

Član 370

(1) Ko izaziva i raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među narodima ili etničkim zajednicama koje žive u Crnoj Gori,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prinudom, zlostavljanjem, ugrožavanjem sigurnosti, izlaganjem poruzi nacionalnih, etničkih ili vjerskih simbola, oštećenjem tuđih stvari, skrnavljenjem spomenika, spomen-obilježja ili grobova,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ko djelo iz st. 1 i 2 ovog člana vrši zloupotrebom položaja ili ovlašćenja ili ako je usljed tih djela došlo do nereda, nasilja ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda, nacionalnih manjina ili etničkih grupa koje žive u Crnoj Gori,

kazniće se za djelo iz stava 1 ovog člana zatvorom od jedne do osam godina, a za djelo iz stava 2 zatvorom od dvije do deset godina.

Povreda teritorijalnog suvereniteta

Član 371

Ko kršeći pravila međunarodnog prava prodre na teritoriju Crne Gore ili teritoriju SCG,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Udruživanje radi protivustavne djelatnosti

Član 372

(1) Ko stvara grupu ili drugo udruženje lica radi vršenja krivičnih djela iz čl. 357 do 362 čl. 364 do 367 i člana 373 stav 3 ovog zakonika,

kazniće se kaznom propisanom za djelo za čije vršenje je udruženje organizovano.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko se sa drugim dogovori da izvrši neko od djela navedenih u stavu 1 ovog člana, a može se i blaže kazniti.

(3) Ko postane pripadnik nekog udruženja iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Učinilac djela iz stava 1 ovog člana koji otkrivanjem udruženja ili na drugi način spriječi izvršenje krivičnih djela predviđenih u stavu 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom do tri godine, a može se i osloboditi od kazne.

(5) Pripadnik udruženja iz stava 3 ovog člana koji otkrije udruženje prije nego što je u njegovom sastavu ili za njega učinio neko krivično djelo predviđeno u stavu 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom do jedne godine, a može se i osloboditi od kazne.

Pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore ili SCG

Član 373

(1) Ko priprema izvršenje krivičnog djela iz čl. 357 do 367 i člana 368 st. 1 i 2 ovog zakonika,

kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

(2) Ko upućuje ili prebacuje na teritoriju Crne Gore ili teritoriju SCG lica ili oružje, eksploziv, otrove, opremu, municiju ili drugi materijal radi izvršenja jednog ili više krivičnih djela iz ove glave,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(3) Pripremanje iz stava 1 ovog člana sastoji se u nabavljanju ili osposobljavanju sredstava za izvršenje krivičnog djela, u otklanjanju prepreka za izrvršenje krivičnog djela, u dogovaranju, planiranju ili organizovanju sa drugim izvršenje krivičnog djela ili u drugim radnjama kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog djela.

Teška djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Crne Gore i SCG

Član 374

(1) Za krivično djelo iz čl. 359 do 361 i čl. 364 do 367 ovog zakonika koje je imalo za posljedicu smrt jednog ili više lica ili je izazvalo opasnost za život ljudi ili je praćeno teškim nasiljima ili velikim razaranjima ili je dovelo do ugrožavanja bezbjednosti ekonomske ili vojne snage zemlje,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

(2) Ako je pri izvršenju djela iz stava 1 ovog člana učinilac sa umišljajem lišio života jedno ili više lica,

kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset godina.

(3) Kaznom iz stava 2 ovog člana kazniće se i ko učini krivično djelo iz člana 357, čl. 359 do 362, čl. 364 do 368, čl. 372 i 373 stav 2 ovog zakonika za vrijeme neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, oružanog sukoba ili vanrednog stanja.

GLAVA TRIDESETA

KRIVIČNA DJELA PROTIV DRŽAVNIH ORGANA

Sprječavanje službenog lica u vršenju službene radnje

Član 375

(1) Ko silom ili prijetnjom da će neposredno upotrijebiti silu spriječi službeno lice u vršenju službene radnje koju preduzima u okviru svojih ovlašćenja ili ga na isti način prinudi na vršenje službene radnje,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako prilikom izvršenja djela iz stava 1 ovog člana učinilac uvrijedi ili zlostavi službeno lice ili mu nanese laku tjelesnu povredu ili prijeti upotrebom oružja,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Ko djelo iz st.1 i 2 ovog člana učini prema sudiji ili državnom tužiocu pri vršenju njihove sudijske, odnosno tužilačke dužnosti ili službenom licu u vršenju poslova javne ili državne bezbjednosti ili dužnosti čuvanja javnog reda i mira, sprječavanja ili otkrivanja krivičnog djela, hvatanja učinioca krivičnog djela ili čuvanja lica lišenog slobode,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Za pokušaj djela iz st. 1 i 2 ovog člana kazniće se.

(5) Ako je učinilac djela iz st. 1 do 3 ovog člana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem službenog lica, može se osloboditi od kazne.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Član 376

(1) Ko napadne ili prijeti da će napasti službeno lice u vršenju službene dužnosti,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je pri izvršenju djela iz stava 1 ovog člana službenom licu nanesena laka tjelesna povreda ili je prijećeno upotrebom oružja,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno prema sudiji ili  državnom tužiocu u vezi sa vršenjem njihove sudijske, odnosno tužilačke dužnosti ili službenom licu u vršenju poslova javne ili državne bezbjednosti,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Za pokušaj djela iz st. 1 i 2 ovog člana kazniće se.

(5) Učinilac djela iz st. 1 do 3 ovog člana koji je bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem službenog lica može se osloboditi od kazne.

Učestvovanje u grupi  koja spriječi službeno lice u vršenju službene radnje

Član 377

(1) Ko učestvuje u grupi ljudi koja zajedničkim djelovanjem spriječi službeno lice u vršenju službene radnje ili ga na isti način prinudi na vršenje službene radnje,

kazniće se za samo učestvovanje zatvorom do dvije godine.

(2) Za pokušaj će se kazniti.

(3) Kolovođa grupe koja izvrši djelo iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Pozivanje na otpor

Član 378

(1) Ko druge poziva na otpor ili na neposlušnost prema zakonitim odlukama ili mjerama državnih organa ili prema službenom licu u vršenju službene radnje,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana došlo do nesprovođenja ili znatnog otežavanja sprovođenja zakonite odluke ili  mjere državnih organa,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Nepostupanje po naredbi za udaljavanje

Član 379

(1) Ko se ne udalji iz grupe ljudi koju je ovlašćeno službeno ili ovlašćeno vojno lice pozvalo da se raziđe u prilikama kad je javni red ugrožen,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri mjeseca.

(2) Kolovođa grupe koji izvrši djelo iz stava 1 ovog člana,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Neučestvovanje u otklanjanju opšte opasnosti

Član 380

Ko protivno naređenju nadležnog organa, odnosno drugog nadležnog subjekta, bez opravdanog razloga, odbije da učestvuje u otklanjanju opasnosti nastale usljed požara, poplave, zemljotresa ili drugog udesa,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri mjeseca.

Skidanje i povreda službenog pečata i znaka

Član 381

(1) Ko skine ili povrijedi službeni pečat ili znak koji je ovlašćeno službeno lice stavilo radi osiguranja predmeta ili prostorije ili ko, bez skidanja ili povrede pečata ili znaka, uđe u takvu prostoriju ili otvori predmet na koji je bio stavljen službeni pečat ili znak,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Za pokušaj će se kazniti.

Oduzimanje i uništenje službenog pečata i službenog spisa

Član 382

(1) Ko protivpravno oduzme, sakrije, uništi, ošteti ili na drugi način učini neupotrebljivim službeni pečat, knjigu, spis ili ispravu koja pripadaju državnom organu, privrednom društvu, ustanovi ili drugom subjektu koji vrši javna ovlašćenja ili se kod njih nalazi,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Za pokušaj će se kazniti.

Lažno predstavljanje

Član 383

(1) Ko se u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu štetu, lažno predstavlja kao službeno ili vojno lice ili neovlašćeno nosi kakve znake službenog ili vojnog lica,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko izvrši kakvu radnju koju je ovlašćeno da izvrši samo određeno službeno ili vojno lice.

Samovlašće

Član 384

(1) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno upotrebom sile ili prijetnje,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prijetnjom ubistvom ili teškom tjelesnom povredom,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Ko djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učini za drugog,

kazniće se kaznom propisanom za to djelo.

(5) Ako je djelo iz stava 1 i stava 4 u vezi sa stavom 1 ovog člana učinjeno na štetu građana, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

GLAVA TRIDESET PRVA

KRIVIČNA DJELA PROTIV PRAVOSUĐA

Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela

Član 385

(1) Ko zna da se priprema izvršenje krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći pet godina zatvora ili teža kazna, pa u vremenu kad je još bilo moguće spriječiti njegovo izvršenje to ne prijavi, a djelo bude pokušano ili izvršeno,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako nije prijavljeno pripremanje krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od trideset godina,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Za djelo iz stava 1 ovog člana neće se kazniti lice kojem je učinilac bračni drug, lice sa kojim učinilac živi u trajnoj vanbračnoj zajednici, srodnik po krvi u pravoj liniji, brat ili sestra, usvojilac ili usvojenik, kao i bračni drug nekog od navedenih lica, odnosno lice koje sa nekim od njih živi u trajnoj vanbračnoj zajednici.

Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca

Član 386

(1) Ko zna da je neko lice učinilo krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od trideset godina ili zna samo da je takvo djelo učinjeno pa to ne prijavi prije nego što su djelo, odnosno učinilac otkriveni,

kazniće se zatvorom do dvije godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i službeno ili odgovorno lice koje svjesno propusti da prijavi krivično djelo za koje je saznalo u vršenju svoje dužnosti, ako se za to djelo po zakonu može izreći pet godina zatvora ili teža kazna.

(3) Za neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca iz st. 1 i 2 ovog člana neće se kazniti lice kojem je učinilac bračni drug ili sa kojim živi u trajnoj vanbračnoj zajednici, srodnik po krvi u pravoj liniji, brat ili sestra, usvojilac ili usvojenik, kao i bračni drug nekog od navedenih lica, odnosno lice koje sa nekim od njih živi u trajnoj vanbračnoj zajednici, kao i branilac, ljekar ili vjerski ispovjednik učinioca.

Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela

Član 387

(1) Ko krije učinoca krivičnog djela ili mu prikrivanjem sredstava kojima je djelo učinjeno, tragova ili na drugi način pomaže da ne bude otkriven ili ko krije osuđeno lice ili preduzima druge radnje kojima se ide za tim da se ne izvrši izrečena kazna, mjera bezbjednosti ili da se ne primijene vaspitne mjere upućivanja u vaspitnu ustanovu ili vaspitno-popravni dom,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(2) Ko pruži pomoć učinocu krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ko pruži pomoć učiniocu krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora od trideset godina,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Kazna za djelo iz stava 1 ovog člana ne može biti teža ni po vrsti ni po visini od kazne propisane za krivično djelo koje je izvršilo lice kojem je pružena pomoć.

(5) Za djelo iz st. 1 do 3 ovog člana neće se kazniti lice kojem je učinilac bračni drug, lice sa kojim učinilac živi u trajnoj vanbračnoj zajednici, srodnik po krvi u pravoj liniji, brat ili sestra, usvojilac ili usvojenik, kao i bračni drug nekog od navedenih lica, odnosno lice koje sa nekim od njih živi u trajnoj vanbračnoj zajednici.

Lažno prijavljivanje

Član 388

(1) Ko prijavi određeno lice da je učinilo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, a zna da to lice nije učinilac tog djela,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko podmetanjem tragova krivičnog djela ili na drugi način izazove pokretanje krivičnog postupka zbog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti protiv lica za koje zna da nije učinilac tog djela.

(3) Ko sam sebe prijavi da je učinio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, iako zna da ga nije učinio,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(4) Kaznom iz stava 3 ovog člana kazniće se i ko prijavi da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, iako zna da to djelo nije učinjeno.

Davanje lažnog iskaza

Član 389

(1) Svjedok, vještak, prevodilac ili tumač, koji da lažan iskaz pred sudom, u discipli-nskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili u drugom zakonom propisanom postupku,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i stranka koja prilikom izvođenja dokaza saslu-šanjem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da lažan iskaz, a na ovom iskazu bude zasnovana odluka donesena u tom postupku.

(3) Ako je lažan iskaz dat u krivičnom postupku,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(4) Ako su usljed djela iz stava 3 ovog člana nastupile naročito teške posljedice za okrivljenog,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(5) Ako učinilac dobrovoljno opozove lažan iskaz prije nego što se donese konačna odluka,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri mjeseca, a može se i osloboditi od kazne.

Sprječavanje dokazivanja

Član 390

(1) Ko u namjeri da spriječi ili oteža dokazivanje sakrije, uništi, ošteti ili djelimično ili potpuno učini neupotrebljivom tuđu ispravu ili druge predmete koji služe za dokazivanje,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko ukloni, uništi, pokvari, pomjeri ili pre-mjesti kakav granični kamen, zemljomjerski znak ili uopšte kakav znak o svojini na nepo-kretnosti ili o pravu na upotrebu vode ili ko u istoj namjeri ovakav znak lažno postavi.

Povreda tajnosti postupka

Član 391

(1) Ko neovlašćeno otkrije ono što je saznao u sudskom, prekršajnom, upravnom ili drugom zakonom propisanom postupku, a što se po zakonu ne može objaviti ili je odlukom suda ili drugog nadležnog organa proglašeno kao tajna,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko bez dozvole suda objavi tok krivičnog postupka koji se vodi protiv maloljetnika ili odluku koja je u tom postupku donesena ili ko objavi ime maloljetnika protiv kojeg je postupak vođen ili podatke iz kojih se može saznati o kom se maloljetniku radi.

Pobuna lica lišenih slobde

Član 392

(1) Lica koja su na osnovu zakona lišena slobode koja se skupe u namjeri da se nasilno oslobode ili da zajednički napadnu lica čijem su nadzoru povjerena ili da ih silom ili prijetnjom da će neposredno upotrijebiti silu prinude da učine ili propuste nešto što je protivno njihovoj dužnosti,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Učinilac djela iz stava 1 ovog člana koji upotrijebi silu ili prijetnju,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Bjekstvo lica lišenog slobode

Član 393

Lice lišeno slobode na osnovu zakona koje upotrebom sile protiv nekog lica ili prijetnjom da će neposredno napasti na život ili tijelo pobjegne,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Omogućavanje bjekstva licu lišenom slobode

Član 394

(1) Ko silom, prijetnjom, obmanom ili na drugi način omogući bjekstvo licu koje je na osnovu zakona lišeno slobode,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ako djelo iz stava 1 ovog člana učine više lica udruženo ili je omogućeno bjekstvo više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Neizvršenje sudske odluke

Član 395

Službeno ili odgovorno lice koje odbije da izvrši pravosnažnu sudsku odluku ili je ne izvrši u zakonskom ili odlukom određenom roku,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Protivzakonito omogućavanje vršenja određenih poziva, funkcija, dužnosti, poslova i djelatnosti

Član 396

Ko omogući nekom licu vršenje određenih poziva, funkcija, dužnosti, poslova ili djelatnosti iako je znao da je vršenje istih tom licu zabranjeno pravosnažnom odlukom kojom mu je izrečena odgovarajuća mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera ili je takva zabrana nastupila kao pravna posljedica osude,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Nadripisarstvo

Član 397

Ko se bez odgovarajuće stručne spreme uz naknadu bavi pružanjem pravne pomoći,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

GLAVA TRIDESET DRUGA

KRIVIČNA DJELA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

Izazivanje panike i nereda

Član 398

(1) Ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vijesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mjera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno putem medija ili drugih sredstava javnog obavještavanja ili sličnih sredstava ili na javnom skupu,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Nasilničko ponašanje

Član 399

(1) Ko grubim vrijeđanjem ili zlostavljanjem drugog, vršenjem nasilja prema drugom, izazivanjem tuče ili drskim ili bezobzirnim ponašanjem značajnije ugrožava spokojstvo građana ili teže remeti javni red i mir,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno u grupi ili je pri izvršenju djela nekom licu nanesena laka tjelesna povreda ili je došlo do teškog ponižavanja građana,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Dogovor za izvršenje krivičnog djela

Član 400

Ko se sa drugim dogovori da izvrši određeno krivično djelo za koje se može izreći pet godina zatvora ili teža kazna,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Zločinačko udruživanje

Član 401

(1) Ko organizuje grupu ili drugo udruženje koja ima za cilj vršenje krivičnih djela za koje se može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako se djelo iz stava 1 ovog člana odnosi na udruženje koje ima za cilj vršenje krivičnih djela za koja se može  izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna,

organizator udruženja će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina, a pripadnik udruženja zatvorom do dvije godine.

(3) Ako se djelo iz stava 1 ovog člana odnosi na udruženje koje ima za cilj vršenje krivičnih djela za koja se može  izreći kazna zatvora od petnaest godina,

organizator udruženja će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina, a pripadnik udruženja zatvorom do tri godine.

(4) Ako se djelo iz stava 1 ovog člana odnosi na udruženje koje ima za cilj vršenje krivičnih dela za koja se može izreći kazna zatvora od dvadeset godina ili kazna zatvora od trideset godina,

organizator udruženja će se kazniti zatvorom najmanje deset ili kaznom zatvora od trideset godina, a pripadnik udruženja zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(5) Organizator udruženja iz st. 1 do 4 ovog člana koji otkrivanjem udruženja ili na drugi način spriječi izvršenje krivičnih djela radi čijeg vršenja je udruženje organizovano,

kazniće se zatvorom do tri godine, a može se i osloboditi.

(6) Pripadnik udruženja iz st. 2 do 4 ovog člana koji otkrije udruženje prije nego što je u njegovom sastavu ili za njega učinio neko krivično djelo predviđeno u st. 2 do 4 ovog člana radi čijeg vršenja je udruženje organizovano,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine, a može se i osloboditi od kazne.

Izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje krivičnog djela

Član 402

(1) Ko oružje, eksplozivne materije, sredstva potrebna za njihovo pravljenje ili otrov za koje zna da su namijenjeni za izvršenje krivičnog djela izrađuje, nabavlja ili drugom omogućava da do njih dođe,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ko napravi ili drugom ustupi sredstvo za obijanje ili provaljivanje, iako zna da je namijenjeno za izvršenje krivičnog djela,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija

Član 403

(1) Ko neovlašćeno izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmjenu, nosi ili drži vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je predmet djela iz stava 1 ovog člana vatreno oružje, municija, eksplozivne materije, rasprskavajuće ili gasno oružje čija izrada, prodaja, nabavka, razmjena, nošenje ili držanje nije dozvoljeno građanima,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je predmet djela iz st. 1 i 2 ovog člana veća količina oružja ili sredstava ili je u pitanju oružje ili druga sredstva velike razorne moći,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Učestvovanje u grupi koja izvrši krivično djelo

Član 404

(1) Ko učestvuje u grupi ljudi koja zajedničkim djelovanjem liši života neko lice ili mu nanese tešku tjelesnu povredu, izvrši paljevinu, ošteti imovinu u većem obimu ili učini drugo krivično djelo za koje se može izreći pet godina zatvora ili teža kazna ili koja pokuša da izvrši neko od tih djela,

kazniće se za samo učestvovanje zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Kolovođa grupe koja izvrši djelo iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Nedozvoljen prelaz državne granice

Član 405

(1) Ko bez propisane dozvole pređe ili pokuša da pređe granicu SCG, naoružan ili upotrebom nasilja,

kazniće se zatvorom  do jedne godina.

(2) Ko se bavi nedozvoljenim prebacivanjem drugih lica preko granice SCG ili ko iz koristoljublja omogućava drugom nedozvoljeni prelaz granice,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do jedne godine.

Zloupotreba znaka za pomoć i znaka za opasnost

Član 406

Ko zloupotrijebi znak za pomoć ili znak za opasnost ili neosnovano pozove u pomoć i time izazove preduzimanje nepotrebnih mjera državnih organa, protivpožarne ili druge nadle-žne organizacije ili izazove poremećaj u saobraćaju,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

Neovlašćeno organizovanje igara na sreću

Član 407

(1) Ko bez odobrenja nadležnog organa priređuje igre na sreću,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko se neovlašćeno bavi prodajom srećaka ili prijemom uplata za igre na sreću organizovane u inostranstvu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine

(3) Organizator igre na sreću ili učesnik u igri iz stava 1 ovog člana koji se posluži obmanom,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(4) Sredstva namijenjena ili upotrijebljena za izvršenje djela iz st. 1 do 3 ovog člana, kao i novac i drugi predmeti koji služe u igri na sreću, oduzeće se.

Neovlašćeno bavljenje određenim zanimanjem

Član 408

Ko se neovlašćeno i za nagradu bavi određenim zanimanjem za čije obavljanje je po zakonu ili drugim propisima donijetim na osnovu zakona potrebna dozvola nadležnog organa, odnosno nadležnog subjekta,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Neovlašćeno posjedovanje i korišćenje radio i televizijske stanice

Član 409

Ko protivno propisima o sistemu veza posjeduje ili koristi radio ili televizijsku stanicu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Povreda leša

Član 410

Ko neovlašćeno iskopa, odnese, sakrije ili uništi leš, dio leša ili pepeo ili druge posmrtne ostatke mrtvog,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Povreda groba

Član 411

(1) Ko neovlašćeno prekopa, razruši, ošteti ili grubo povrijedi grob ili drugo mjesto u kojem se umrli sahranjuje,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko neovlašćeno uništi, ošteti ili ukloni ili grubo povrijedi spomenik ili drugo spomen-obilježje umrlom licu.

(3) Ako su djelom iz st. 1 i 2 ovog člana ostvarena obilježja nekog težeg krivičnog djela, učinilac će se kazniti za to djelo.

GLAVA TRIDESET TREĆA

KRIVIČNA DJELA PROTIV PRAVNOG SAOBRAĆAJA

Falsifikovanje isprave

Član 412

(1) Ko napravi lažnu ili izda neistinitu ispravu ili preinači pravu ispravu u namjeri da se takva isprava upotrijebi kao prava ili ko takvu lažnu ili neistinitu ispravu upotrijebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno u pogledu javne isprave, testamenta, mjenice, čeka, javne ili službene knjige ili druge knjige koja se mora voditi na osnovu zakona,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog člana kazniće se.

Posebni slučajevi falsifikovanja isprave

Član 413

Smatraće se da čini djelo falsifikovanja isprave i kazniće se po članu 412 ovog zakonika:

    1) ko hartiju, blanket ili drugi predmet na kojem je neko lice stavilo svoj potpis neovla-šćeno popuni izjavom koja ima vrijednost za pravne odnose;

    2) ko drugog obmane o sadržaju isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu, smatrajući da se potpisuje pod drugu ispravu ili pod drugi sadržaj;

    3) ko ispravu izda u ime drugog lica bez njegovog ovlašćenja ili u ime lica koje ne postoji;

    4) ko kao izdavalac isprave uz svoj potpis stavi da ima položaj ili čin ili zvanje iako nema takav položaj, čin ili zvanje, a ovo ima bitni uticaj na dokaznu snagu isprave;

    5) ko ispravu načini na taj način što neovlašćeno upotrijebi pravi pečat ili znak.

Falsifikovanje službene isprave

Član 414

(1) Službeno lice koje u službenu ispravu, knjigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese važan podatak ili svojim potpisom, odnosno službenim pečatom ovjeri službenu ispravu, knjigu ili spis sa neistinitom sadržinom ili koje svojim potpisom, odnosno službenim pečatom omogući pravljenje službene isprave, knjige ili spisa sa neistinitom sadržinom,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i službeno lice koje neistinitu službenu ispravu, knjigu ili spis upotrijebi u službi kao da su istiniti, ili koje službenu ispravu, knjigu ili spis uništi, prikrije, u većoj mjeri ošteti ili na drugi način učini neupotrebljivom.

(3) Odgovorno lice u privrednom društvu, ustanovi ili drugom subjektu koje učini djelo iz st. 1 i 2 ovog člana kazniće se kaznom propisanom za to djelo.

Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja

Član 415

(1) Ko dovođenjem u zabludu navede nadležni organ da u javnoj ispravi, zapisniku ili knjizi ovjeri štogod neistinito što može da služi kao dokaz u pravnom saobraćaju,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko ovakvu ispravu, zapisnik ili knjigu upotrijebi iako zna da su neistini.

GLAVA TRIDESET ČETVRTA

KRIVIČNA DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI

Zloupotreba službenog položaja

Član 416

(1) Službeno lice koje u namjeri da sebi ili drugom pribavi korist ili drugom nanese štetu, iskoristi svoj službeni položaj ili ovlašćenje, prekorači granice svog službenog ovlašćenja ili ne izvrši službenu dužnost,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana došlo do teže povrede prava drugog ili je pribavljena protivpravna imovinska korist ili je nastupila znatna šteta,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako vrijednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako vrijednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(5) Odgovorno lice u privrednom društvu, ustanovi ili drugom subjektu koje učini djelo iz st. 1 do 4 ovog člana kazniće se kaznom propisanom za to djelo.

Nesavjestan rad u službi

Član 417

(1) Službeno lice koje kršenjem zakona ili drugih propisa ili opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora ili na drugi način očigledno nesavjesno postupa u vršenju službe, iako je bilo svjesno ili je bilo dužno i moralo biti svjesno da usljed toga može nastupiti teža povreda prava drugog ili imovinska šteta, pa takva povreda, odnosno šteta u iznosu koji prelazi tri hiljade eura i nastupi,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana došlo do teške povrede prava drugog ili je nastupila imovinska šteta u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Odgovorno lice u ustanovi ili drugom subjektu, osim onih koje se bave privrednom djelatnošću, koje učini djelo iz st. 1 i 2 ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to djelo.

Protivzakonita naplata i isplata

Član 418

Službeno lice koje od nekog naplati nešto što ovaj nije dužan da plati ili naplati više nego što je dužan da plati ili koje pri isplati ili predaji kakvih stvari manje isplati, odnosno preda,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Prevara u službi

Član 419

(1) Službeno lice koje u vršenju službe u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist podnošenjem lažnih obračuna ili na drugi način dovede u zabludu ovlašćeno lice da izvrši nezakonitu isplatu,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(4) Odgovorno lice u privrednom društvu, ustanovi ili drugom subjektu koje učini djelo iz st. 1 do 3 ovog člana kazniće se kaznom propisanom za to djelo.

Pronevjera

Član 420

(1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji novac, hartije od vrijednosti ili druge pokretne stvari koje su mu povjerene u službi ili na radu u državnom organu, privrednom društvu, ustanovi ili drugom subjektu ili radnji,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Posluga

Član 421

Ko se naovlašćeno posluži novcem, hartijom od vrijednosti ili drugim pokretnim stvarima koje su mu povjerene u službi ili na radu u državnom organu, privrednom društvu, ustanovi ili drugom subjektu ili radnji ili ove stvari drugom neovlašćeno da na poslugu,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Protivzakonito posredovanje

Član 422

(1) Ko primi nagradu ili kakvu drugu korist da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili uticaj posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smjela izvršiti ili da se izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je za posredovanje iz stava 2 ovog člana primljena nagrada ili kakva druga korist,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Nagrada i imovinska korist oduzeće se.

Primanje mita

Član 423

(1) Službeno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti,

kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(2) Službeno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju ne bi smjelo izvršiti,

kazniće se zatvorom od dvije do osam godina.

(3) Službeno lice koje izvrši djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana u vezi sa otkrivanjem krivičnog djela, pokretanjem ili vođenjem krivičnog postupka, izricanjem ili izvršenjem krivične sankcije,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(4) Službeno lice koje poslije izvršenja, odnosno neizvršenja službene radnje, navedene u st. 1, 2 i 3 ovog člana, a u vezi s njom, zahtijeva ili primi poklon ili drugu korist,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(5) Strano službeno lice koje učini djelo iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to djelo.

(6) Odgovorno lice u privrednom društvu, ustanovi ili drugom subjektu koje učini djelo iz st. 1, 2 i 4 ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to djelo.

(7) Primljeni poklon i imovinska korist oduzeće se.

Davanje mita

Član 424

(1) Ko službenom licu učini ili obeća poklon ili drugu korist da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog lica,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ko službenom licu učini ili obeća poklon ili drugu korist da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog lica,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(3)Odredbe st. 1 i 2 ovog člana primjenjuje se i kada je mito dato ili obećano stranom službenom licu.

(4) Učinilac djela iz st. 1, 2 i 3 ovog člana koji je prijavio djelo prije nego što je saznao da je ono otkriveno može se osloboditi od kazne.

(5) Odredbe st. 1, 2 i 4 ovog člana primjenjuju se i kad je mito dato ili obećano odgovornom licu u privrednom društvu, ustanovi ili drugom subjektu.

(6) Poklon, odnosno druga korist koji budu oduzeti od lica koje je primilo mito mogu se u slučaju iz stava 4 ovog člana vratiti licu koje je dalo mito.

Odavanje službene tajne

Član 425

(1) Službeno lice koje neovlašćeno drugom saopšti, preda ili na drugi način učini dostupnim podatke koji predstavljaju službenu tajnu ili koje pribavlja takve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz koristoljublja ili u pogledu naročito povjerljivih podataka ili radi objavljivanje ili korišćenja podataka u inostranstvu,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(4) Službenom tajnom smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom, drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donesenim na osnovu zakona proglašeni službenom tajnom i čije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posljedice za službu.

(5) Odredbe st. 1 do 4 ovog člana primijeniće se i prema licu koje je odalo službenu tajnu pošto mu je prestalo svojstvo službenog lica.

GLAVA TRIDESET PETA

KRIVIČNA DJELA PROTIV ČOVJEČNOSTI I

DRUGIH DOBARA ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM

Genocid

Član 426

Ko u namjeri da potpuno ili djelimično uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku grupu naredi da se vrše ubistva ili teške povrede tijela ili teško narušavanje fizičkog ili duševnog zdravlja članova grupe ili prinudno raseljavanje stanovništva ili da se grupa stavi u takve životne uslove koji dovode do potpunog ili djelimičnog istrebljenja grupe ili da se primijene mjere kojima se sprječava rađanje između pripadnika grupe ili da se vrši prinudno preseljavanje djece u drugu grupu ili ko u istoj namjeri izvrši neko do navedenih djela,

kazniće se zatvorom najmanje pet godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

Zločin protiv čovječnosti

Član 427

Ko kršeći pravila međunarodnog prava, u okviru šireg ili sistematskog napada uperenog protiv civilnog stanovništva, naredi: vršenje ubistava; stavljanje stanovništva ili jednog njegovog dijela u takve životne uslove koji vode njihovom potpunom ili djelimičnom istrebljenju; poro-bljavanje; prisilno preseljavanje; mučenje; silovanje; prinuđavanje na prostituciju; prisiljavanje na trudnoću ili sterilisanje radi promjene etničkog sastava stanovništva; proganjanje ili protjerivanje na političkoj, vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, polnoj ili kakvoj drugoj osnovi; zatvaranje ili otmicu lica bez davanja informacija o tome kako bi im se uskratila pravna zaštita; ugnjetavanje rasne grupe ili uspostavljanje dominacije jedne takve grupe nad drugom; ili druge slične nehumane postupke kojima se namjerno prouzrokuju teške patnje ili ozbiljno ugrožava zdravlje ili ko izvrši neko od navedenih djela,

kazniće se zatvorom najmanje pet godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva

Član 428

(1) Ko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupa-cije naredi da se izvrši napad na civilno stanovništvo, naselje, pojedina civilna lica, lica one-sposobljena za borbu ili na pripadnike ili objekte humanitarnih organizacija ili mirovnih misija; napad bez izbora cilja kojima se pogađa civilno stanovništvo ili civilni objekti koji su pod posebnom zaštitom međunarodnog prava; napad na vojne ciljeve za koji se znalo da će prouzrokovati stradanje civilnog stanovništva ili nanošenje štete civilnim objektima koje je u očiglednoj nesrazmjeri sa očekivanim vojnim učinkom; da se prema civilnom stanovništvu vrše tjelesne povrede, mučenja, nečovječna postupanja, biološki, medicinski ili drugi naučni eksperimenti, uzimanje tkiva ili organa radi transplatacije ili da se vrše druge radnje kojima se narušava zdravlje ili nanose velike patnje ili naredi raseljavanje ili preseljavanje ili prisilno odnarodnjavanje ili prevođenje u drugu vjeru; prisiljavanje na prostituciju ili silovanje; primje-njivanje mjera zastrašivanja i terora, uzimanje talaca, kolektivno kažnjavanje, protivpravna lišavanja slobode i zatvaranja; lišavanje prava na pravilno i nepristrasno suđenje; proglašenje prava i radnji državljana neprijateljske strane zabranjenim, suspendovanim ili nedopuštenim u sudskom postupku; prisiljavanje na službu u oružanim snagama neprijateljske sile ili u njenoj obavještajnoj službi ili administraciji; prisiljavanje na službu u oružanim snagama lica mlađeg od sedamnaest godina; prisiljavanje na prinudni rad; izgladnjavanje stanovništva; protivpravno oduzimanje, prisvajanje ili uništavanje imovine stranovništva u velikim razmjerama koje nije opravdano vojnim potrebama; uzimanje protivpravne i nesrazmjerno velike kontribucije i rekvizicije; smanjenje vrijednosti domaćeg novca ili protivpravno izdavanje novca ili ko izvrši neko od navedenih djela,

kazniće se zatvorom najmanje pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i ko, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupacije, naredi: da se izvrši napad na objekte posebno zaštićene međunarodnim pravom i objekte i postrojenja sa opasnom snagom kao što su brane,

nasipi i nuklearne elektrane; da se gađaju civilni objekti koji su pod posebnom zaštitom međunarodnog prava, nebranjena mjesta i demilitarizovane zone; dugotrajno i velikih razmjera oštećenje životne sredine koje može da šteti zdravlju ili opstanku stanovništva ili ko izvrši neko od navedenih djela.

(3) Ko za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupacije naredi da se prema civilnom stanovništvu vrše ubistva ili ko takvo djelo izvrši,

kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

(4) Ko, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupacije, kao okupator, naredi ili izvrši preseljenje djelova svog civilnog stanovništva na okupiranu teritoriju,

kazniće se zatvorom najmanje pet godina.

(5) Ko prijeti izvršenjem jednog ili više djela iz st. 1 i 2 ovog člana,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika

Član 429

(1) Ko, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata ili oružanog sukoba, naredi da se prema ranjenicima, bolesnicima, brodolomnicima ili sanitetskom ili vjerskom osoblju vrše tjelesne povrede, mučenja, nečovječna postupanja, biološki, medicinski ili drugi naučni eksperimenti, uzimanje tkiva ili organa radi transplatacije ili druge radnje kojima se narušava zdravlje ili nanose velike patnje ili naredi protivzakonito uništavanje ili prisvajanje u velikim razmjerama materijala, sredstava sanitetskog transporta i zaliha sanitetskih ustanova ili jedinica koje nije opravdano vojnim potrebama ili ko izvrši neko od navedenih djela,

kazniće se zatvorom najmanje pet godina.

(2) Ko za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupacije naredi da se prema civilnom stanovništvu vrše ubistva ili ko takvo djelo izvrši,

kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika

Član 430

(1) Ko, kršeći pravila međunarodnog prava, naredi da se prema ratnim zarobljenicima vrše tjelesne povrede, mučenja, nečovječna postupanja, biološki, medicinski ili drugi naučni eksperimenti, uzimanje tkiva ili organa radi transplatacije ili da se vrše druge radnje kojima se narušava zdravlje ili nanose velike patnje ili naredi prisiljavanje na vršenje službe u oružanim snagama neprijatelja ili lišavanje prava na pravilno i nepristrasno suđenje; ili ko izvrši neko od navedenih djela,

kazniće se zatvorom najmanje pet godina.

(2) Ko za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupacije naredi da se prema civilnom stanovništvu vrše ubistva ili ko takvo djelo izvrši,

kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

Organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina

Član 431

(1) Ko se sa drugim dogovori da izvrši neko od krivičnih djela iz čl. 426 do 430 ovog zakonika,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko organizuje grupu radi vršenja krivičnih djela iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ko postane pripadnik grupe iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Učinilac djela iz st. 1 i 3 ovog člana koji otkrije dogovor ili grupu prije nego što je u njenom sastavu ili za nju učinio krivično djelo, odnosno učinilac djela iz stava 2 ovog člana, koji spriječi izvršenje djela iz stava 1 ovog člana može se blaže kazniti.

(5) Ko poziva ili podstiče na izvršenje krivičnih djela iz čl. 426 do 430 ovog zakonika,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

Upotreba nedozvoljenih sredstava borbe

Član 432

(1) Ko za vrijeme rata ili oružanog sukoba naredi da se upotrijebe borbena sredstva ili način borbe koji su zabranjeni pravilima međunarodnog prava ili ih sam upotrijebi,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana poginulo više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje pet godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

(3) Ko poziva na upotrebu ili priprema upotrebu oružja iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Nedozvoljena proizvodnja oružja čija je upotreba zabranjena

Član 433

(1) Ko protivno zakonu, drugim propisima ili pravilima međunarodnog prava proizvodi, kupuje, prodaje, uvozi, izvozi ili na drugi način nabavlja ili daje drugom, drži ili prevozi oružje čija je proizvodnja ili upotreba zabranjena ili sredstava za njegovu proizvodnju,

kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

(2) Službeno ili odgovorno lice koje naredi ili omogući da pravno lice vrši djelatnosti predviđene u stavu 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja

Član 434

(1) Ko, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata ili oružanog sukoba, ubije ili rani neprijatelja koji je odložio oružje ili se bezuslovno predao ili nema sredstava za odbranu,

kazniće se zatvorom od jedne do petnaest godina.

(2) Ako je ubistvo iz stava 1 ovog člana izvršeno na podmukao način ili iz niskih pobuda,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

(3) Ako je ubistvo iz stava 1 ovog člana izvršeno na svirep način ili iz koristoljublja ili ako je ubijeno više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od trideset godina

(4) Kaznom iz stava 3 ovog člana kazniće se i ko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata ili oružanog sukoba naredi da u borbi ne smije biti preživjelih pripadnika neprijatelja ili vodi borbu protiv neprijatelja na toj osnovi.

Protivpravno oduzimanje stvari od ubijenih

Član 435

(1) Ko naredi da se protivpravno oduzimaju stvari od ubijenih ili ranjenih na bojištu ili ko vrši takvo oduzimanje,

kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno na svirep način ili ako vrijednost oduzetih stvari prelazi iznos od tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako vrijednost stvari iz stava 1 ovog člana prelazi iznos od trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Povreda parlamentara

Član 436

Ko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata ili oružanog sukoba vrijeđa, zlostavlja ili zadrži parlamentara ili njegovu pratnju ili im spriječi povratak ili na drugi način povrijedi njihovu neprikosnovenost ili naredi da se takva djela vrše,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Surovo postupanje s ranjenicima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima

Član 437

Ko, kršeći pravila međunarodnog prava, surovo postupa s ranjenicima, bolesnicima ili ratnim zarobljenicima ili onemogućava ili sprječava da koriste prava koja im po tim pravilima pripadaju ili naredi da se takva djela vrše,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Neopravdano odlaganje repatrijacije ratnih zarobljenika

Član 438

Ko, kršeći pravila međunarodnog prava, posle završenog rata ili oružanog sukoba, neopravdano odlaže repatrijaciju ratnih zarobljenika ili civilnih lica ili naredi takvo odlaganje,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Uništavanje kulturnih dobara

Član 439

(1) Ko, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata ili oružanog sukoba, uništava kulturne ili istorijske spomenike ili druga kulturna dobra ili vjerske objekte ili ustanove ili objekte koji su namijenjeni nauci, umjetnosti, vaspitanju ili humanitarnim ciljevima ili naredi da se takva djela vrše,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(2) Ako je radnjom iz stava 1 ovog člana uništen objekat koji je kao kulturno dobro pod posebnom zaštitom međunarodnog prava,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

Nepreduzimanje mjera za sprečavanje vršenja krivičnih djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom

Član 440

(1) Vojni zapovjednik ili lice koje faktički vrši ovu funkciju, koje znajući da snage kojima komanduje ili koje kontroliše pripremaju ili su započele vršenje krivičnog djela iz čl. 426 do 430, člana 432, čl. 434 do 437 i člana 439 ovog zakonika ne preduzme neophodne mjere koje je mogao i bio dužan da preduzme za sprječavanje izvršenja djela, pa usljed toga dođe do izvršenja tog djela,

kazniće se kaznom propisanom za to krivično djelo.

(2) Drugi pretpostavljeni koji, znajući da lica koja su mu potčinjena, pripremaju ili su započela vršenje krivičnih djela iz čl. 426 do 430, člana 432, čl. 434 do 437 i člana 439 ovog zakonika,  u vršenju poslova u kojima im je on pretpostavljeni, ne preduzme neophodne mjere

koje je mogao i bio dužan da preduzme za sprečavanje izvršenja  djela, pa usljed toga dođe do izvršenja tog djela,

kazniće se kaznom propisanom za to krivično djelo.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Zloupotreba međunarodnih znakova

Član 441

(1) Ko zloupotrijebi ili neovlašćeno nosi zastavu ili znak Organizacije ujedinjenih nacija ili zastavu ili znak Crvenog krsta ili znake koji njima odgovaraju ili druge međunarodno priznate

znake kojima se obilježavaju određeni objekti radi zaštite od vojnih operacija ili naredi da se takva djela vrše,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini u zoni ratnih operacija,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Agresivan rat

Član 442

(1) Ko poziva ili podstiče na agresivan rat,

kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(2) Ko naredi vođenje agresivnog rata,

kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

Rasna i druga diskriminacija

Član 443

(1) Ko na osnovu razlike u rasi, boji kože, nacionalnosti, etničkom porijeklu ili nekom drugom ličnom svojstvu krši osnovna ljudska prava i slobode zajamčena opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima od strane SCG,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se ko vrši proganjanje organizacija ili pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi.

(3) Ko širi ideje o superiornosti jedne rase nad drugom ili propagira rasnu mržnju ili podstiče na rasnu diskriminaciju,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Trgovina ljudima

Član 444

(1) Ko silom ili prijetnjom, dovođenjem u zabludu ili održavanjem u zabludi, zloupo-trebom ovlašćenja, povjerenja, odnosa zavisnosti, teških prilika drugog, zadržavanjem ličnih isprava ili davanjem ili primanjem novca ili druge koristi, radi dobijanja saglasnosti od lica koje

ima kontrolu nad drugim licem: vrbuje, prevozi, prebacuje, predaje, prodaje, kupuje, posreduje u prodaji, sakriva ili drži drugo lice, a u cilju prinudnog rada, dovodjenja u položaj sluge, vršenja kriminalne djelatnosti, prostitucije ili prosjačenja, upotrebe u pornografske svrhe, radi oduzi-manja dijela tijela za presađivanje ili radi korišćenja u oružanim sukobima,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

(2) Za djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prema maloljetnom licu  učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo i kad nije upotrijebio silu, prijetnju ili neki drugi od navedenih načina izvršenja.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prema maloljetnom licu,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje tri godine.

(4) Ako je usljed djela iz st. 1 i 3 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda nekog lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do dvanaest godina.

(5) Ako je usljed djela iz st. 1 i 3 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

(6) Ko se bavi vršenjem krivičnog djela iz st. 1 do 3 ovog člana ili je djelo izvršeno na organizovan način od strane više lica,

kazniće se zatvorom najmanje pet godina.

Trgovina djecom radi usvojenja

Član 445

(1) Ko oduzme lice koje nije navršilo četrnaest godina radi njegovog usvojenja protivno važećim propisima ili ko usvoji takvo lice ili posreduje u takvom usvojenju ili ko u tom cilju kupi, proda ili preda drugo lice koje nije navršilo četrnaest godina ili ga prevozi, obezbjeđuje mu smještaj ili ga prikriva,

kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

(2) Ko se bavi vršenjem djelatnosti iz stava 1 ovog člana ili je djelo izvršeno na organizovan način od strane više lica,

kazniće se zatvorom najmanje tri godine.

Zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu

Član 446

(1) Ko, kršeći pravila međunarodnog prava, stavi drugog u ropski ili njemu sličan odnos ili ga drži u takvom odnosu, kupi, proda, preda drugom licu ili posreduje u kupovini, prodaji ili predaji ovakvog lica ili podstiče drugog da proda svoju slobodu ili slobodu lica koje izdržava ili o kojem se stara,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

(2) Ko prevozi lica koja se nalaze u ropskom ili njemu sličnom odnosu iz jedne zemlje u drugu,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ko djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učini prema maloljetnom licu,

kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

Međunarodni terorizam

Član 447

(1) Ko, u namjeri da naškodi stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji, izvrši otmicu nekog lica ili neko drugo nasilje, izazove eksploziju ili požar ili preduzme druge opšteopasne radnje ili prijeti upotrebom nuklearnog, hemijskog, bakteriološkog ili drugog sličnog sredstva,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ako je pri izvršenju djela iz stava 1 ovog člana učinilac neko lice sa umišljajem lišio života,

kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

Uzimanje talaca

Član 448

(1) Ko izvrši otmicu nekog lica i prijeti da će ga ubiti, povrijediti ili zadržati kao taoca u namjeri da prinudi neku državu ili međunarodnu organizaciju da nešto učini ili ne učini,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Učinilac djela iz stava 1 ovog člana koji dobrovoljno pusti na slobodu oteto lice, iako nije ostvaren cilj otmice, može se blaže kazniti.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt otetog lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(4) Ako je pri izvršenju djela iz stava 1 ovog člana učinilac oteto lice sa umišljajem lišio života,

kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

Finansiranje terorizma

Član 449

(1) Ko obezbjeđuje ili prikuplja sredstva namijenjena za finansiranje vršenja krivičnog djela iz čl. 447 i 448 ovog zakonika,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

(2) Sredstva iz stava 1 ovog člana oduzeće se.

GLAVA TRIDESET ŠESTA

KRIVIČNA DJELA PROTIV VOJSKE

SRBIJE I CRNE GORE

Izbjegavanje vojne obaveze

Član 450

(1) Ko se, bez opravdanog razloga, ne odazove pozivu za izvršenje regrutne obaveze, obaveze služenja vojnog roka ili obaveze lica u rezervnom sastavu ili izbjegava prijem poziva za izvršenje te obaveze,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ko se krije da bi izbjegao obavezu iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Ko napusti zemlju ili ostane u inostranstvu da bi izbjegao izvršenje vojne obaveze iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ko poziva ili podstiče više lica na izvršenje djela iz st. 1 do 3 ovog člana,

kazniće se za djelo iz stava 1 zatvorom do tri godine, a za djelo iz st. 2 i 3 zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(5) Učinilac djela iz st. 1 do 3 ovog člana koji se doborovoljno prijavi nadležnom državnom organu može se osloboditi od kazne.

Izbjegavanje popisa i pregleda

Član 451

(1) Ko se protivno zakonom utvrđenoj obavezi, bez opravdanog razloga, ne odazove pozivu nadležnog organa za popis ili pregled ili se protivi popisu ili pregledu ljudstva ili materijalnih sredstava potrebnih za odbranu zemlje ili ko pri ovakvom popisu ili pregledu da netačne podatke,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Neizvršavanje materijalne obaveze

Član 452

(1) Ko protivno zakonom utvrđenoj obavezi, bez opravdanog razloga, ne dopremi na određeno mjesto, u određeno vrijeme i u stanju koje omogućava njihovu namjensku upotrebu materijalna sredstva ili ne privede stoku,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno za vrijeme neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, oružanog sukoba ili vanrednog stanja,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Izbjegavanje vojne službe onesposobljenjem i obmanom

Član 453

(1) Ko u namjeri da izbjegne vojnu službu ili da bude raspoređen na lakšu dužnost sebe ozlijedi ili na drugi način privremeno onesposobi za vojnu službu ili dozvoli drugom da ga privremeno onesposobi, kao i onaj ko drugog sa njegovim odobrenjem ili bez odobrenja u istoj namjeri privremeno onesposobi,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ako je izvršenjem djela iz stava 1 ovog člana nastupila trajna nesposobnost za vojnu službu,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ko u namjeri iz stava 1 ovog člana simulira bolest ili za sebe ili drugog upotrijebi lažnu ispravu ili postupi na drugi prevaran način,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Protivpravno oslobođenje od vojne službe

Član 454

Ko zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja učini da se oslobodi od dužnosti ili da se rasporedi na lakšu dužnost vojno lice ili lice koje podliježe vojnoj obavezi,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Samovoljno odsustvovanje i bjekstvo iz Vojske Srbije i Crne Gore

Član 455

(1) Vojno lice koje samovoljno odsustvuje iz svoje jedinice ili službe najmanje pet dana ili kraće vrijeme ukoliko odsustvuje više puta u toku jedne godine ili samovoljno napusti svoju jedinicu ili službu za vrijeme izvršenja važnog zadatka ili povećanog stepena borbene gotovosti jedinice,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Vojno lice koje se krije da bi izbjeglo službu u vojsci ili koje samovoljno odsustvuje iz svoje jedinice ili službe duže od trideset dana,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(3) Vojno lice koje napusti zemlju ili ostane u inostranstvu da bi izbjeglo službu u vojsci,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Vojno lice koje priprema bjekstvo u inostranstvo da bi izbjeglo službu u vojsci,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(5) Ko poziva ili podstiče više lica na izvršenje djela iz stava 1 ovog člana,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(6) Ko poziva i podstiče više lica na izvršenje djela iz st. 2 i 3 ovog člana,

kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(7) Učinilac djela iz st. 2 i 3 ovog člana koji se dobrovoljno javi nadležnom državnom organu radi vršenja vojne službe može se blaže kazniti.

Neizvršenje i odbijanje izvršenja naređenja

Član 456

(1) Vojno lice koje ne izvrši ili odbije da izvrši naređenje pretpostavljenog u vezi sa službom, pa usljed toga nastupe teže štetne posljedice za službu ili je služba bila teže ugrožena,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako su usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupile teške posljedice za vojnu službu ili se naređenje odnosi na prijem ili upotrebu oružja,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti za djelo iz stava 1 novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine, a za djelo iz stava 2 zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Protivljenje pretpostavljenom

Član 457

(1) Vojno lice koje se zajedno sa drugim vojnim licima usprotivi naređenju pretposta-vljenog u vezi sa službom i neće da ga izvrši ili odbije da vrši svoju dužnost,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno organizovano,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana izvršeno upotrebom oružja,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Vojno lice koje pri izvršenju djela iz st. 1 do 3 ovog člana liši života drugog iz nehata,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(5) Organizator i kolovođa djela iz stava 2 ovog člana,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(6) Ko vrši pripreme za djelo iz stava 2 ovog člana,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(7) Vojni starješina koji, u okviru svoje nadležnosti, u slučaju djela iz st. 1 do 4 ovog člana ne preduzme propisane, naređene ili očigledno potrebne mjere da se uspostavi red,

kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

Protivljenje vojnom licu koje vrši posebnu vojnu službu

Član 458

Ko se protivi vojnom licu koje vrši stražarsku, patrolnu, dežurnu, čuvarsku ili drugu sličnu službu ili ne posluša njegov poziv ili ne izvrši ili odbije da izvrši njegovo naređenje, pa usljed toga nastupe teže štetne posljedice za službu ili je služba bila teže ugrožena,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Prinuda prema vojnom licu u vršenju službene dužnosti

Član 459

(1) Ko silom ili prijetnjom da će neposredno upotrijebiti silu spriječi vojno lice u vršenju službene dužnosti ili ga na isti način prinudi da postupi protivno službenoj dužnosti,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako su usljed izvršenja djela iz stava 1 ovog člana nastupile teške posljedice za službu,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Za pokušaj djela iz stava 1 ovog člana kazniće se.

Napad na vojno lice u vršenju vojne službe

Član 460

(1) Ko napadne ili prijeti da će napasti vojno lice koje vrši službu,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je pri izvršenju djela iz stava 1 ovog člana učinilac nanio vojnom licu laku tjelesnu povredu ili prijeti upotrebom oružja,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ako je pri izvršenju djela iz stava 1 ovog člana učinilac nanio vojnom licu tešku tjelesnu povredu ili je izazvao teške posljedice za službu iz nehata,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je pri izvršenju djela iz stava 1 ovog člana učinilac lišio života vojno lice iz nehata,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

Oslobođenje od kazne za djela iz čl. 456 do 460

Član 461

Ako je učinilac djela iz čl. 456 i 457 stav 1, 458 i 459 st. 1 i 2 i 460 st. 1 i 2 ovog zakonika bio izazvan nezakonitim i grubim postupanjem vojnog lica može se osloboditi od kazne.

Zlostavljanje potčinjenog i mlađeg

Član 462

(1) Vojni starješina koji u službi ili u vezi sa službom zlostavlja potčinjenog ili mlađeg ili sa njima postupa na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana došlo do teške tjelesne povrede ili teškog narušavanja zdravlja potčinjenog ili mlađeg ili ako je djelo izvršeno prema više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

Povreda posebne vojne službe

Član 463

(1) Vojno lice koje postupi protivno propisima o stražarskoj, patrolnoj, dežurnoj, čuvarskoj ili drugoj sličnoj službi, pa usljed toga nastupe teže štetne posljedice za službu ili je služba bila teže ugrožena,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno kod skladišta oružja, municije ili eksplo-zivnog materijala ili kod drugog objekta važnog značaja,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda, ili imovinska šteta velikih razmjera ili su nastupile druge teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(5) Ako su djela iz st. 1 do 4 ovog člana učinjena iz nehata,

učinilac će se kazniti, za djelo iz stava 1 novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine, za djelo iz stava 2 novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine, za djelo iz stava 3 zatvorom od tri mjeseca do tri godine, a za djelo iz stava 4 zatvorom od jedne do osam godina.

Povreda obezbjeđenja državne granice

Član 464

(1) Vojno lice, odnosno službeno lice  koje vršeći službu na granici postupi protivno propisima o čuvanju državne granice, pa usljed toga nastupe teže štetne posljedice ili je služba bila teže ugrožena,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno za vrijeme vršenja dužnosti u naročitim okolnostima ili je usljed djela nastupila teška tjelesna povreda ili imovinska šteta velikih razmjera ili su nastupile druge teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(4) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(5) Ako je usljed djela iz stava 4 ovog člana nastupila posljedica iz stava 2 ovog člana,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine, a ako je nastupila posljedica iz stava 3 ovog člana,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Neistinito službeno izvještavanje

Član 465

(1) Vojno lice koje pretpostavljenom starješini, usmeno ili pisano, u službenom izvje-štaju iznese neistinite podatke od značaja za službu ili prećuti neku važnu činjenicu ili proslijedi takav izvještaj iako zna da su podaci u njemu neistiniti, pa usljed toga nastupe teže štetne posljedice za službu ili je služba bila teže ugrožena,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno podnošenjem izvještaja od naročite važ-nosti ili su nastupile teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti za djelo iz stava 1 novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine,a za djelo iz stava 2 zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Nepreduzimanje mjera za obezbjeđenje vojne jedinice

Član 466

(1) Vojni starješina koji u okviru svoje nadležnosti propusti da preduzme propisane, naređene ili druge očigledno potrebne mjere za obezbjeđenje jedinice, čuvanje života i zdravlja ljudi koji su mu povjereni, za osiguranje i održavanje u ispravnom stanju objekata, predmeta i sredstava koji služe borbenoj gotovosti, za uredno snabdijevanje hranom ili vojnom opremom ili za čuvanje i njegu stoke ili da se na vrijeme i uredno izvrše osiguravajući radovi ili obez-bjeđenje objekata koji su mu povjereni, pa time dovede u opasnost život ljudi ili teško ugrozi zdravlje ljudi ili imovinu velike vrijednosti,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda ili imovinska šteta velikih razmjera ili su nastupile druge teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog član nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(4) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(5) Ako je usljed djela iz stava 4 ovog člana nastupila posljedica iz stava 2 ovog člana,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine, a ako je nastupila posljedica iz stava 3 ovog člana,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Nesavjesna izrada i preduzimanje naoružanja i druge vojne opreme

Član 467

(1) Vojno ili drugo lice kojem je u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje radi za potrebe odbrane, povjereno rukovođenje proizvodnim ili drugim tehnološkim procesom ili nadzor nad njima, koje nesavjesno vrši službu ili obavezu koja mu je povjerena, pa usljed toga oružje, municija ili druga vojna oprema ne bude izrađena na vrijeme ili ne odogovaraju određenom kvalitetu,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i vojno ili drugo lice koje nesavjesno vršeći službu primi predmete naoružanja ili drugu vojnu opremu koji ne odgovaraju uslovima ili ugovoru.

(3) Ako su usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupile teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako su djela iz st. 1 i 2 ovog člana učinjena iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(5) Ako je usljed djela iz stava 4 ovog člana nastupila posljedica iz stava 3 ovog člana,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Nepropisno staranje o povjerenom oružju

Član 468

(1) Ko nepropisno drži, čuva ili rukuje povjerenim oružjem, municijom ili eksplozivom koji pripadaju vojnoj jedinici ili vojnoj ustanovi, pa time prouzrokuje njihovo oštećenje u većoj mjeri, uništenje ili nestanak,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Rukovalac skladišta oružja, municije, eksploziva i drugih borbenih sredstava koji ne preduzme mjere za njihovo obezbjeđenje ili održavanje, pa usljed toga nastupi oštećenje u većoj mjeri, uništenje ili nestanak tih borbenih sredstava,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je usljed djela iz stava 2 ovog člana nastupila imovinska šteta velikih razmjera,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(5) Ako je usljed djela iz stava 4 ovog člana nastupila posljedica iz stava 3 ovog člana,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Protivpravno raspolaganje povjerenim oružjem

Član 469

Ko prisvoji, otuđi, založi, preda drugom na korišćenje, ošteti ili uništi oružje, municiju ili eksploziv koji su mu dati na upotrebu i služe potrebama odbrane,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Krađa oružja i dijela borbenog sredstva

Član 470

(1) Ko ukrade oružje, municiju, eksploziv, borbeno sredstvo ili dio borbenog sredstva koji služe potrebama odbrane,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako vrijednost stvari iz stava 1 ovog člana prelazi iznos od tri hiljade eura ili ako je krađa učinjena obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada, soba, kasa, ormana ili drugih zatvorenih prostorija ili od strane više lica koja su se udružila za vršenje krađe ili na naročito opasan ili drzak način ili od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili odbrane ili za vrijeme požara, poplave, zemljotresa ili drugog udesa,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(3) Ako vrijednost stvari iz stava 1 ovog člana prelazi iznos od trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

Odavanje vojne tajne

Član 471

(1) Ko neovlašćeno drugom saopšti, preda ili na drugi način učini dostupnim podatke koji predstavljaju vojnu tajnu ili pribavlja takve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz koristoljublja ili u pogledu naročito povjerljivih podatka ili radi objavljivanja ili korišćenja podataka u inostranstvu,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(4) Vojnom tajnom smatraju se podaci koji su zakonom, drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donesenim na osnovu zakona proglašeni vojnom tajnom i čije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posljedice za Vojsku Srbije i Crne Gore ili odbranu ili bezbjednost zemlje.

Neovlašćen pristup vojnom objektu

Član 472

Ko neovlašćeno uđe u vojni objekat ili pravi skice ili crteže vojnih objekata ili borbenih sredstava ili ih fotografiše ili na drugi način snima, iako zna da je to zabranjeno,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Kažnjavanje za krivična djela koja su izvršena za vrijeme neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, oružanog sukoba i vanrednog stanja

Član 473

(1) Za krivično djelo iz čl. 450 stav 1, 455 st. 1 i 4, 456 st. 1 i 3, 457 st. 1 i 7, 458, 459,  460 st. 1 i 2, 462 stav 1, 463 st. 1 i 5, 464 st. 1, 4 i 5, 465,  466 st. 1 i  4, 467 st.1, 2 i 5,  468 st. 1, 2, 4 i 5, 469, 470 stav 1, 471 st. 1 i 3 i 472 ovog zakonika, ako je izvršeno za vrijeme neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, oružanog sukoba ili vanrednog stanja,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Za krivično djelo iz čl.  450 st. 2 do 4, 453, 454, 455, st. 2, 3 i 5,  456 stav 2,  460 st. 3 i 4, 462 stav 2, 463 stav 3, 464 stav 2, 466 st. 2 i 5, 467 stav 3, 468 stav 3, 470 st. 2 i 3 i 471 stav 2  ovog zakonika, ako je izvršeno za vrijeme neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, oružanog sukoba ili van-rednog stanja,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(3) Za krivično djelo iz čl. 463 stav 4, 464 stav 3 i 466 stav 3 ovog zakonika, ako je izvršeno za vrijeme neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, oružanog sukoba ili vanrednog stanja,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Neispunjavanje dužnosti pri sprovođenju mobilizacije

Član 474

(1) Vojno ili službeno lice koje pri sprovođenju mobilizacije za vrijeme neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, oružanog sukoba ili vanrednog stanja, protivno svojoj dužnosti, ne obezbijedi prihvat, raspored i smještaj mobilisanog ljudstva, prevoznih i drugih sredstava i stoke ili ne obezbijedi snabdijevanje mobilisanih ljudi i stoke ili u vezi sa mobilizacijom ne izvrši kakvu drugu dužnost, usljed čega su nastupile ili su mogle da nastupe štetne posljedice,

kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

(2) Ako su usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupile teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(4) Ako je usljed djela iz stava 3 ovog člana nastupila posljedica iz stava 2 ovog člana,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Podrivanje vojne i odbrambene moći

Član 475

(1) Ko uništi, učini neupotrebljivim ili omogući da pređu u ruke neprijatelja odbrambena postrojenja, odbrambeni objekti, položaj, naoružanje i druga vojna i odbrambena sredstva, brod

ili vazduhoplov ili preda jedinicu neprijatelju bez borbe ili prije nego što su iscprljena sva sredstva za odbranu ili na drugi način omete ili dovede u opasnost vojne ili odbrambene mjere,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(2) Ko učini djelo iz stava 1 ovog člana u namjeri da pomogne neprijatelju,

kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ko priprema izvršenje djela iz st. 1 i 2 ovog člana,

kazniće se zatvorom od jedne do šest godina.

(4) Ako su djela iz stava 1 ovog člana učinjena iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(5) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana imalo za posljedicu smrt jednog ili više lica ili je izazvalo opasnost za život ljudi ili je praćeno teškim nasiljima ili velikim razaranjima ili je dovelo do ugoržavanja bezbjednosti, ekonomske ili vojne snage zemlje,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Sprječavanje borbe protiv neprijatelja

Član 476

(1) Ko za vrijeme rata ili oružanog sukoba sprječava građane SCG ili građane njenih saveznika da vode borbu protiv neprijatelja,

kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

(2) Ko za vrijeme rata ili oružanog sukoba propagandom ili na drugi način odvraća građane SCG ili građane njenih saveznika da vode borbu protiv neprijatelja,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Prelazak i predaja neprijatelju

Član 477

(1) Vojno lice koje za vrijeme rata ili oružanog sukoba pređe u redove neprijateljske vojske,

kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili kaznom zatvora od trideset godina.

(2) Vojno lice koje se za vrijeme rata ili oružanog sukoba preda neprijatelju prije nego što je iscrpljelo sve mogućnosti odbrane,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

Služba u neprijateljskoj vojsci

Član 478

(1) Građanin SCG koji za vrijeme rata ili oružanog sukoba služi neprijateljskoj vojsci ili drugim neprijateljskim oružanim formacijama ili učestvuje u ratu ili oružanom sukobu kao borac protiv SCG i njenih saveznika,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(2) Ko vrbuje građane SCG za službu u neprijateljskoj vojsci ili drugim neprijateljskim oružanim formacijama ili za učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu protiv SCG ili njenih saveznika,

kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

Pomaganje neprijatelju

Član 479

(1) Građanin SCG koji za vrijeme rata ili oružanog sukoba pomaže neprijatelju u sprovođenju rekvizicije, oduzimanju hrane ili drugih dobara ili u sprovođenju kakvih prinudnih mjera prema stanovništvu,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i građanin SCG koji za vrijeme rata politički ili privredno sarađuje sa neprijateljem.

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana imalo za posljedicu smrt jednog ili više lica ili je izazvalo opasnost za život ljudi ili je praćeno teškim nasiljima ili velikim razaranjima ili je dovelo do ugrožavanja bezbjednosti ekonomske ili vojne snage zemlje,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Neispunjenje i napuštanje dužnosti za vrijeme borbe

Član 480

(1) Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbu ne izvrši svoju dužnost pa usljed toga nastupe štetne posljedice za vojnu jedinicu ili za borbenu situaciju,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbu samovoljno ili na prevaran način napušti svoju dužnost.

(3) Ako su usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupile teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Napuštanje položaja protivno naređenju

Član 481

(1) Vojni starješina koji protivno naređenju napusti položaj sa jedinicom koja mu je povjerena, prije nego što je iscrpio sve mogućnosti odbrane,

kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(2) Ako su usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupile teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Napuštanje ošetćenog broda i vazduhoplova prije vremena

Član 482

(1) Komandant ratnog broda koji za vrijeme rata ili oružanog sukoba napusti oštećeni brod prije nego što je izvršio svoju dužnost po propisima o brodskoj službi,

kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Član posade ratnog broda koji za vrijeme rata ili oružanog sukoba napusti oštećeni brod prije nego što je komandant broda izdao naređenje za napuštanje ili član posade vojnog vazduhoplova koji za vrijeme rata ili oružanog sukoba napusti oštećeni vojni vazduhoplov prije nego što je izvršio svoju dužnost po propisima o letenju i korišćenju vazduhoplova,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako su usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupile teške posljedice,

učinilac će se za djelo iz stava 1 ovog člana kazniti zatvorom najmanje deset godina, a za djelo iz stava 2 ovog člana zatvorom od dvije do deset godina.

Slabljenje borbenog morala

Član 483

(1) Ko neposredno pred borbu ili u toku borbe izazivanjem nezadovoljstva među vojnim licima, širenjem uznemiravajućih vijesti, bježanjem, bacanjem oružja ili municije, izazivanjem ili širenjem straha ili na drugi način slabi borbeni moral u jedinici ili nanosi štetu borbenoj situaciji,

kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(2) Vojni starješina koji ne preduzme potrebne mjere prema potčinjenom ili mlađem koji za vrijeme borbe ili neposredno pred borbu širi strah među vojnicima ili na drugi način slabi borbeni moral jedinice ili nanosi štetu borbenoj situaciji,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako su usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupile teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Neizvještavanje vojnih organa

Član 484

(1) Ko za vrijeme neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, oružanog sukoba ili vanrednog stanja ne izvijesti pretpostavljenog, starijeg ili vojnu komandu o događaju koji očigledno zahtijeva neodložno preduzimanje vojnih mjera,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako su usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupile teške posljedice,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Krivično djelo izvršeno po naređenju pretpostavljenog

Član 485

Neće se kazniti potčinjeni ako učini krivično djelo po naređenju pretpostavljenog koje se tiče službene dužnosti, osim ako se naređenje odnosilo na izvršenje krivičnog djela za koje se može izreći pet godina zatvora ili teža kazna, a potčinjeni je znao da izvršenje naređenja predstavlja krivično djelo.

GLAVA TRIDESET SEDMA

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 486

Ako je, do dana stupanja na snagu ovog zakonika,prema maloljetniku izrečena vaspitna mjera pojačanog nadzora u drugoj porodici, sud koji je u prvom stepenu sudio maloljetniku tu će mjeru zamijeniti drugom za koju postoje zakonski uslovi, ali koja ne smije, ni po vrsti ni po trajanju, biti teža od izrečene mjere.

Član 487

Danom početka primjene ovog zakonika prestaju da važe sve krivično pravne odredbe sadržane u drugim zakonima koje su u suprotnosti sa ovim zakonikom.

Član 488

Ovaj zakonik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore", a primjenjivaće se nakon tri mjeseca od dana stupanja na snagu.